Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji živimo v stiku z naravo, spoštujemo lokalno in čutimo zeleno. Na takšen način želimo razvijati tudi slovenski turizem, ki ga zaznamuje izredna raznolikost pokrajin ter doživetij na majhnem prostoru. Usmerjamo se v trajnostni, butični turizem, zagotavljanje pristnih, edinstvenih in kakovostnih izkušenj za zahtevne obiskovalce.

Turistično razvita ciljna območja (makrodestinacije)

V skladu z minulo Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 do 2021 smo vzpostavili štiri turistično razvita ciljna območja, zasnovana na geografsko zaokroženih enotah, ki si delijo enako ali podobno ponudbo ter so prepoznavna na svetovni ravni.

Makrodestinacije so osnova za krepitev krajevne istovetnosti in dose­ganje dopolnjevanja na področju razvoja ponudbe in promocije. Cilj je usmerjen v učinkovito trženje Slovenije in turistično ponudbo posameznih regij Slovenije prek promocije turistično razvitih ciljnih območij.

Turistično razvita ciljna območja (makrodestinacije) slovenskega turizma, na katerih bomo turistično ponudbo gradili tudi v strateškem obdobju 2022 do 2028, so:

 • alpska Slovenija,
 • sredozemska Slovenija,
 • termalna panonska Slovenija,
 • osrednja Slovenija in Ljubljana.

Zemljevid območij Slovenije

Zemljevid Slovenije razdeljen na štiri dele: Alpska Slovenija, Mediteranska in Kraška Slovenija, Ljubljana in Osrednja Slovenija, Termalna Panonska Slovenija

Zemljevid območij Slovenije | Avtor: STO

Vodilne destinacije po posameznih območjih

S kontaktnimi podatki posameznih vodilnih destinacij razpolaga Slovenska turistična organizacija.

Ciljni načrti

Za vsako območje bomo pripravili konkreten načrt, tako imenovani posamični ciljni načrt za obdobje od leta 2020 do 2030, s katerim bomo:

 • določili razvojne cilje posameznega območja,
 • spodbudili razvoj turističnih ponudb in doživetij, kjer ima Slovenija prepoznavne konkurenčne prednosti,
 • opredelili ključne naložbe v turistično infrastrukturo in zanimivosti.

Pričakujemo, da bodo ciljni načrti na najboljši možni način izkoristili in razvili turistične razvojne možnosti ter omogočili razvojni preboj na področju turizma za vsako od štirih območij.

V proces priprave ciljnih načrtov bodo sodelovali vsi ključni turistični deležniki (zasebni, javni in civilni) posameznega območja.

Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilnih turističnih krajev

V štirih območjih je petiintrideset (35) vodilnih destinacij. To so izstopajoči turistični cilji glede na obseg prenočitev v posameznem območju in soustvarjajo podobo ter prepoznavnost ne samo posameznega območja, ampak tudi celotne Slovenije. Praviloma je opredeljenih od šest do deset vodilnih destinacij v posameznem območju.

Temeljno merilo za uvrstitev v skupino vodilnih destinacij določenega območja je število prenočitev (in delež tujih), ki ga po potrebi dopolnimo z vrednostjo vpliva posameznega kraja na podobo oziroma prepoznavnost območja.

Vodilne destinacije v posameznem območju:

 • alpska Slovenija, v katero spada 11 vodilnih krajev: Bled, Kranjska Gora, Dolina Soče (Bovec, Kobarid, Tolmin), Bohinj, Radovljica, Kranj, Cerkno, Maribor (Maribor, Pohorje), Zreče (Zreče, Rogla), Zgornja Savinjska dolina, Koroška;
 • sredozemska Slovenija, v katero spada 8 vodilnih krajev: Portorož, Piran, Izola, Koper, Ankaran, Postojnska jama, Postojna (Kras), Lipica in Škocjanske jame (Kras), Nova Gorica in Vipavska dolina, Brda;
 • termalna panonska Slovenija, v katero spada 10 vodilnih krajev: Moravske Toplice, Radenci, Lendava (Pomurje), Ptuj, Topolšica oziroma Šoštanj in Velenje (Šaleška dolina), Laško, Celje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Dobrna, Čatež (Posavje), Novo mesto, Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice (Dolenjska);
 • osrednja Slovenija in Ljubljana, v katero spada 6 vodilnih krajev: Ljubljana (regija osrednja Slovenija), Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Bela krajina, Kočevsko, Škofja Loka (Poljanska in Saleška dolina) in Idrija.

