Skoči do osrednje vsebine

Vsak potrošnik občasno potrebuje dodatni vir financiranja za kakšen večji nakup zase ali gospodinjstvo, zato lahko najame potrošniški kredit.

Informacije za potrošnika

Pri iskanju primernega kredita in primerjave ponudbe je pomembno, da imate na voljo vse informacije o kreditu, tako imenovane predhodne informacije. Te vam mora kreditodajalec oziroma dajalec kreditov poslati na za to posebej predpisanem obrazcu. Za te informacije lahko prosite več kreditodajalcev, nato pa, pred podpisom pogodbe v miru izberete tisto ponudbo, ki vam najbolj ustreza. Vedeti morate, koliko denarja boste dobili, kolikšen bo mesečni obrok, koliko boste odšteli za stroške, poznati morate druge lastnosti kredita (obresti, zamuda, odlog plačila in druge).

Kreditodajalci lahko za pripravo predhodnih informacij od vas zahtevajo določene podatke (osebne podatke, podatke oziroma dokazila o prilivih, dovoljenje za preverjanje vaših obstoječih zadolžitev in druge).

Pred sklenitvijo pogodbe je treba temeljito prebrati vso dokumentacijo in v primeru nejasnosti od kreditodajalca zahtevati dodatna pojasnila. Ne podpisujte neizpolnjenih obrazcev kreditnih pogodb ali drugih dokumentov.

Kreditna pogodba

Kreditna pogodba mora biti napisana na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov (na primer na disku, elektronski pošti) in mora vsebovati vsaj tiste sestavne dele, ki jih kot obvezne določa zakon, ki ureja potrošniške kredite. 

Zamudne obresti oziroma stroški, zaradi zamude zapadlih obveznosti v pogodbi ne smejo biti višji od dejanskih stroškov in višine zamudnih obresti, določenih v zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti.

Opozarjamo, da je treba kreditno pogodbo pred podpisom skrbno prebrati in zavrniti podpis, če je v kreditni pogodbi naveden višji znesek kredita od dejansko prejetega. Pri tem velja pravilo, da se vračilo kredita izvaja na transakcijski račun podjetja (dajalci kredita) in ne »na roke« brez ustreznega potrdila o plačilu kredita.

Odstop od kreditne pogodbe

Če kreditna pogodba ni sklenjena v skladu z zakonom, ki ureja potrošniške kredite, lahko v enem mesecu po plačilu prvega obroka odstopite od nje. Nato morate v osmih oziroma desetih dneh vrniti prejeti denar, vendar brez obresti in stroškov, dajalec kredita pa vam mora v osmih dneh vrniti že plačane obroke.

Zakon, ki ureja potrošniške kredite za nebančne kredite še vedno določa najvišjo dopustno efektivno obrestno mero (EOM), ki ne sme biti višja kot 200 odstotkov povprečne EOM, ki jo uporabljajo banke in hranilnice.

Potrošnik lahko odstopi od kreditne pogodbe tudi brez navedbe razloga v 14 dneh od dneva sklenitve kreditne pogodbe in tudi, če je kredit že črpal. Potrošnik je dolžan kreditodajalcu plačati glavnico in obresti, obračunane na to glavnico, brez nepotrebnega odlašanja ali najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je dajalcu kredita poslal obvestilo o odstopu od kreditne pogodbe.

Obresti črpanega dela kredita se izračunajo na podlagi dogovorjene kreditne obrestne mere. Dajalec kredita potrošniku ne sme zaračunati nobenih drugih stroškov, razen morebitnih nepovratnih stroškov, ki jih je dajalec kredita plačal v postopku pred sodišči, upravnimi organi ali osebami z javnim pooblastilom. 

Pri posojilnih pogodbah, ki jih sklepajo fizične osebe med seboj, pravice niso varovane po zakonu, ki ureja potrošniške kredite. Za reševanje sporov, ki izvirajo iz naslova takšnih posojilnih pogodb, je pristojno sodišče.

