Skoči do osrednje vsebine

Sevalna dejavnost je vsaka človekova dejavnost, ki lahko poveča izpostavljenost posameznikov ionizirajočemu sevanju zaradi virov sevanja. Dovoljenja na področju sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu izda Uprava za varstvo pred sevanji. Dovoljenja za vse ostale dejavnosti (industrija, raziskave, izobraževanje) izda Uprava za jedrsko varnost. Z izdajo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti država zagotavlja, da se z viri sevanja ravna tako, da ne bo nepotrebnih obsevanj delavcev in prebivalstva.

Priglasitev namere o izvajanju sevalne dejavnosti in uporabi vira sevanja

Namera o izvajanju sevalne dejavnosti

Namero o izvajanju sevalne dejavnosti je potrebno priglasiti upravi za jedrsko varnost, če nameravate:

 • izdelovati, proizvajati, predelovati, odlagati, uporabljati, skladiščiti, posedovati, prevažati, vnašati iz držav članic EU ali iznašati vanje, uvažati ali izvažati radioaktivne snovi ali kakor koli drugače ravnati z radioaktivnimi snovmi.
 • izdelovati ali uporabljati električno opremo, ki oddaja sevanje in vsebuje sestavine, ki delujejo pri električni napetosti, večji kot 5 kV.
 • opravljati dejavnosti, v katere so vključeni naravni viri sevanja in med katerimi lahko pride do pomembnega povečanja izpostavljenosti delavcev ali posameznikov iz prebivalstva, kot so
  • upravljanje zračnih in vesoljskih plovil, upoštevajoč izpostavljenost posadk;
  • predelava materialov, ki vsebujejo naravno prisotne radionuklide (NORM).

Priglasiti je treba tudi namero za izvajanje dejavnosti, ki je bila med sistematičnim pregledovanjem delovnega in bivalnega okolja  prepoznana kot dejavnost, kjer je povečana izpostavljenost sevanju in nad katero je treba uvesti nadzor.

Izjeme

Izjeme, ko ni potrebno priglasiti namere izvajanja dejavnosti, dopušča zakon. Te izjeme so, če gre za:

 • uporabo naprav, ki vsebujejo zaprte vire sevanj, ki so tipsko odobreni, pri katerih pri normalnem obratovanju hitrost doze 10 cm od katere koli dostopne površine ne presega 1 μSv/h in za katere so izpolnjene zahteve za predelavo ali odlaganje po koncu uporabe;
 • električno napravo:
  • ki je katodna cev, namenjena prikazovanju slik, ali druga električna naprava, ki deluje pri napetosti največ 30 kV ali je tipsko odobrena, in
  • pri kateri pri normalnem obratovanju hitrost doze 10 cm od katere koli dostopne površine naprave ne presega 1 μSv/h;
 • izvajanje dejavnosti z radioaktivno kontaminiranimi materiali, med katerimi prihaja do dovoljenih izpustov odpadnih radioaktivnih snovi v okolje ali opustitve nadzora nad njimi;
 • uporabo radioaktivnih snovi ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne snovi pod ravnmi izvzetja;
 • uporabo radioaktivnih snovi ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne snovi, nad katerimi je bil opuščen nadzor.

Podrobnosti o priglasitvi določa Uredba o sevalni dejavnosti.

Dovoljenje za opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo

O opustitvi nadzora nad radioaktivno snovjo odloči Uprava za jedrsko varnost z izdajo dovoljenja.

Opustitev nadzora je možna:

 • za vse materiale, ki izhajajo iz sevalne dejavnosti, in
 • za materiale, ki vsebujejo manjše količino radioaktivne snovi ali manjšo kontaminacijo.
Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost
Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost