Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Navodila za oddajo vloge

Vlogo z obveznimi prilogami vložite pri Upravi za jedrsko varnost (URSJV).

Za oddajo vloge potrebujete: 

 • izpolnjen obrazec SVM-ODE2 [doc,pdf], ki je bil sestavljen na URSJV (ni obvezen),

 • oceno varstva pred sevanji,

 • podatke o organizacijski enoti varstva pred sevanji ali odgovorni osebni za varstvo pred sevanji:
  • seznam delavcev v organizacijski enoti varstva pred sevanji z dokazili o:
   • izobrazbi,
   • usposobljenosti ter
   • zdravstveni sposobnosti,
  • prikaz strukture organizacije, iz katere je razvidna umeščenost organizacijske enote varstva pred sevanji,
  • podatki o odgovorni osebi za varstvo pred sevanji:
   • sklep o imenovanju odgovorne osebe za varstvo pred sevanji z navedbo njenih pooblastil,
   • dokazilo o izobrazbi in usposobljenosti,
 • ukrepe varstva pred sevanji v zvezi z uporabljeno vrsto virov sevanja, in sicer najmanj seznam poklicno izpostavljenih delavcev z dokazili o:
  • izobrazbi,
  • usposobljenosti,
  • zdravstveni sposobnosti (ustrezno dokazilo je zdravniško spričevalo o delazmožnosti; izvidov zdravniškega pregleda nam prosimo ne pošiljajte, ker gre za občutljive osebne podatke) in
  • navedbi odgovornosti za posamezne delavce (za visokoaktivne vire sevanja),
  • vključenosti oseb v sistem osebne dozimetrije ali dokazilo o zagotovitvi dozimetrije delovnega okolja,
 • varnostni načrt (za radioaktivne snovi, ki se prevažajo in ki so v predpisih s področja prevoza nevarnega blaga opredeljene kot nevarno blago s potencialno hudimi posledicami),

 • opis ukrepov varovanja (za visokoaktivne vire sevanja, nevarne vire sevanja ali jedrske snovi z aktivnostmi oziroma v količinah, ki ne zahtevajo fizičnega varovanja v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti),

 • dokazila, da bo imel uporabnik na razpolago finančna sredstva za varno ravnanje z virom po prenehanju njegove uporabe, če uporabnik preneha poslovati ali postane plačilno nesposoben (za visokoaktivne vire sevanja),

 • če fizična ali pravna oseba ni predhodno priglasila svoje namere za izvajanje sevalne dejavnosti, mora k vlogi za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti podati tudi podatke iz 3. člena Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 EUR (elektronsko)

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 18. in 20. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, 4. člen Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti.

Predviden rok za odločitev: do 60 dni.

Iskalnik