Skoči do osrednje vsebine

Vloga za vpis vira sevanja v register virov sevanja

Vlogo mora oddati, kdor namerava uporabljati vir sevanja, ki ga je pred uporabo treba le vpisati v register virov sevanja. Če se vir sevanja uporablja v sevalni dejavnosti iz 18. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, je pogoj za njegov vpis v register virov sevanja, da je vlagatelj iz prejšnjega odstavka tudi imetnik izpiska iz registra sevalnih dejavnosti ali dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, pri kateri se bo uporabljal vir sevanja, ki ga je potrebno vpisati v register virov sevanja.

Navodila za oddajo vloge

Vlogo vložite pri Upravi za jedrsko varnost.

Za oddajo vloge potrebujete:

 • izpolnjen obrazec SVM-ODE4 [docx], ki je bil sestavljen na URSJV (ni obvezen),
 • tehnično dokumentacijo o viru sevanja in morebitnem vsebniku ali napravi, iz katere so razvidni najmanj:

  • certifikat proizvajalca o viru sevanja in morebitnem vsebniku ali napravi,

  • skica ali slika vira sevanja ali naprave,

  • številka oziroma oznaka vira sevanja, ki jo določi proizvajalec vira sevanja,

  • vrsta radionuklida, začetna aktivnost in datum začetne aktivnosti za vir sevanja oziroma najvišja napetost in jakost toka za rentgensko napravo,

  • podatki o vzdrževanju vira sevanja oziroma naprave in vsebnika iz katerih so razvidni najmanj pogostost vzdrževanja (servisov) na viru sevanja, napravi ali vsebniku, ter kdo vzdrževanje lahko opravlja,

  • predvideno ravnanje z radioaktivnimi viri sevanja po prenehanju uporabe,

 • poročilo o pregledu in meritvah vira sevanja iz 53. člena Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti,

 • podatke o začetku in predvidenem trajanju uporabe vira sevanja, in
 • podatke o kraju in prostoru, kjer se bo vir sevanja uporabljal in shranjeval.

Stroški postopka: 4,50 EUR / 0,00 EUR (elektronsko). Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije. Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Vpis vira sevanja v register virov sevanja
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS jedrsko varnost
 • naslov prejemnika: Litostrojska cesta 54, Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJSI2X
 • model in sklicna št. (referenca): 11 25631-7111002

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 21. in 22. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, 7. člen Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti

Predviden rok za odločitev: do 30 dni