Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje turistične dejavnosti pomeni nudenje storitev za turiste. Obsega storitve, kot so prenočevanja, prehrana, zabava, rekreacija ter storitve za prosti čas. Ključne dejavnosti na področju turizma so gostinska in nastanitvena dejavnost, dejavnost turističnih agencij ter turističnega in gorskega vodenja. Prizadevamo si, da bi bile te storitve visoko kakovostne, trajnostno naravnane, inovativne, primerne za zahtevne goste ter da jih izvajajo motivirani in usposobljeni kadri. Kdo, kje in pod kakšnimi pogoji lahko izvaja te dejavnosti, je formalno določeno.

Sobodajalstvo

Sobodajalec je lahko fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik, društvo ali pravna oseba, ki nudi gostom nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali v najetem stanovanju ali počitniški hiši, s soglasjem pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti pa lahko tudi v drugih prostorih, na primer zidanicah.

Sobodajalec je zavezan tudi za vpis nastanitvenega obrata v Register nastanitvenih obratov, prav tako je zavezan tudi za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah iz knjige gostov v sistem eTurizem.

Licenca za turistične agencije

Licenco podeljuje Turistično gostinska zbornica Slovenije. Turistične agencije morajo licenco pridobiti pred začetkom poslovanja.

Opravljanje gostinske dejavnosti

Gostinska dejavnost obsega pripravo in strežbo jedi in pijač ter nastanitev gostov.

Gostinska prehrambna dejavnost se lahko izvaja v več različnih gostinskih obratih: restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter obrati za pripravo in dostavo jedi.

Gostinska nastanitvena dejavnost se lahko izvaja v ustreznih gostinskih obratih: hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter obrati za pripravo in dostavo jedi.

Kdo lahko opravlja gostinsko dejavnost?

Gostinsko dejavnost lahko opravljajo:

 • pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti,
 • društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnim aktu,
 • fizične osebe, kot so naprimer sobodajalci in kmetje, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.

Kje se opravlja gostinska dejavnost?

Gostinska dejavnost se lahko opravlja:

 • v gostinskih obratih, kar pomeni nastanitveno in prehrambeno dejavnost,
 • zunaj gostinskih obratov pod posebnimi pogoji, kot so to na primer premični objekti ter objekti, sredstva in naprave, prirejene za ta namen,
 • na javnih prireditvah, sejmih in podobnih dogodkih med njihovim trajanjem, vendar vsakokrat največ 30 dni,
 • med turistično sezono v mestnih jedrih, na kopališčih, smučiščih in podobnih krajih,
 • izven turistične sezone na predlog pristojnega organa lokalne skupnosti
 • v poslovnem prostoru, v katerem se opravlja kakšna druga dejavnost, če so za to izpolnjeni pogoji,
 • v stanovanjskih prostorih in na kmetijah, na primer pri sobodajalcih in kmetovalcih.

Pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti

Gostinec lahko začne opravljati dejavnost, ko izpolni predpisane pogoje:

 • pridobljeno uporabno dovoljenje, skladno z določili Gradbenega zakona,
 • izpolnjeni osnovni tehnični pogoji, primeroma so to zahteve za poslovne prostore, opremo, naprave, zunanje površine, opravljanje dejavnosti zunaj obrata,
 • izpolnjeni pogoji glede osnovnih storitev za goste,
 • določitev obratovalnega časa,
 • merila in način kategorizacije gostinskih dejavnosti,
 • zagotavljanje varnosti živil (HACCP) ter varnosti in zdravja pri delu.

Izpolnjevanje osnovnih tehničnih pogojev

Osnovni tehnični pogoji v prehrambnih in nastanitvenih gostinskih obratih se nanašajo na:

 • poslovne prostore, opremo in naprave v gostinskih obratih, pri sobodajalcih in na kmetijah;
 • zahteve glede zunanjih površin gostinskega obrata, na primer funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine;
 • zahteve za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata.

