Skoči do osrednje vsebine

Trajnostni turizem je temeljna usmeritev slovenskega turizma. Načela trajnosti se nanašajo na okoljske, gospodarske in socialno-kulturne vidike razvoja turizma. Za zagotovitev dolgoročnega trajnostnega razvoja si prizadevamo vzpostaviti ustrezno ravnotežje med vplivi turizma na okolje, zaposlenimi v turizmu, lokalnimi skupnostmi in turističnimi ponudniki.

Trajnostni turizem je več kot okolju prijazen

Trajnostni turizem je po definiciji Svetovne turistične organizacije odgovorni turizem, takšen ki spoštuje potrebe okolja in ljudi, ki tam živijo, kakor tudi lokalnega gospodarstva in obiskovalcev.

Trajnostni turizem temelji na štirih stebrih razvoja:

  • gospodarski: zagotoviti konkurenčnost turističnih destinacij in podjetij, da se bodo lahko uspešno razvijala in prinašala koristi na dolgi rok;
  • okoljski: zmanjšati onesnaženosti zraka, vode in zemlje, zmanjšati količino odpadkov, krepiti kakovost in značilnost pokrajine ter zavarovati in ohraniti naravo, rastline in živali;
  • družbeno-kulturni: izboljšati kakovost življenja v lokalnih skupnostih, krepiti in spoštovati kulturno in zgodovinsko dediščino, različnost destinacij in tradicijo;
  • podnebni: zmanjšati vplive turizma na podnebje in povečati prilagajanje turizma podnebnim spremembam.

Za zagotovitev dolgoročne trajnosti si prizadevamo vzpostaviti ustrezno ravnotežje med vsemi stebri. Zavedamo se, da bo konkurenčen turizem tisti, ki bo temeljil na ekonomski uspešnosti poslovanja ter bil hkrati prizanesljiv do naravnega, kulturnega in socialnega okolja.

Koristi takšnega trajnostnega ravnanja so:

  • finančni prihranki za podjetja in destinacije, ki s trajnostnim ravnanjem znižujejo stroške zaradi učinkovite rabe energije ter rabe obnovljivih virov energije;
  • večja privlačnost trajnostno usmerjenih podjetij za investitorje;
  • boljša pripravljenost trajnostno usmerjenih podjetij na spremembe zakonodajnih predpisov s področja okolja, okoljsko certificirani ponudniki imajo prednost pri razpisih za sofinanciranje;
  • turistični ponudniki in destinacije s trajnostnim pristopom razvijajo bolj kakovosten produkt in si prizadevajo za bolj kakovostno izkušnjo gosta;
  • podjetja, katerih bistvo je v vedno večji skrbi za naravno in družbeno okolje, zadovoljstvo zaposlenih so sposobna uspešneje motivirati zaposlene in zadržati kakovosten kader;
  • turistična podjetja, ki so razvila trajnostne prakse in jih verificirala z okoljskimi shemami dosegajo večjo prepoznavnosti in ugled.

Trajnostno ravnanje in skrb za naravno okolje je tudi temeljna usmeritev slovenskega turizma in edina pot naprej. Slovenija je na to pot stopila že pred leti, ko so deležniki slovenskega turizma podpisali Deklaracijo o partnerstvu za trajnostno rast slovenskega turizma. Trajnostni razvoj ni več trend, je način življenja in nujnost v razvoju turizma. Trajnost je zato vpeta v vse načrtovane ukrepe in aktivnosti, tako na ravni države kot na ravni destinacij.

Zelena shema in okoljski znaki v turizmu

Slovenija se že nekaj let pod okriljem Slovenske turistične organizacije pozicionira kot Zelena.Aktivna.Zdrava. Gre za slogan, ki odraža trajnostno usmerjenost slovenskega turizma. Pod krovno znamko Slovenia Green smo v slovenskem turizmu vzpostavili Zeleno shemo, ki spodbuja trajnostno delovanje, združuje trajnostna prizadevanja in promovira zelene zgodbe slovenskega turizma. To je nacionalni program, certifikacijska shema in hkrati znak za destinacije ter ponudnike namestitev. Znak promovira zeleno delovanje turističnih ponudnikov in destinacij, pri čemer ponudniki turističnih nastanitev pridobijo znak Slovenia Green Accommodation.

