Skoči do osrednje vsebine

Varstvo potrošnikov in konkurence

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Potrošnik na trgu nastopa kot šibkejši udeleženec, zato njegove interese ščitimo tako z zakonodajo kot z varovanjem njegovih pravic v praksi. Med prednostne politike varstva potrošnikov sodijo izobraževanje, informiranje in svetovanje potrošnikom.
Poglavitni cilj varstva konkurence so tako koristi potrošnikov kot zdrava rast in razvoj podjetij, zato skrbimo, da na prostem trgu podjetja med seboj pravično tekmujejo na podlagi svojih izdelkov in cen, brez nepoštenih prednosti.

Varstvo pravic v praksi

Zagotavljanje pravic potrošnikov zgolj na zakonodajni ravni ne zadostuje, zato jim pomagamo njihove pravice uveljavljati tudi v praksi. Različne inšpekcije, vsaka s svojega področja, zagotavljajo spoštovanje pravic potrošnikov z nadzorom nad poslovanjem podjetij in podjetnikov ter z reševanjem potrošniških sporov. V primeru kršitve lahko podjetju v upravnem postopku izdajo odločbo, s katero mu odredijo odpravo nepravilnosti oziroma prepovedo prodajo, opravljanje storitve ali oglaševanje. V primeru, da med potrošnikom in podjetjem ni spora o obstoju stvarne napake, lahko podjetju tudi naložijo, da ugodi potrošniku. V prekrškovnem postopku pa lahko kršitelju za storjeni prekršek izrečejo globo.

Informiran potrošnik je močan potrošnik

Evropska unija je leta 2005 vzpostavila Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net), da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč. Del mreže je tudi Evropski potrošniški center Slovenija, kjer svetujemo in pomagamo potrošnikom, ki kupujejo v drugih državah članicah EU, na Norveškem in Islandiji ali pa tja potujejo in pri tem naletijo na težave pri uveljavljanju svojih pravic.

Pomemben del varstva potrošnikov so tudi organizacije potrošnikov, ki jih ti ustanovijo sami, da bi lažje zaščitili in uveljavljali svoje pravice.

Javna Agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence

V boju za rast in razvoj podjetja skušajo tudi ovirati svoje tekmece. Naša naloga je preprečiti ali odpraviti prepovedana omejevalna ravnanja in zagotoviti učinkovito delovanje trgov. V ta namen Javna agencija RS za varstvo konkurence spremlja in analizira razmere na trgu Republike Slovenije in notranjem trgu Evropske unije, da pravočasno odkrije in ugotovi ravnanja podjetij, ki lahko ogrozijo učinkovito konkurenco. Taka ravnanja so med drugimi določanje cen, razdelitev trgov, zlorabljanje prevladujočega položaja in nezdružljive koncentracije. Če Agencija ugotovi kršitev, kršitelja ustrezno sankcionira. Primarni namen Agencije pa ni represivne narave, ampak odvračanje podjetij od takih ravnanj ter ozaveščanje in širjenje znanja o konkurenčnem pravu in politiki.

Agencija ima položaj pravne osebe javnega prava in je samostojen ter neodvisen organ. Njene glavne pristojnosti so presoja omejevalnih sporazumov, zlorab prevladujočega položaja podjetij na trgu in skladnosti koncentracij podjetij s pravili konkurence.

Agencija bdi tudi nad ravnanjem vlade, državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, saj ti ne smejo s splošnimi in posamični akti ali z drugimi dejanji omejevati svobodne menjave blaga in storitev, svobodnega vstopa na trg ter svobodnega nastopanja na trgu, če s tem preprečujejo svobodno in pošteno konkurenco.

Iskalnik