Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev dovoljenja za tranzit jedrskih snovi ali virov sevanja s pomembno aktivnostjo

Dovoljenje za tranzit jedrskih snovi ali virov sevanja s pomembno aktivnostjo je potrebno za tranzit jedrskih snovi, če presegajo količine iz 7. člena Pravilnika o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi ter za vire sevanja s pomembno aktivnostjo. To so viri, ki vsebujejo radionuklid, katerega aktivnost je enaka ali večja od aktivnosti za kategorijo 2 iz tabele 5 Uredbe o sevalnih dejavnostih.

Navodila za oddajo vloge

Obrazec z obveznimi prilogami vložite pri Upravi za jedrsko varnost (URSJV).

Za oddajo vloge potrebujete:

 • izpolnjen obrazec SVM-ODE5 [docx], ki je bil sestavljen na URSJV (ni obvezen),

 • podatke o pošiljatelju, prejemniku in prevozniku,

 • podatke o virih sevanja ali jedrskih snoveh, predvsem pa o vrsti radionuklidov, njihovi posamični in skupni aktivnosti ter o  njihovem številu

 • dodatni pogoji za nekatere primere:

  • oznaka certifikata vrste embalaže po predpisih o prevozu nevarnega blaga ter o predvidenem času in kraju prehoda meje Republike Slovenije ter relaciji prevoza,

  • dokazilo o zagotovitvi finančnih jamstev, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo finančna jamstva ali odgovornost za jedrsko škodo,

  • varnostni načrt, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, če gre za tranzit radioaktivnih snovi,

  • potrdilo o načrtu fizičnega varovanja med prevozom, pridobljeno s strani Ministrstva za notranje zadeve (načrt fizičnega varovanja je treba izdelati le, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo fizično varovanje),

  • podatki o predvidenem skupnem številu pošiljk, vrsti radionuklidov ter predvideni največji posamični aktivnosti ter predvideni največji skupni aktivnosti posamezne pošiljke in obdobje, v katerem naj bi potekalo pošiljanje, če gre za pridobitev dovoljenja za večkratne pošiljke.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 EUR (elektronsko)

Podatki, ki jih bo upravni organ sam pridobil: potrdilo o načrtu fizičnega varovanja

Pravna podlaga: 126. člen Zakona o varstvu pred sevanji in jedrski varnosti in 4. člen Pravilnika o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi

Predviden rok za odločitev: do 60 dni