Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji živimo v stiku z naravo, spoštujemo lokalno in čutimo zeleno. Na takšen način želimo razvijati tudi slovenski turizem, ki ga zaznamuje izredna raznolikost pokrajine in doživetij na majhnem prostoru. Usmerjamo se v trajnostni, butični turizem, zagotavljanje avtentičnih, edinstvenih in kakovostnih izkušenj za zahtevne obiskovalce.

Strateško obdobje za čas od leta 2017 do vključno 2021

Zdajšnja Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma za čas od leta 2017 do vključno 2021 opredeljuje šest ključnih razvojnih politik in 75 ukrepov za doseganje osrednjega cilja slovenskega turizma, to je dvig prilivov iz naslova potovanj na 3,7 do 4 milijarde evrov v letu 2021.

Strateška vizija slovenskega turizma, opredeljena v strategiji, je, da je Slovenija globalna, zelena, butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

Poleg osrednjega cilja si prizadevamo doseči še naslednje razvojne cilje turizma do leta 2021: 

 • od 5 do 5,5 milijona turističnih obiskov;
 • od 16 do 18 milijonov nočitev;
 • povprečna dolžina bivanja 3 dni, od 1 do 3 dni, 4 dni;
 • od 8.000 do 22.000 novih turističnih sob, od tega v hotelskem sektorju 8.500 prenovljenih in 6.500 novih;
 • povečanje zaposlovanja za polni delovni čas v turističnem sektorju z 8.000 na 12.000 zaposlenih.

Strategija opredeljuje šest ključnih razvojnih politik:

 • nova organiziranost razvoja in promocije turizma prek oblikovanja makro destinacij in vodilnih destinacij slovenskega turizma ter določitev ključnih turističnih produktov,
 • načrtovane zakonodajne spremembe, ki bodo omogočile spodbudno okolje za nadaljnji razvoj turizma,
 • pospešitev investicij v turistično infrastrukturo,
 • izboljšanje politike upravljanja s kadri v turizmu,
 • trajnostni razvoj ter ustrezno ovrednotenje naravne in kulturne dediščine,
 • spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij.

Makro destinacije

Vzpostavitev sistema štirih makro destinacij je zasnovan na geografsko zaokroženih enotah, ki si delijo enako ali podobno ponudbo oziroma produkte ter so prepoznavne na svetovni ravni.

Makro destinacije so osnova za krepitev destinacijske identitete in dose­ganje sinergij na področju razvoja produk­tov in promocije. Cilj promocije makro destinacij je učinkovito trženje Slovenije in turistične ponudbe posameznih regij Slovenije.

Makro destinacije slovenskega turizma so:

 • Alpska Slovenija,
 • Mediteranska Slovenija,
 • Termalna Panonska Slovenija,
 • Osrednja Slovenija in Ljubljana.

Zemljevid makro destinacij Slovenije

Zemljevid makro destinacij Slovenije

Zemljevid makro destinacij Slovenije | Avtor STO

Master plani

Za vsako makro destinacijo bomo pripravili konkreten načrt, tako imenovani individualni master plan za obdobje od leta 2020 do 2030, s katerim bomo:

 • določili razvojne cilje posamezne makro destinacije,
 • spodbudili razvoj turističnih produktov in doživetij, kjer ima Slovenija prepoznavne konkurenčne prednosti,
 • opredelili ključne naložbe v turistično infrastrukturo in zanimivosti.

Pričakujemo, da bodo master plani na najboljši možni način izkoristili in razvili turistične razvojne možnosti ter omogočili razvojni preboj na področju turizma za vsako od štirih makro destinacij.

V procesu priprave master planov bodo sodelovali vsi ključni turistični deležniki (zasebni, javni in civilni) v posamezni makro destinaciji.

Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij

V okviru štirih makro destinacij je petiintrideset (35) vodilnih turističnih destinacij, ki soustvarjajo podobo in prepoznavnost ne samo makro destinacije ampak tudi celotne Slovenije. To so destinacije, ki glede na obseg prenočitev v posamezni makro destinaciji soustvarjajo podobo ter prepoznavnost ne samo posamezne makro destinacije, ampak tudi celotne Slovenije. Praviloma je opredeljenih od šest do deset vodilnih destinacij na eno makro destinacijo.

Vodilne destinacije v posamezni makro regiji:

 • Alpska Slovenija, v katero spada 11 vodilnih destinacij: Bled, Kranjska Gora, Dolina Soče (Bovec, Kobarid, Tolmin), Bohinj, Radovljica, Kranj, Cerkno, Maribor (Maribor, Pohorje), Zreče (Zreče, Rogla); Zgornja Savinjska dolina, Koroška;
 • Mediteranska Slovenija, v katero spada 8 vodilnih destinacij: Portorož, Piran, Izola, Koper, Ankaran, Postojnska jama, Postojna (Kras), Lipica in Škocjanske jame (Kras), Nova Gorica in Vipavska dolina, Brda;
 • Termalna Panonska Slovenija, v katero spada 10 vodilnih destinacij: Moravske Toplice, Radenci, Lendava (Pomurje), Ptuj, Topolšica oziroma Šoštanj in Velenje (Šaleška dolina), Laško, Celje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Dobrna, Čatež (Posavje), Novo mesto, Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice (Dolenjska);
 • Osrednja Slovenija in Ljubljana, v katero spada 6 vodilnih destinacij: Ljubljana (regija Osrednja Slovenija), Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Bela krajina, Kočevsko, Škofja Loka (Poljanska in Saleška dolina) in Idrija.

Razvoj vodilnih turističnih destinacij ter promocijo njihove turistične ponudbe spodbujamo tudi prek sofinanciranja z evropskimi nepovratnimi sredstvi.

Razvoj in promocija turističnih produktov

Turistični produkti so produkti pomembni za posamezno makro destinacijo in vplivajo na njeno prepoznavnost. Pomen posameznega turističnega produkta za makro destinacijo se določa tako z vidika obsega prenočitev oziroma potrošnje, kot tudi njegovih prihodnjih možnosti za rast glede na zanimivost in konkurenčnost slovenskega produkta na tem trgu.

Na državni ravni je prepoznanih deset nosilnih turističnih produktov, to so Počitnice v gorah in Outdoor, Poslovna srečanja in dogodki, Zdravje in dobro počutje, Doživetja narave, Gastronomija, Kultura, Sonce in morje, Športni turizem, Krožna potovanja in Turizem na podeželju.

Ukrepi za podporo malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma

Integralni turistični produkti

Ti produkti pomenijo kombinacijo storitev vsaj dveh ponudnikov, namenjene pa so zadovoljitvi potreb zahtevnejših turistov ob obisku turistične destinacije. Danes zahtevni obiskovalci iščejo pristna doživetja, ob katerih se ustvarjajo priložnosti za povezovanje z destinacijo  tako na fizični, čustveni, ter izkustveni kot tudi na intelektualni in družbeni ravni. Takšno povezovanje je lahko sad le tistih produktov, ki ustvarijo močna doživetja - takšna, da si jih zapomnimo, edinstvena, izpolnjujoča ter naravnana k trajnostnemu razvoju.

Z namenom spodbuditi aktivnosti razvoja turističnih produktov ter storitev malih in srednje velikih podjetij za prodor na svetovni trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sofinanciramo spodbujanje razvoj in promocijo integralnih turističnih produktov.

Energetska sanacija turističnih kapacitet

V Sloveniji smo usmerjeni v spodbujanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij s področja turizma z izboljšanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanjem rabe energije in snovi.

V ta namen na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sofinanciramo projekte za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma.