Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost

Naslov: Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 472 11 00

E-naslov: is.vog@vjsru.pg

Odgovorna oseba: Igor Sirc, direktor

Datum prve objave kataloga: 5. 8. 2016

Datum zadnje spremembe: 19. 3. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=403

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost:

 1. opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na področjih sevalne in jedrske varnosti, izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih sevanj, razen v zdravstvu ali veterinarstvu,
 2. opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge varstva okolja pred ionizirajočimi sevanji, fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov, neširjenja jedrskega orožja in varovanja jedrskega blaga,
 3. spremlja stanje radioaktivnosti okolja,
 4. spremlja izvajanje predpisov s področja odgovornosti za jedrsko škodo,
 5. opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge ravnanja z radioaktivnimi odpadki,
 6. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področjih iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke,
 7. ob izrednih radioloških ali jedrskih dogodkih sodeluje z Republiškim štabom civilne zaščite pri določanju zaščitnih ukrepov za prebivalstvo in obveščanju,
 8. izpolnjuje mednarodne obveznosti in opravlja naloge mednarodne izmenjave podatkov.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost
Matjaž Podjavoršek, glavni inšpektor
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 472 11 00
is.vog@vjsru.pg

Sektor za jedrsko varnost
dr. Andreja Peršič, vodja
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 472 11 00
is.vog@vjsru.pg

Sektor za kibernetsko varnost
dr. Samo Tomažič, vodja
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 472 11 00
is.vog@vjsru.pg

Sektor za pripravljenost na izredne dogodke
Metka Tomažič, vodja
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 472 11 00
is.vog@vjsru.pg

Sektor za sevalno varnost in materiale
mag. Igor Osojnik, vodja
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 472 11 00
is.vog@vjsru.pg

Služba za mednarodne zadeve
Jure Škodlar, vodja
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 472 11 00
is.vog@vjsru.pg

Služba za splošne zadeve
Neža Kompare, vodja
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 472 11 00
is.vog@vjsru.pg

Vodja sistema vodenja
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 472 11 00
is.vog@vjsru.pg

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Resolucije
Zakon
Uredbe Vlade
Pravilniki ministra, pristojnega za naravne vire in prostor
Pravilniki ministra, pristojnega za zdravje
Pravilniki ministra, pristojnega za notranje zadeve
Odgovornost za jedrsko škodo
Drugi predpisi
Odločbe Ustavnega sodišča
Jedrska varnost
Radioaktivni odpadki
Pošiljanje radioaktivnih snovi
Varovanje jedrskih snovi
Varstvo pred sevanji
Izvoz blaga z dvojno rabo
Uporaba kontaminirane hrane in krme
Bodoče nesreče

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Torek

  Zaprto

 • Sreda

  od do

  od do

 • Četrtek

  Zaprto

 • Petek

  od do

Po telefonu in preko elektronskih medijev:
od ponedeljka do četrtka: 08.00 - 16.00
petek: 08.00 - 15.00

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • Seznam oseb, ki imajo veljavno dovoljenje za izvajanje sevalnih dejavnosti v Republiki Sloveniji.
 • Podatki o virih sevanj v Republiki Sloveniji.
 • Seznam imetnikov dovoljenj za uporabo rentgenskih naprav.
 • Seznam podjetji z radioaktivnimi protipožarnimi javljalniki.
 • Preliminarni načrt razgradnje NEK.

Katalogi informacij javnega značaja