Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji živimo v stiku z naravo, spoštujemo lokalno in čutimo zeleno. Na takšen način želimo razvijati tudi slovenski turizem, ki ga zaznamuje izredna raznolikost pokrajine in doživetij na majhnem prostoru. Usmerjamo se v trajnostni, butični turizem, zagotavljanje avtentičnih, edinstvenih in kakovostnih izkušenj za zahtevne obiskovalce.

Strateško obdobje za leto od 2017 do 2021

Aktualna strategija razvoja turizma opredeljuje šest ključnih politik in 75 ukrepov za doseganje osrednjega cilja slovenskega turizma, to je dvig prilivov iz naslova potovanj na 3,7 do 4 milijarde evrov v letu 2021.

Strateška vizija slovenskega turizma, opredeljena v strategiji je, da je Slovenija globalna, zelena, butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

Poleg osrednjega cilja si prizadevamo doseči še naslednje razvojne cilje turizma do leta 2021: 

 • 5 do 5,5 milijonov turističnih obiskov;
 • 16 do 18 milijonov nočitev;
 • povprečna dolžina bivanja 3 dni, 1 do 3 dni, 4 dni;
 • 8.000 do 22.000 novih turističnih sob, od tega v hotelskem sektorju 8.500 prenovljenih in 6.500 novih;
 • povečanje zaposlovanja za polni delovni čas v turističnem sektorju z 8.000 na 12.000 zaposlenih.

Strategija opredeljuje 6 ključnih razvojnih politik:

 • nova organiziranost razvoja in promocije turizma skozi oblikovanje makro destinacij in vodilnih destinacij slovenskega turizma ter določitev ključnih turističnih produktov,
 • načrtovane zakonodajne spremembe, ki bodo omogočile spodbudno okolje za nadaljnji razvoj turizma,
 • pospešitev investicij v turistično infrastrukturo,
 • izboljšanje politike upravljanja s kadri v turizmu,
 • trajnostni razvoj in valorizacije naravne in kulturne dediščine,
 • spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij.

Makro destinacije

Vzpostavitev sistema štirih makro destinacij so osnovane na geografsko zaokroženih enotah in si delijo enako ali podobno ponudbo oziroma produkte, in so tako prepoznavne na globalni ravni, pa so ključne aktivnosti ministrstva za gospodarski razvoj in sodelovanje.

Makro destinacije so osnova za krepitev destinacijske identitete in dose­ganje sinergij na področju razvoja produk­tov in promocije. Cilj je usmerjen v učinkovito trženje Slovenije in turistično ponudbo posameznih regij Slovenije preko promocije makro destinacij.

Makro destinacije slovenskega turizma so:

 • Alpska Slovenija,
 • Mediteranska Slovenija,
 • Termalna Panonska Slovenija,
 • Osrednja Slovenija & Ljubljana.

Zemljevid makro destinacij Slovenije

Zemljevid makro destinacij Slovenije

Zemljevid makro destinacij Slovenije | Avtor STO

Master plani

Za vsako makro destinacijo bomo pripravili konkreten načrt, tako imenovani individualni master plan za obdobje od 2020 do 2030, s katerim bomo:

 • določili razvojne cilje posamezne makro destinacije,
 • spodbudili razvoj turističnih produktov in doživetij, kjer ima Slovenija prepoznavne konkurenčne prednosti,
 • opredelili ključne naložbe v turistično infrastrukturo in atrakcije.

Pričakujemo, da bodo master plani na najbolj optimalen način izkoristili in razvili turistične razvojne možnosti in omogočili razvojni preboj na področju turizma za vsako od štirih makro destinacij.

V proces priprave master planov bodo vključeni vsi ključni turistični deležniki (zasebna, javna in civilna sfera) v makro destinaciji.

Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij

V okviru štirih makro destinacij deluje petiintrideset (35) vodilnih destinacij. To so vodilne destinacije glede na obseg prenočitev v posamezni makro destinaciji in soustvarjajo podobo in prepoznavnost ne samo makro destinacije ampak tudi celotne Slovenije. Praviloma je opredeljenih od šest do deset vodilnih destinacij na makro destinacijo.

Temeljno merilo za vključitev v kategorijo vodilnih destinacij določene makro destinacije je število prenočitev (in delež tujih), ki ga po potrebi korigiramo s ponderjem vpliva destinacije na podobe oziroma prepoznavnost makro destinacije.

