Skoči do osrednje vsebine

Varstvo potrošnikov in konkurence

Potrošnik na trgu nastopa kot šibkejši udeleženec, zato njegove interese ščitimo tako z zakonodajo kot z varovanjem njegovih pravic v praksi. Med prednostne politike varstva potrošnikov sodijo izobraževanje in informiranje potrošnikov ter svetovanje potrošnikom. Poglavitni cilj varstva konkurence so tako koristi potrošnikov kot zdrava rast in razvoj podjetij, zato skrbimo, da na prostem trgu podjetja med seboj pravično tekmujejo na podlagi svojih izdelkov in cen, brez nepoštenih prednosti.

Varstvo pravic v praksi

Zagotavljanje pravic potrošnikov samo na zakonodajni ravni ne zadostuje, zato jim pomagamo njihove pravice uveljavljati tudi v praksi. Različne vrste inšpekcije na različnih področjih zagotavljajo spoštovanje pravic potrošnikov z nadzorom nad poslovanjem podjetij in podjetnikov ter z reševanjem potrošniških sporov. Inšpektorji v primeru kršitve lahko podjetju v upravnem postopku izdajo odločbo, s katero mu odredijo odpravo nepravilnosti oziroma prepovedo prodajo, opravljanje storitve ali oglaševanje. Če med potrošnikom in podjetjem ni spora o obstoju stvarne napake, lahko podjetju naložijo tudi, da ugodi potrošniku. V prekrškovnem postopku pa kršitelju za storjeni prekršek lahko izrečejo globo.

Informiran potrošnik je močan potrošnik

Evropska unija je leta 2005 vzpostavila Mrežo evropskih potrošniških centrov, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu in bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč. Del mreže je tudi Evropski potrošniški center Slovenija, kjer svetujemo in pomagamo potrošnikom, ki kupujejo v drugih državah članicah EU, na Norveškem in Islandiji ali pa tja potujejo ter pri tem naletijo na težave pri uveljavljanju svojih pravic.

Pomemben del varstva potrošnikov so tudi organizacije potrošnikov, ki jih ti ustanovijo sami, da bi lažje zaščitili in uveljavljali svoje pravice.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence

Podjetja v boju za rast in razvoj skušajo tudi ovirati svoje tekmece. Naša naloga je preprečiti ali odpraviti prepovedana omejevalna ravnanja in zagotoviti učinkovito delovanje trgov. V ta namen Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence spremlja in analizira razmere na trgu Republike Slovenije in notranjem trgu Evropske unije, da pravočasno odkrije in ugotovi ravnanja podjetij, ki lahko ogrozijo učinkovito konkurenco. Taka ravnanja so med drugimi določanje cen, razdelitev trgov, zlorabljanje prevladujočega položaja in nezdružljive koncentracije. Če agencija ugotovi kršitev, kršitelja ustrezno sankcionira. Primarni namen agencije pa ni represivne narave, ampak odvračanje podjetij od takih ravnanj ter ozaveščanje in širjenje znanja o konkurenčnem pravu in politiki.

Agencija ima položaj pravne osebe javnega prava ter je samostojen in neodvisen organ. Njene glavne pristojnosti so presoja omejevalnih sporazumov, zlorab prevladujočega položaja podjetij na trgu in skladnosti koncentracij podjetij s pravili konkurence.

Agencija bdi tudi nad ravnanjem vlade, državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, saj ti ne smejo s splošnimi in posamični akti ali drugimi dejanji omejevati svobodne menjave blaga in storitev, svobodnega vstopa na trg ter svobodnega nastopanja na trgu, če s tem preprečujejo svobodno in pošteno konkurenco.

Projekti in programi

  • Z razvojnimi spodbudami želimo dvigniti produktivnosti slovenskega gospodarstva v smeri zelenega in digitalnega prehoda ter omogočiti enakomeren razvoj slovenskih regij. Z javnimi razpisi in drugimi oblikami dodeljevanja finančnih spodbud naslavljamo področja turizma, investicij, raziskav in razvoja, digitalizacije, podpornega okolja za podjetništvo ter seveda področje soočanja z energetsko krizo.