Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje turistične dejavnosti pomeni nudenje storitev za turiste. Obsega storitve prenočevanja, prehrane, zabave, rekreacije in podobnih storitev za prosti čas. Ključne dejavnosti na področju turizma so gostinska in nastanitvena dejavnost, dejavnost turističnih agencij ter turističnega in gorskega vodenja. Prizadevamo si, da bi bile te storitve visoko kakovostne, trajnostno naravnane, inovativne, primerne za zahtevne goste in da jih izvajajo motivirani in usposobljeni kadri. Kdo, kje in pod kakšnimi pogoji lahko izvaja te dejavnosti je formalno določeno.

Opravljanje gostinske dejavnosti

Gostinska dejavnost obsega pripravo in strežbo jedi in pijač ter nastanitev gostov.

Gostinska prehrambna dejavnost se lahko odvija v naslednjih vrstah gostinskih obratov: restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter obrati za pripravo in dostavo jedi.

Gostinska nastanitvena dejavnost se odvija v naslednjih vrstah gostinskih obratov: hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter obrati za pripravo in dostavo jedi.

Kdo lahko opravlja gostinsko dejavnost?

Gostinsko dejavnost lahko opravljajo:

 • pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti,
 • društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnim aktu,
 • fizične osebe, kot so to naprimer sobodajalci in kmetje, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.

Kje se opravlja gostinska dejavnost?

Gostinska dejavnost se lahko opravlja:

 • v gostinskih obratih, kar pomeni nastanitveni in prehrambni,
 • zunaj njih pod posebnimi pogoji, kot so to naprimer premični objekti, objekti, sredstva in naprave, prirejene za ta namen,
 • na javnih prireditvah, sejmih, in podobno, med njihovim trajanjem, vendar vsakokrat največ 30 dni,
 • med turistično sezono v mestnih jedrih, na kopališčih, smučiščih in podobno,
 • izven turistične sezone na predlog pristojnega organa lokalne skupnosti
 • v poslovnem prostoru, v katerem se opravlja kakšna druga dejavnost, če so za to izpolnjeni pogoji,
 • v stanovanjskih prostorih in na kmetijah, naprimer sobodajalci in kmetje.

Pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti

Gostinec lahko prične z opravljanjem dejavnosti, ko izpolni predpisane pogoje:

 • pridobljeno uporabno dovoljenje, skladno z določili Gradbenega zakona,
 • izpolnjeni minimalni tehnični pogoji, primeroma so to zahteve za poslovne prostore, opremo, naprave, zunanje površine, opravljanje dejavnosti zunaj obrata,
 • izpolnjeni pogoji glede minimalnih storitev za goste,
 • določitev obratovalnega časa,
 • merila in način kategorizacije,
 • zagotavljanje varnosti živil (HACCP) ter varnosti in zdravja pri delu.

Izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev

Minimalni tehnični pogoji v prehrambnih in nastanitvenih gostinskih obratih se nanašajo na:

 • poslovne prostore, opremo in naprave v gostinskih obratih, pri sobodajalcih in na kmetijah;
 • pogoje glede zunanjih površin gostinskega obrata, naprimer funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine;
 • pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata.

Merila in predviden obseg storitev za posamezni nastanitveni obrat oziroma prostor za nastanitev gostov ter prehrambnih prostorov so opredeljeni v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.

Obratovalni čas

Gostinec obratovalni čas določi samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi, vendar mora pri tem upoštevati določbe, ki so opredeljene v Pravilniku o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.

Obratovalni čas se določi glede na vrsto gostinskega obrata.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kategorizacija nastanitvenih obratov

Kategorizacija nastanitvenih obratov je razvrščanje obratov po vrsti in kakovosti opremljenosti in storitev v različne kakovostne skupine oziroma kategorije. Doseženo kategorijo označuje število zvezdic oziroma jabolk za kmetije z nastanitvijo.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Postopek kategorizacije izvedete v elektronskem sistemu kategorizacije nastanitvenih obratov.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Opravljanje gostinske dejavnosti na kmetijah

Gostinska dejavnost se lahko kot dopolnilna dejavnost opravlja tudi na turističnih kmetijah. Pogoji za opravljanje so opredeljeni v Uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah.

Poročanje o gostih in prenočitvah

Izvajalci nastanitvene dejavnosti morajo obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v Register nastanitvenih obratov (RNO). Vsi nastanitveni obrati se morajo vpisati v register in pridobiti enotno identifikacijsko številko.

Opravljanje dejavnosti turističnih agencij

Turistična agencija lahko pridobi pravico do opravljanja dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev na podlagi licence.

Dejavnost turističnega vodnika

Pri vsaki izvedbi turističnega paketa in povezanega potovalnega aranžmaja doma in v tujini mora ponudnik za vsako organizirano skupino posebej zagotoviti vodjo poti, če turistični paket in povezani potovalni aranžma zajema turistično vodenje, pa turističnega vodnika, ki lahko opravlja tudi storitev vodje poti.

Turistični vodniki lahko opravljajo dejavnost vodenja po opravljenem preizkusu znanja. Vloga za pristop na izpit se vloži pri Turistično gostinski zbornici Slovenije.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnost gorskega vodništva

Poklic gorskega vodnika v Sloveniji pridobi kdor je uspešno opravil usposabljanje po programu za gorske vodnike, obvezno enoletno pripravništvo in strokovni izpit ter je vpisan v imenik aktivnih gorskih vodnikov Slovenije.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Sobodajalstvo

Sobodajalec je lahko fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik, društvo ali pravna oseba, ki nudi gostom nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali v najetem stanovanju ali počitniški hiši, s soglasjem pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti pa lahko tudi v drugih prostorih, kot naprimer zidanicah.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Sobodajalec je zavezan tudi za vpis nastanitvenega obrata v Register nastanitvenih obratov, prav tako je zavezan tudi za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah, iz knjige gostov, v sistem eTurizem.

Iskalnik