Razvoj vodilnih turističnih krajev ter promocijo njihove turistične ponudbe spodbujamo tudi prek sofinanciranja z evropskimi nepovratnimi sredstvi.

Odločba o podelitvi javnega pooblastila za podeljevanje licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov ter izvajanje preizkusov znanja za turistične vodnike

Razvoj in promocija turističnih ponudb

Turistične ponudbe so pomembne za posamezno območje in vplivajo na njegovo prepoznavnost. Pomen posamezne turistične ponudbe za posamezno območje se določa tako z vidika obsega prenočitev oziroma potrošnje kot tudi njegovih prihodnjih možnosti za rast glede na zanimivost in konkurenčnost slovenske ponudbe na tem trgu.

Na državni ravni je prepoznanih deset nosilnih turističnih ponudb, to so počitnice v gorah in aktivnosti na prostem, poslovna srečanja in dogodki, zdravje in dobro počutje, doživetja narave, gastronomija, kultura, sonce in morje, športni turizem, krožna potovanja in turizem na podeželju.

Ukrepi za podporo malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma

Številni ukrepie v podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki so hrbtenica slovenskega gospodarstva, nekatere ukrepe pa ciljno oblikovana ravno za podjetja, ki delujejo v turistični panogi zaradi specifik le-te se pripravljajo na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

Celostne turistične ponudbe

Te ponudbe pomenijo kombinacijo storitev vsaj dveh ponudnikov, namenjene pa so zadovoljitvi potreb zahtevnejših turistov ob obisku turističnega kraja. Danes zahtevni obiskovalci iščejo izvorna doživetja, ob katerih se ustvarjajo priložnosti za povezovanje s posameznim krajem tako na fizični, čustveni ter izkustveni kot tudi na intelektualni in družbeni ravni. Takšno povezovanje je lahko sad le tistih turističnih ponudb, ki ustvarijo močna doživetja, takšna, da si jih zapomnimo, edinstvena, izpolnjujoča ter naravnana k trajnostnemu razvoju.

Z namenom spodbuditi aktivnosti razvoja turističnih ponudb ter storitev malih in srednje velikih podjetij za prodor na svetovni trg na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport sofinanciramo razvoj in promocijo celostnih turističnih ponudb.

Energetska prenova turističnih zmogljivosti

V Sloveniji smo usmerjeni v spodbujanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij s področja turizma z izboljšanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanjem rabe energije in snovi.

V ta namen na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport sofinanciramo projekte za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih na področju turizma.

Naložbe za trajnostno rast turizma

S ciljem spodbuditi dodano vrednost ter na znanju temelječ nov investicijski cikel lahko mala in srednje velika podjetja s področja turizma pridobijo posojilo z ugodno obrestno mero in daljšimi ročnostmi vračanja. V okviru programa Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma, ki ga ponuja Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d. (SID Banka), lahko podjetje pridobi posojilo v vrednosti do 20 milijonov evrov z ročnostjo do 30 let in moratorijem za odplačilo glavnice do pet let.

Podjetje lahko posojilo porabi za financiranje naložbenih projektov s področja namestitvenih zmogljivosti, športne, zabaviščne, kulturne infrastrukture, žičnic, marin ali turističnih letovišč. 

Posojilo lahko pridobi podjetje:

 • ki ima vsaj dve zaposleni osebi v zadnjem poslovnem letu,
 • ki posluje najmanj dve poslovni leti,
 • katerega investicija se izvaja v Sloveniji in se mora zaključiti v petih letih po odobritvi kredita,
 • katerega lastna udeležba v investiciji je 15 % celotnih stroškov.

Podrobni pogoji in druge pomembne informacije glede financiranja naložb za trajnostno rast slovenskega turizma so dostopni na spletni strani Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., SID Banke.

Strategija slovenskega turizma od 2022 do 2028

 • Strategija slovenskega turizma od 2022 do 2028

  Vlada Republike Slovenije je na osnovi Zakona o spodbujanju razvoja turizma sprejela Strategijo slovenskega turizma 2022 do 2028, ki predstavlja temeljni okvir razvoja slovenskega turizma v prihodnjih sedmih letih. Strategija odgovarja na nove okoliščine in izzive, s katerimi se sooča turistična panoga, obenem pa razvija in spodbuja ključne prednosti slovenskega turizma in naše države.
  Strategije in programi

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma od leta 2017 do 2021