Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje turistične dejavnosti pomeni nudenje storitev za turiste. Obsega storitve, kot so prenočevanja, prehrana, zabava, rekreacija ter storitve za prosti čas. Ključne dejavnosti na področju turizma so gostinska in nastanitvena dejavnost, dejavnost turističnih agencij ter turističnega in gorskega vodenja. Prizadevamo si, da bi bile te storitve visoko kakovostne, trajnostno naravnane, inovativne, primerne za zahtevne goste ter da jih izvajajo motivirani in usposobljeni kadri. Kdo, kje in pod kakšnimi pogoji lahko izvaja te dejavnosti, je formalno določeno.

Opravljanje gostinske dejavnosti

Gostinska dejavnost obsega pripravo in strežbo jedi in pijač ter nastanitev gostov.

Gostinska prehrambna dejavnost se lahko izvaja v več različnih gostinskih obratih: restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter obrati za pripravo in dostavo jedi.

Gostinska nastanitvena dejavnost se lahko izvaja v ustreznih gostinskih obratih: hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter obrati za pripravo in dostavo jedi.

Kdo lahko opravlja gostinsko dejavnost?

Gostinsko dejavnost lahko opravljajo:

 • pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti,
 • društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnim aktu,
 • fizične osebe, kot so to na primer sobodajalci in kmetje, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.

Kje se opravlja gostinska dejavnost?

Gostinska dejavnost se lahko opravlja:

 • v gostinskih obratih, kar pomeni nastanitveno in prehrambno dejavnost,
 • zunaj gostinskih obratov pod posebnimi pogoji, kot so to na primer premični objekti ter objekti, sredstva in naprave, prirejene za ta namen,
 • na javnih prireditvah, sejmih in podobnih dogodkih med njihovim trajanjem, vendar vsakokrat največ 30 dni,
 • med turistično sezono v mestnih jedrih, na kopališčih, smučiščih in podobnih krajih,
 • izven turistične sezone na predlog pristojnega organa lokalne skupnosti
 • v poslovnem prostoru, v katerem se opravlja kakšna druga dejavnost, če so za to izpolnjeni pogoji,
 • v stanovanjskih prostorih in na kmetijah, na primer pri sobodajalcih in kmetovalcih.

Pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti

Gostinec lahko začne opravljati dejavnost, ko izpolni predpisane pogoje:

 • pridobljeno uporabno dovoljenje, skladno z določili Gradbenega zakona,
 • izpolnjeni minimalni tehnični pogoji, primeroma so to zahteve za poslovne prostore, opremo, naprave, zunanje površine, opravljanje dejavnosti zunaj obrata,
 • izpolnjeni pogoji glede osnovnih storitev za goste,
 • določitev obratovalnega časa,
 • merila in način kategorizacije,
 • zagotavljanje varnosti živil (HACCP) ter varnosti in zdravja pri delu.

Izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev

Minimalni tehnični pogoji v prehrambnih in nastanitvenih gostinskih obratih se nanašajo na:

 • poslovne prostore, opremo in naprave v gostinskih obratih, pri sobodajalcih in na kmetijah;
 • zahteve glede zunanjih površin gostinskega obrata, na primer funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine;
 • zahteve za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata.

Merila in predvideni obseg storitev za posamezni nastanitveni obrat oziroma prostor za nastanitev gostov ter prehrambnih prostorov so opredeljeni v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.

Obratovalni čas

Gostinec obratovalni čas določi samostojno v skladu s svojimi poslovnimi cilji, vendar mora pri tem upoštevati določbe, ki so opredeljene v Pravilniku o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.

Obratovalni čas se določi glede na vrsto gostinskega obrata.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kategorizacija nastanitvenih obratov

Kategorizacija nastanitvenih obratov je razvrščanje obratov po vrsti ter kakovosti opremljenosti in storitev v različne kakovostne skupine oziroma kategorije. Doseženo kategorijo označuje število zvezdic oziroma jabolk za kmetije z nastanitvijo.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Postopek kategorizacije izvedete v elektronskem sistemu kategorizacije nastanitvenih obratov.

Elektronski sistem kategorizacije

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Opravljanje gostinske dejavnosti na kmetijah

Gostinska dejavnost se lahko kot dopolnilna dejavnost opravlja tudi na turističnih kmetijah. Pogoji za opravljanje so opredeljeni v Uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah.

Sobodajalstvo

Sobodajalec je lahko fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik, društvo ali pravna oseba, ki nudi gostom nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali v najetem stanovanju ali počitniški hiši, s soglasjem pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti pa lahko tudi v drugih prostorih, kot na primer zidanicah.

Sobodajalec je zavezan tudi za vpis nastanitvenega obrata v Register nastanitvenih obratov, prav tako je zavezan tudi za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah, v sistem eTurizem.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Register nastanitvenih obratov

Izvajalci nastanitvene dejavnosti morajo obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v Register nastanitvenih obratov.

Register je informatizirana javna zbirka podatkov o nastanitvenih obratih, kjer se vodijo podatki o zavezancih za vpis nastanitvenega obrata v register. Dostop do podatkov iz registra je brezplačen. Register upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Predlog za vpis nastanitvenega obrata v register je potrebno predložiti neposredno prek spletne aplikacije na portalu AJPES ali osebno na katerikoli izpostavi AJPES.

Poročanje o gostih in prenočitvah

Za poročanje o gostih in prenočitvah prek aplikacije Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem), ki jo upravlja AJPES, morate biti vpisani v register nastanitvenega obrata. 

Opravljanje dejavnosti turističnih agencij

Turistična agencija lahko pridobi pravico do opravljanja dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev na podlagi licence. Licenco za turističnih agencij podeljuje Turistično gostinska zbornica Slovenije. Turistične agencije morajo licenco pridobiti pred začetkom poslovanja.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Odločba o podelitvi javnega pooblastila za podeljevanje licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov ter izvajanje preizkusov znanja za turistične vodnike

  Dokumentacije | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Opravljanje dejavnosti turističnega vodništva

Pri vsaki izvedbi turističnega paketa in povezanega potovalnega aranžmaja doma in v tujini mora ponudnik za vsako organizirano skupino posebej zagotoviti vodjo poti - če turistični paket in povezani potovalni aranžma zajemata turistično vodenje, pa turističnega vodnika, ki lahko opravlja tudi storitev vodje poti.

Turistični vodniki lahko opravljajo dejavnost vodenja po opravljenem preizkusu znanja. Vloga za opravljanje izpita se vloži pri Turistično gostinski zbornici Slovenije.

Gre za reguliran poklic, kar pomeni, da lahko tujci opravljajo regulirane poklice oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji v skladu z določbami Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.

Naziv storitve Institucija
Turistično gostinska zbornica Slovenije

Opravljanje dejavnosti gorskega vodništva

Poklic gorskega vodnika v Sloveniji pridobi, kdor je uspešno opravil usposabljanje po programu za gorske vodnike, obvezno enoletno pripravništvo in strokovni izpit ter je vpisan v Imenik aktivnih gorskih vodnikov Slovenije, ki ga vodi Združenje gorskih vodnikov Slovenije. 

Gre za reguliran poklic, kar pomeni, da lahko tujci opravljajo regulirane poklice oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji v skladu z določbami Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.

Za vse, ki bi želeli opravljati poklic gorskega vodnika v tujini ter tujce, ki bi želeli opravljati ta poklic v Sloveniji, obstaja možnost pridobitve Evropske poklicne izkaznice (EPC).

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje in prostor
Združenje gorskih vodnikov Slovenije
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo