Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev dovoljenja za uporabo vira sevanja

Dovoljenje za uporabo vira sevanja mora pridobiti, kdor namerava uporabljati vir sevanja, za katerega je potrebno pridobiti dovoljenje za uporabo. Imeti mora veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti.

Navodila za oddajo vloge

Vlogo vložite pri Upravi za jedrsko varnost.

Za oddajo vloge potrebujete:

 • izpolnjen obrazec SVM-ODE3 [docx], ki je bil sestavljen na URSJV (ni obvezen),

 • tehnično dokumentacijo o viru sevanja in morebitnem vsebniku, iz katere so razvidni najmanj:

  • certifikat proizvajalca o viru sevanja in morebitnem vsebniku ali napravi,

  • skica ali slika vira sevanja ali naprave, vrsta (odprti, zaprti vir sevanja, vrsta radionuklida, rentgenska naprava ipd.) in opis vira sevanja ter vrsta sevalne dejavnosti, ki jo omogoča vir sevanja,

  • priporočljiva doba uporabe vira sevanja,

  • predvideni začetek in konec uporabe vira sevanja,

  • začetna aktivnost in datum začetne aktivnosti za radioaktivni vir sevanja oziroma najvišja napetost in jakost toka za rentgensko napravo ali energija sevanja za rentgensko napravo ali za pospeševalnik

  • številka oziroma oznaka vira sevanja, ki jo določi proizvajalec vira sevanja,

  • omejitve in varnostni ukrepi, ki jih je določil proizvajalec,

  • test puščanja, če je potreben, in pogostost izvedbe testa, če ga posebej določa proizvajalec zaprtega vira sevanja,

  • podatki o lokaciji uporabe in shranjevanja vira sevanja: kraj in opis prostorov, kjer se vir sevanja uporablja in shranjuje z navedbo imena kraja, ulice, oznake objekta ali stavbe. Če se več virov sevanja uporablja v istem objektu, se podrobneje navede tudi mesto vira sevanja.

 • poročilo o pregledu in meritvah vira sevanja iz 53. člena Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti ali poročilo o meritvah na nadzorovanih in opazovanih območjih iz 10. člena Pravilnika o ukrepih varstva pred sevanji na nadzorovanih in opazovanih območjih, 

 • predvideno ravnanje z radioaktivnimi viri sevanja po prenehanju uporabe,

 • ukrepe varstva pred sevanji v zvezi z uporabo in vzdrževanjem vira sevanja, iz katerih je razvidno najmanj:

  • pogostost vzdrževanja (servisov) pri viru sevanja, napravi ali vsebniku, ki vsebuje vir sevanja, ter kdo lahko opravlja vzdrževanje,

  • pisna navodila za varno delo z viri sevanja, ki vključujejo postopek dela z virom sevanja (uporaba, shranjevanje, evidence ipd.) in navodilo za ukrepanje v primeru izrednega dogodka,

  • način uporabe vira sevanja s predlogom obratovalnih omejitev in pogojev.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 (elektronsko). Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije. Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Dovoljenje za uporabo vira sevanja
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS jedrsko varnost
 • naslov prejemnika: Litostrojska cesta 54, Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJSI2X
 • model in sklicna št. (referenca): 11 25631-7111002

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 21. in 23. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, 6. člen Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti

Predviden rok za odločitev: do 60 dni