Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev dovoljenja za uvoz in izvoz radioaktivnih in jedrskih snovi, ki ne izvirajo iz držav članic EU, in dovoljenja za vnos/iznos jedrskih snovi v in iz držav članic EU

Vloga za pridobitev dovoljenja za uvoz in izvoz radioaktivnih in jedrskih snovi, ki ne izvirajo iz držav članic EU, in vloga za pridobitev dovoljenja za vnos/iznos jedrskih snovi v in iz držav članic EU

Dovoljenje za uvoz ali izvoz ali dovoljenje za vnos iz države članice EU ali iznos v državo članico EU je potrebno za jedrske in radioaktivne snovi katerih aktivnost in specifična aktivnost presegata ravni izvzetja, ki so določene v Uredbi o sevalnih dejavnostih.

Dovoljenje za uvoz ali izvoz jedrskih snovi ali dovoljenje za vnos iz države članice EU ali iznos v državo članico EU ni potrebno, če gre za uporabo osiromašenega urana v civilne namene izven jedrskega gorivnega cikla, npr. za zaščito pred ionizirajočimi sevanji ali kot embalažo, in njihova skupna količina ne presega 350 kg. 

Navodila za oddajo vloge

Obrazec z obveznimi prilogami vložite pri Upravi za jedrsko varnost (URSJV). 

Za oddajo vloge potrebujete:

 • izpolnjen obrazec SVM-ODE7 [docx], ki je bil sestavljen na URSJV (ni obvezen),

 • podatke o pošiljatelju, prejemniku in prevozniku,

 • podatke o virih sevanja ali jedrskih snoveh, predvsem pa o vrsti radionuklidov, njihovi posamični in skupni aktivnosti ter o številu virov,

 • dodatne pogoje za nekatere primere:

  • oznaka certifikata vrste embalaže po predpisih o prevozu nevarnega blaga ter o predvidenem času in kraju prehoda meje Republike Slovenije ter relaciji prevoza, če gre za vir sevanja s pomembno aktivnostjo ali jedrske snovi,

  • dokazilo o zagotovitvi finančnih jamstev, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo finančna jamstva ali odgovornost za jedrsko škodo,

  • izdano dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti končnemu uporabniku, če gre za uvoz jedrskih ali radioaktivnih snovi ali vnos jedrskih snovi iz držav članic EU,

  • potrdilo o načrtu fizičnega varovanja med prevozom, pridobljeno s strani Ministrstva za notranje zadeve (načrt fizičnega varovanja je treba izdelati le, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo fizično varovanje),

  • podatki o predvidenem skupnem številu pošiljk, vrsto radionuklidov ter predvideno največjo posamično aktivnost ter predvideno največjo skupno aktivnost posamezne pošiljke in obdobje, v katerem naj bi potekalo pošiljanje, če gre za pridobitev dovoljenja za večkratne pošiljke.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 (elektronsko). Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije. Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Dovoljenje za uvoz/izvoz
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS jedrsko varnost
 • naslov prejemnika: Litostrojska cesta 54, Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJSI2X
 • model in sklicna št. (referenca): 11 25631-7111002

Podatki, ki jih bo upravni organ sam pridobil:

 • veljavnost dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti,

 • soglasje za uvoz pošiljke v državo prejemnico, ki ga izda pristojni organ države prejemnice, iz katerega mora biti razvidno, da prejemnik izpolnjuje pogoje za prejem vira sevanja s pomembno aktivnostjo,

 • potrdilo o načrtu fizičnega varovanja.

Pravna podlaga: 126. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in 4. člen Pravilnika o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi

Predviden rok za odločitev: do 60 dni