Skoči do osrednje vsebine

Slovenija je bogata s kulturnimi, zgodovinskimi in naravnimi znamenitostmi, omogoča raznolika gastronomska doživetja in se lahko pohvali z rastočo ponudbo športnih, kulturnih in drugih dejavnosti. Naša vizija je umestiti Slovenijo na turistični zemljevid kot destinacijo za zelena, aktivna in zdrava petzvezdična doživetja, notranji mir in osebno izpolnitev.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma

V letu 2022 je bila sprejeta Strategija slovenskega turizma 2022–2028, ki bo pripomogla k razvijanju konkurenčnih prednosti in spodbujanju sistemskih rešitev na področju turizma. V dokumentu posebno pozornost namenjamo učinkovitemu povezovanju nacionalnih, lokalno-regionalnih in podjetniških interesov pri nadgradnji te pomembne strateške panoge, spodbujanju kakovosti storitev ter oblikovanju privlačnih turističnih produktov na vseh ravneh. Osnovne smernice so razvoj zelene, trajnostne turistične ponudbe ter uvedba digitalizacije in ustreznih kompetenc za dvig dodane vrednosti. Strategija vključuje ukrepe in aktivnosti, s katerimi bomo dosegli zastavljeno vizijo: "Zelena butičnost". Manjši odtis. Večja vrednost za vse. Pri izvedbi zastavljenih ukrepov in aktivnosti bo zelo pomembno tesno medresorsko sodelovanje ter povezovanje deležnikov turizma na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Promocija slovenskega turizma

Vizijo razvoja slovenskega turizma udejanja Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, krajše Slovenska turistična organizacija, ki je osrednja državna agencija za promocijo turizma. Pri promociji slovenskega turizma se osredotočamo na prednostne in rastoče trge, prednost pa dajemo tudi inovativnim pristopom k trženju, s poudarkom na digitalnih kanalih. 

Sprejeli smo ukrepe za učinkovito trženje Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave turistične destinacije za petzvezdična doživetja. Jasna in preprosta predstavitev posebnosti in edinstvenosti države je danes namreč eden temeljnih pogojev za uspešnost na turističnem trgu. S tem si v slovenskem turizmu prizadevamo za znatno povečanje dodane vrednosti pri izkušnji gosta in za doseganje višjih prilivov iz naslova izvoza potovanj. Z dodatnimi letalskimi povezavami bomo v prihodnjih letih povečali dostopnost naše države najbolj oddaljenim gostom.

Turizem smo ljudje

Zavedamo se, kako pomembni so ponudniki turističnih storitev kot vezni člen med državnim turističnim konglomeratom in končnim uporabnikom. Zato posvečamo posebno pozornost zagotavljanju usposobljenega in motiviranega kadra.

Z dopolnitvijo Zakona o gostinstvu smo bistveno zmanjšali birokratsko zahtevnost turistične dejavnosti ter tako pripomogli k rekordnim fizičnim in finančnim rezultatom, ki jih panoga dosega v zadnjem času. Osrednjo pozornost namenjamo vprašanju prestrukturiranja podjetij v državni lasti in doseganju novih angleško greenfield in brownfield naložb ter finančnih spodbud, kot so krediti, olajšave in nepovratna sredstva.

Aktualni razpisi

Trenutno ni aktualnih objav. Celoten seznam je na voljo v zbirki javne objave.

Projekti in programi

  • Z razvojnimi spodbudami želimo dvigniti produktivnosti slovenskega gospodarstva v smeri zelenega in digitalnega prehoda ter omogočiti enakomeren razvoj slovenskih regij. Z javnimi razpisi in drugimi oblikami dodeljevanja finančnih spodbud naslavljamo področja turizma, investicij, raziskav in razvoja, digitalizacije, podpornega okolja za podjetništvo ter seveda področje soočanja z energetsko krizo.