Skoči do osrednje vsebine

Vsak potrošnik občasno potrebuje dodatni vir financiranja za kakšen večji nakup zase ali gospodinjstvo, zato lahko najame potrošniški kredit.

Predhodne informacije za potrošnika

Pri iskanju primernega kredita in primerjave ponudbe je pomembno, da imate na razpolago vse informacije o kreditu, tako imenovane predhodne informacije. Te vam je dajalec kreditov dolžan posredovati na za to posebej predpisanem obrazcu. Za te informacije lahko zaprosite več dajalcev kredita, nato pa pred podpisom pogodbe v miru izberete tisto ponudbo, ki vam najbolj ustreza. Dajalci kreditov lahko za pripravo predhodnih informacij od vas zahtevajo določene podatke (osebne podatke, podatke oziroma dokazila o prilivih, dovoljenje za preverjanje vaših obstoječih zadolžitev in podobno).

Nikoli ne podpišite neizpolnjenih obrazcev kreditnih pogodb ali drugih dokumentov. Kreditna pogodba mora biti napisana na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov (na primer na trdem disku, elektronski pošti) in mora vsebovati vsaj tiste elemente, ki jih kot obvezne določa zakon, ki ureja potrošniške kredite. Branje kreditnih pogodb ni enostavno in zahteva tudi poznavanje izrazov, ki jih dajalec kredita zapiše v kreditno pogodbo. Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi stroškom zaradi zamude zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe, ki ne smejo biti višji od dejanskih stroškov in od višine zamudnih obresti, določenih v zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti.

Če kreditna pogodba ni sklenjena v skladu z zakonom, ki ureja potrošniške kredite, lahko v enem mesecu po plačilu prvega obroka odstopite od kreditne pogodbe. Nato morate v 8 oziroma 10 dneh vrniti prejeti denar, vendar brez obresti in stroškov, dajalec kredita pa vam mora v 8 dneh vrniti že plačane obroke. Zakon, ki ureja potrošniške kredite za nebančne kredite še vedno določa najvišjo dopustno efektivno obrestno mero (EOM), ki ne sme biti višja kot 200 % povprečnega EOM, ki jo uporabljajo banke in hranilnice.

Potrošnik lahko odstopi od kreditne pogodbe tudi brez navedbe razloga v 14 dneh od dneva sklenitve kreditne pogodbe in tudi, če je kredit že črpal. Potrošnik je dolžan dajalcu kredita plačati glavnico in obresti, obračunane na to glavnico, brez nepotrebnega odlašanja ali najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je dajalcu kredita poslal obvestilo o odstopu od kreditne pogodbe. Obresti črpanega dela kredita se izračunajo na podlagi dogovorjene kreditne obrestne mere. Dajalec kredita potrošniku ne sme zaračunati nobenih drugih stroškov, razen morebitnih nepovratnih stroškov, ki jih je dajalec kredita plačal v postopku pred sodišči, upravnimi organi ali osebami z javnim pooblastilom. 

Opozarjamo, da je potrebno kreditno pogodbo pred podpisom skrbno prebrati in zavrniti podpis, če je v kreditni pogodbi naveden višji znesek kredita od dejansko prejetega. Pri tem velja pravilo, da se vračilo kredita izvaja na transakcijski račun podjetja (dajalca kredita) in ne na roke brez ustreznega potrdila, o plačilu kredita.

V primeru posojilnih pogodb, ki jih sklepajo fizične osebe med seboj, pravice niso varovane po zakonu, ki ureja potrošniške kredite. V primeru nastanka spora, ki izvira iz naslova takšnih posojilnih pogodb, je za reševanje spora pristojno sodišče.

Pogoji za opravljanje potrošniškega kreditiranja

Dajalci kreditov, ki ne sodijo v bančni sektor in želijo opravljati storitve potrošniškega kreditiranja, morajo pred začetkom opravljanja storitev potrošniškega kreditiranja s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobiti dovoljenje za opravljanje teh storitev. 

Za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja pa je potrebno izpolnjevati tudi kadrovske in izobrazbene pogoje ter prostorske, tehnične in organizacijske pogoje, ki so določeni v 2., 3. in 4. členu Pravilnika o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.

Dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Register dajalcev kreditov za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja

  • Register dajalcev kreditov za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja po ZPotK-2

    Register dajalcev kreditov za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja vodi Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16, v nadaljevanju: ZPotK-2). V skladu z drugim odstavkom 34. člena ZPotK-2 se v register vpiše dajalca kredita, ko je odločba o izdaji ali podaljšanju dovoljenja dokončna. V register so vpisani dajalci kreditov, ki so pridobili dovoljenja po ZPotK-2, ki se je pričel uporabljati 2.3.2017.
    Seznami in evidence | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Nadzor nad dajalci kreditov

V primeru kršitev so za dajalce kredita predpisane globe, v določenih primerih pa tudi odvzem dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.

Za nadzor nad dajalci kreditov, ki ne sodijo v bančni sektor, je pristojen:

Za nadzor nad dajalci kreditov, ki sodijo v bančni sektor je pristojna: 

Iskalnik