Ponudniki lahko pristopijo k zeleni shemi na podlagi že pridobljenega enega od mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov, katerih uvedbo sofinanciramo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Na ta način želimo spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju okoljskega oziroma ekološkega managementa in okoljskih oziroma ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter spodbuditi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka.

Projekt Evropske destinacije odličnosti

Slovenija sodeluje pri projektu Evropske destinacije odličnosti (angleško European Destinations of Excellence), ki spodbuja razvoj trajnostnega turizma v Evropi in v ospredje postavlja manjše, a zanimive destinacije, ki ponujajo pristna doživetja in omogočajo odkrivanje bogate lokalne turistične ponudbe. Slovenji imamo 8 evropskih destinacij odličnosti: Dolina Soče, Solčavsko, Reka Kolpa, Idrija, Laško, Brda, Koper in Podčetrtek.

Slovenska turistična organizacija aktivno razvija tudi inovativnost ter v okviru projektov Sejalec in Snovalec spodbuja trajnostno naravnane, inovativne in ustvarjalne ideje. 

Kadri v gostinstvu in turizmu

Ustrezen razvoj kadrov je ključnega pomena za uspešno poslovanje turističnih podjetij in konkurenčnost slovenskega turizma v mednarodnem prostoru. Zaposleni v gostinstvu in turizmu so tisti, ki ustvarjajo dodano vrednost in zagotavljajo visoko kakovost turističnih storitev. Vlaganja v razvoj kadrov so zato nujna za zagotovitev dolgoročnega in trajnostnega razvoja ne samo v turističnih podjetjih ampak tudi na ravni destinacij.  V Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 so zastavljeni ukrepi na področju kadrov v gostinstvu in turizmu.

Nacionalna shema certificiranja uspešnega upravljanja s kadri v slovenskem turizmu

Z namenom izboljšanja upravljanja s kadri v gostinstvu in turizmu ter dviga ugleda poklica pripravljamo predlog nacionalne sheme certificiranja uspešnega upravljanja s kadri v slovenskem turizmu.  

Poklici v gostinstvu in turizmu

Poklici v gostinstvu in turizmu zagotovo spadajo med najbolj zahtevne in dinamične poklice.  Gre za poklice, kjer smo večino časa v neposrednem stiku z gostom. Zadovoljstvo gosta je pokazatelj kakovosti dela. Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje pripravlja izobraževalne programe, ki so pripravljeni na podlagi poklicnih standardov. 

Regulirani poklici v gostinstvu in turizmu

V slovenskem turizmu imamo dva regulirana poklica, to sta turistični vodnik in gorski vodnik. Tujci lahko opravljajo regulirane poklice oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji v skladu z določbami Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev. Turistično-gostinska zbornica Slovenije izvaja usposabljanja za turističnega vodnika. 

Za vse, ki bi želeli opravljati poklic gorskega vodnika v tujini ter tujce, ki bi želeli opravljati ta poklic v Sloveniji, obstaja možnost pridobitve Evropske poklicne izkaznice (EPC).

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ciljno raziskovalni program, študija s področja kadrov  2017 – 2020

Skupaj z Agencijo Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost smo naročniki Ciljno raziskovalnega projekta, z naslovom Identifikacija kompetenc zaposlenih potrebnih za dolgoročno konkurenčnost slovenskega turizma in oblikovanje predlogov posodobitve izobraževalnih programov, ki ga izvaja Fakulteta za turizem Brežice Univerze v Mariboru, v sodelovanju s Fakulteto za turistične študije, Turistica Univerze na Primorskem. Projekt se zaključi v marcu 2020. Takrat bodo objavljeni izsledki študije in pripravljena priporočila za prenovo izobraževalnih programov.

Dokumenti

Iskalnik