Sklepanje pogodb pri kreditnih posrednikih

Kreditni posredniki (na primer trgovci) morajo imeti zaradi večje varnosti potrošnikov sklenjeno pogodbo s kreditodajalcem. Potrošnika morajo obvestiti, če sodelujejo z enim ali več kreditodajalci. Posrednik potrošniku ne sme zaračunati svojih storitev, prav tako ne sme zahtevati ali sprejeti izpolnitve denarne obveznosti potrošnika za račun dajalca kredita, za katerega je posredoval pri sklepanju pogodb.

Pogoji za opravljanje potrošniškega kreditiranja

Dajalci kreditov, ki ne sodijo v bančni sektor in želijo opravljati storitve potrošniškega kreditiranja, morajo pred začetkom opravljanja storitev potrošniškega kreditiranja od Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobiti dovoljenje za opravljanje teh storitev. 

Za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja je treba izpolnjevati tudi kadrovske in izobrazbene pogoje ter prostorske, tehnične in organizacijske pogoje.

Kadrovski in izobrazbeni pogoji

Dajalec kredita ima zaposleno osebo, odgovorno za vodenje in pravilnost poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja in vsaj eno zaposleno osebo z vsaj polovičnim delovnim časom za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.

Odgovorna oseba in delavci, ki opravljajo storitve potrošniškega kreditiranja, imajo najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje v skladu z zaklonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij (7. raven).

Odgovorna oseba mora imeti vsaj štiri leta delovnih izkušenj na področju finančnih storitev, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo, delavci pa vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju opravljanja finančnih storitev kreditiranja ali finančnega zakupa, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo.

Prostorski in tehnični pogoji

Dajalec kredita ima poslovni prostor s pisarniško in tehnično opremo, ki zagotavlja vodenje evidenc o sklenjenih kreditnih pogodbah, o kreditnih posrednikih in poslih, sklenjenih s posredovanjem, pristojnim organom in pooblaščenim osebam pa omogoča vpogled in nadzor nad njegovim poslovanjem.

Ob vhodu v poslovni prostor mora imeti na vidnem mestu napis z navedbo firme in sedeža ali imena in priimka ter naslova dajalca kredita.

Poslovni prostor mora imeti ločen prostor, ki potrošniku zagotavlja, da se nemoteno seznani s kreditno pogodbo in preuči njene pogoje.

Stanovanje se ne šteje kot poslovni prostor.

Dajalec kredita mora razpolagati z informacijsko tehnologijo, ki zagotavlja stalno in varno podporo poslovnemu procesu potrošniškega kreditiranja.

Informacijska tehnologija mora omogočati zlasti izračun efektivne obrestne mere, stanja dolga in preostalega zneska kredita ter izdelavo obračuna obveznosti predčasnega odplačila in pripravo podatkov za izvajanje nadzora v skladu z zakonom.

Organizacijski pogoji

Dajalec kredita v okviru organizacije poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja mora določiti postopke sprejemanja odločitev in opredeliti odgovornost posameznih delavcev glede na obseg in vrste potrošniških kreditov.

Dajalec kredita oziroma vložnik mora zagotavljati postopke in sprejeti ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v vseh fazah poslovnega procesa v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Nadzor nad dajalci kreditov

V primeru kršitev so za dajalce kredita predpisane globe, v določenih primerih pa tudi odvzem dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.

Za nadzor nad dajalci kreditov, ki ne sodijo v bančni sektor, je pristojen:

Za nadzor nad dajalci kreditov, ki sodijo v bančni sektor je pristojna: 

Register dajalcev kreditov za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja

  • Register dajalcev kreditov za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja

    V Register dajalcev kreditov za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja so vpisani dajalci kreditov, ki so pridobili dovoljenje po Zakonu o potrošniških kreditih, ki se je začel uporabljati 2. marca 2017. Register vodi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.
    Seznami in evidence