Merila in predvideni obseg storitev za posamezni nastanitveni obrat oziroma prostor za nastanitev gostov ter prehrambnih prostorov so opredeljeni v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.

Obratovalni čas

Gostinec obratovalni čas določi samostojno v skladu s svojimi poslovnimi cilji, vendar mora pri tem upoštevati določbe, ki so opredeljene v Pravilniku o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.

Obratovalni čas se določi glede na vrsto gostinskega obrata.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Kategorizacija nastanitvenih obratov

Kategorizacija nastanitvenih obratov je razvrščanje obratov po vrsti ter kakovosti opremljenosti in storitev v različne kakovostne skupine oziroma kategorije. Doseženo kategorijo označuje število zvezdic oziroma jabolk za kmetije z nastanitvijo.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Postopek kategorizacije izvedete v elektronskem sistemu kategorizacije nastanitvenih obratov.

Elektronski sistem kategorizacije

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Opravljanje gostinske dejavnosti na kmetijah

Gostinska dejavnost se lahko kot dopolnilna dejavnost opravlja tudi na turističnih kmetijah. Pogoji za opravljanje so opredeljeni v Uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Register nastanitvenih obratov

Register je informatizirana javna zbirka podatkov o nastanitvenih obratih, ki ga upravlja AJPES. V registru se vodijo podatki o zavezancih za vpis nastanitvenega obrata v register.

Poročanje o gostih in prenočitvah

Izvajalci nastanitvene dejavnosti morajo nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v Register nastanitvenih obratov (RNO). Vsi nastanitveni obrati se morajo vpisati v register in pridobiti enotno identifikacijsko številko.

Prijava gostov policiji

Nekateri posamezniki po Zakonu o gostinstvu niso zavezani k vpisu nastanitvenega obrata v register nastanitvenih obratov. Vendar pa tudi zanje velja obveznost prijave gostov, in sicer jih morajo prijaviti policiji. Tako morajo svoje goste policiji prijaviti:

 • vsi tisti posamezniki, pri katerih gostje ne prenočujejo proti plačilu,
 • tisti, ki nimajo registrirane dejavnosti, da bi se jih lahko štelo za sobodajalce, se pa po zakonu štejejo za gostitelja (zapori, prevzgojni domovi, vzgojni zavodi, zavodi za usposabljanje oziroma njihovi dislocirani oddelki, bolnišnice oziroma zdravstveni zavodi, študentski in dijaški domovi, ki niso registrirani za opravljanje dejavnosti oddajanja za namen turizma, planinske koče brez stalne internetne povezave).

Opravljanje dejavnosti turističnih agencij

Turistična agencija lahko pridobi pravico do opravljanja dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev na podlagi licence.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Veljavnost javnega pooblastila

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na podlagi izvedenega javnega natečaja Turistično gostinski zbornici Slovenije podelil javno pooblastilo za:

 • vodenje postopka za podeljevanje licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev in vodenje registra teh licenc,
 • izvajanje preizkusov znanja za osebe, ki pridobivajo naziv turistični vodnik in turistični spremljevalec, in druge s tem postopkom povezane upravne naloge.

Dejavnost turističnega vodnika

Pri vsaki izvedbi turističnega paketa in povezanega potovalnega aranžmaja doma in v tujini mora ponudnik za vsako organizirano skupino posebej zagotoviti vodjo poti, če turistični paket in povezani potovalni aranžma zajemata turistično vodenje, pa turističnega vodnika, ki lahko opravlja tudi storitev vodje poti.

Turistični vodniki lahko opravljajo dejavnost vodenja po opravljenem preizkusu znanja. Vloga za opravljanje izpita se vloži pri Turistično gostinski zbornici Slovenije.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Dejavnost gorskega vodništva

Poklic gorskega vodnika v Sloveniji pridobi, kdor je uspešno opravil usposabljanje po programu za gorske vodnike, obvezno enoletno pripravništvo in strokovni izpit ter je vpisan v imenik aktivnih gorskih vodnikov Slovenije.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport