Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti

Navodila za oddajo vloge

Vlogo z obveznimi prilogami vložite pri Upravi za jedrsko varnost (URSJV).

Za oddajo vloge potrebujete: 

 • izpolnjen obrazec SVM-ODE2 [docx], ki je bil sestavljen na URSJV (ni obvezen),

 • oceno varstva pred sevanji,

 • podatke o organizacijski enoti varstva pred sevanji ali odgovorni osebni za varstvo pred sevanji:
  • seznam delavcev v organizacijski enoti varstva pred sevanji z dokazili o:
   • izobrazbi,
   • usposobljenosti ter
   • zdravstveni sposobnosti,
  • prikaz strukture organizacije, iz katere je razvidna umeščenost organizacijske enote varstva pred sevanji,
  • podatki o odgovorni osebi za varstvo pred sevanji:
   • sklep o imenovanju odgovorne osebe za varstvo pred sevanji z navedbo njenih pooblastil,
   • dokazilo o izobrazbi in usposobljenosti,
 • ukrepe varstva pred sevanji v zvezi z uporabljeno vrsto virov sevanja, in sicer najmanj seznam poklicno izpostavljenih delavcev z dokazili o:
  • izobrazbi,
  • usposobljenosti,
  • zdravstveni sposobnosti (ustrezno dokazilo je zdravniško spričevalo o delazmožnosti; izvidov zdravniškega pregleda nam prosimo ne pošiljajte, ker gre za občutljive osebne podatke) in
  • navedbi odgovornosti za posamezne delavce (za visokoaktivne vire sevanja),
  • vključenosti oseb v sistem osebne dozimetrije ali dokazilo o zagotovitvi dozimetrije delovnega okolja,
 • varnostni načrt (za radioaktivne snovi, ki se prevažajo in ki so v predpisih s področja prevoza nevarnega blaga opredeljene kot nevarno blago s potencialno hudimi posledicami),

 • opis ukrepov varovanja (za visokoaktivne vire sevanja, nevarne vire sevanja ali jedrske snovi z aktivnostmi oziroma v količinah, ki ne zahtevajo fizičnega varovanja v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti),

 • dokazila, da bo imel uporabnik na razpolago finančna sredstva za varno ravnanje z virom po prenehanju njegove uporabe, če uporabnik preneha poslovati ali postane plačilno nesposoben (za visokoaktivne vire sevanja),

 • če fizična ali pravna oseba ni predhodno priglasila svoje namere za izvajanje sevalne dejavnosti, mora k vlogi za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti podati tudi podatke iz 3. člena Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 EUR (elektronsko). Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije. Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS jedrsko varnost
 • naslov prejemnika: Litostrojska cesta 54, Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJSI2X
 • model in sklicna št. (referenca): 11 25631-7111002

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 18. in 20. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, 4. člen Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti.

Predviden rok za odločitev: do 60 dni.