Vodilne destinacije v posamezni makro regiji:

 • Alpska Slovenija, v katero spada 11 vodilnih destinacij: Bled; Kranjska Gora; Dolina Soče (Bovec, Kobarid, Tolmin); Bohinj; Radovljica; Kranj; Cerkno, Maribor (Maribor, Pohorje); Zreče (Zreče, Rogla); Zgornja Savinjska dolina; Koroška;
 • Mediteranska Slovenija, v katero spada 8 vodilnih destinacij: Portorož,Piran; Izola; Koper; Ankaran; Postojnska jama,Postojna (Kras); Lipica in Škocjanske jame (Kras); Nova Gorica in Vipavska dolina; Brda;
 • Termalna Panonska Slovenija, v katero spada 10 vodilnih destinacij: Moravske Toplice, Radenci, Lendava (Pomurje); Ptuj; Topolšica oziroma Šoštanj in Velenje (Šaleška dolina); Laško; Celje; Podčetrtek; Rogaška Slatina; Dobrna; Čatež (Posavje); Novo Mesto, Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice (Dolenjska);
 • Osrednja Slovenija in Ljubljana, v katero spada 6 vodilnih destinacij: Ljubljana (Regija Osrednja Slovenija); Kamnik; Cerklje na Gorenjskem; Bela Krajina; Kočevsko; Škofja Loka (Poljanska in Saleška dolina) in Idrija.

Razvoj vodilnih turističnih destinacij ter promocijo njihove turistične ponudbe spodbujamo tudi preko sofinanciranja z evropskimi nepovratnimi sredstvi.

Razvoj in promocija turističnih produktov

Turistični produkti so produkti pomembni za posamezno makro destinacijo in vplivajo na njeno prepoznavnost. Pomen posameznega turističnega produkta za makro destinacijo se določa tako z vidika obsega prenočitev oziroma potrošnje, kot tudi njegovega prihodnjega potenciala za rast glede na atraktivnost in konkurenčnost slovenskega produkta na tem trgu.

Na nacionalni ravni je prepoznanih deset nosilnih turističnih produktov, to so Počitnice v gorah in Outdoor, Poslovna srečanja in dogodki, Zdravje in dobro počutje, Doživetja narave, Gastronomija, Kultura, Sonce in morje, Športni turizem, Krožna potovanja in Turizem na podeželju.

Ukrepi za podporo malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma

Integralni turistični produkti

Integralni turistični produkt pomeni kombinacijo storitev vsaj dveh ponudnikov, ki so namenjene za zadovoljitev potreb zahtevnejših turistov ob obisku turistične destinacije. Danes zahtevni obiskovalci iščejo avtentična doživetja, skozi katera se ustvarjajo priložnosti za povezovanje z destinacijo  tako na fizični, čustveni, izkustveni, intelektualni in družbeni ravni. Takšno povezovanje je lahko posledica le tistih produktov, ki ustvarijo močno zapomljiva doživetja, ki zagotovo niso generična, temveč edinstvena in inovativna ter naravnana k trajnostnemu razvoju.

Z namenom spodbuditi aktivnosti razvoja turističnih produktov in storitev malih in srednje velikih podjetij za prodor na globalni trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sofinanciramo spodbujanje razvoj in promocijo integralnih turističnih produktov.

Energetska sanacija turističnih kapacitet

V Sloveniji smo usmerjeni v spodbujanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij s področja turizma z izboljšanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanjem rabe energije in snovi.

V ta namen na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sofinanciramo projekte za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma.

Naložbe za trajnostno rast turizma

S ciljem spodbuditi inovativnost podjetij z višjo dodano vrednostjo ter na znanju temelječ nov investicijski cikel lahko mala in srednje velika podjetja s področja turizma pridobijo posojilo z ugodno obrestno mero in daljšimi ročnostmi vračanja. V okviru programa Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma, ki ga ponuja Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d. - SID Banka, lahko podjetje pridobi posojilo v vrednosti do 20 milijonov evrov z ročnostjo do 30 let in moratorijem za odplačilo glavnice do 5 let.

Podjetje lahko posojilo porabi za financiranje naložbenih projektov s področja namestitvenih kapacitet, športne infrastrukture, zabaviščne infrastrukture, kulturne infrastrukture, žičnic, marin ali turističnih letovišč. 

Posojilo lahko pridobi podjetje:

 • ki ima vsaj 2 zaposleni osebi v zadnjem poslovnem letu,
 • ki posluje najmanj 2 poslovni leti,
 • katerega investicija se izvaja v Sloveniji in se mora zaključiti v petih letih po odobritvi kredita,
 • katerega lastna udeležba v investiciji je 15 % celotnih stroškov.

Podrobni pogoji in druge pomembne informacije glede financiranja naložb za trajnostno rast slovenskega turizma so dostopni na spletni strani Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d. - SID Banke.

Iskalnik