Skoči do osrednje vsebine

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Rok za prijavo je potekel.

Namen javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma.

Besedilo javnega razpisa

Razpisna dokumentacija

Obrazci

Priloge

Upravičeni stroški

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

- energetska obnova objektov in snovna učinkovitost,

- stroški informiranja in komuniciranja,

- stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Skupna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 21.555.330,41 evrov v letih 2020, 2021 in 2022, od tega za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 18.088.731,29 evrov in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 3.466.599,12 evrov.

Dodatno obvestilo objavljeno dne 23. junija 2020 - Sprememba višine razpisanih sredstev za prvo odpiranje:

V skladu s sklepom komisije za izvedbo javnega razpisa: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti z dne 3. junija 2020 se spremeni višina razpisanih sredstev za prvo odpiranje in znaša 12.974.058,14 evrov za Vzhodno kohezijsko regijo in 3.580.468,98 evrov za Zahodno kohezijsko regijo.

Dodatno obvestilo objavljeno dne 3. septembra 2020 - Sprememba višine razpisanih sredstev za drugo odpiranje:

Višina razpisanih sredstev za drugo odpiranje javnega razpisa: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti se spremeni in znaša 5.221.604,28 evrov za Vzhodno kohezijsko regijo in 296.963,74 evrov za Zahodno kohezijsko regijo.

Sprememba javnega razpisa objavljena v Uradnem listu, dne 18. 6. 2021:
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti je 24.324.022,43 EUR v letih 2020, 2021 in 2022. Višina razpisanih sredstev za drugo odpiranje predmetnega javnega razpisa se spremeni in znaša 7.836.548,12 EUR za Vzhodno kohezijsko regijo in 733.241,85 EUR za Zahodno kohezijsko regijo. Tretji rok odpiranja, se ne izvede, ker so bila v okviru drugega roka razdeljena vsa razpoložljiva sredstva.

Upravičenci

Upravičenci  na javnem razpisu so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Poročila

Dodatne informacije

Vprašanja in prošnjo za dodatne informacije v zvezi s prijavi na razpis in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji posredujejo elektronski naslov gp.mgrt@gov.si

Odgovori na vprašanja in dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so objavljeni spodaj

Odgovori na pogosta vprašanja

Obdobje upravičenosti izdatkov

Vse upravičence obveščamo, da se v skladu z določili 8. poglavja razpisne dokumentacije obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca zaključi najkasneje 30. 9. 2022.
Prav tako je rok za oddajo zahtevkov v letošnjem letu 30. 9. 2022.
V kolikor pride do spremenjenih okoliščin je v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 možno postopati v skladu s 5. poglavjem navedenih navodil, ki določajo posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin - epidemija COVID-19.

Kontakt

Vprašanja in prošnjo za dodatne informacije v zvezi s prijavi na razpis in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji posredujejo elektronski naslov gp.mgrt@gov.si