Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje sevalne dejavnosti

Sevalna dejavnost je vsaka človekova dejavnost, ki lahko poveča izpostavljenost posameznikov ionizirajočemu sevanju zaradi virov sevanja. Dovoljenja na področju sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu izda Uprava za varstvo pred sevanji. Dovoljenja za vse ostale dejavnosti (industrija, raziskave, izobraževanje) izda Uprava za jedrsko varnost.

Z izdajo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti država zagotavlja, da se z viri sevanja ravna tako, da ne bo nepotrebnih obsevanj delavcev in prebivalstva.

Osnovne informacije

V Sloveniji se uporabljajo naslednje vrste virov sevanja: 

 • zaprti viri - vir sevanja, katerega zgradba je taka, da pri predvidenih pogojih uporabe in obrabe ter predvidljivih nezgodah preprečuje kakršnokoli razpršitev radioaktivnih snovi v okolje.
 • odprti viri - vir sevanja, katerega oblika in zgradba ne ustreza zahtevam varstva pred sevanji, ki veljajo za zaprt vir sevanja, tako da je mogoča razpršitev radioaktivnih snovi v okolje.
 • rentgenske naprave - vir sevanja, ki nastaja v rentgenski cevi z interakcijo in zaustavljanjem pospešenih elektronov na kovinskih tarčah.
 • pospeševalnik - umetni vir sevanja, ki zaradi pospeševanja delcev oddaja ionizirajoče sevanje z energijo večjo od 1 MeV.
 • ionizacijski javljalniki požara - verjetno najbolj razširjene naprave za široko potrošnjo, ki vsebujejo radioaktivni vir sevanja običajno 241 Am. Uporaba teh javljalnikov požara v zadnjih 15 letih pada, saj se v sisteme aktivne požarne zaščite večinoma vgrajujejo javljalniki požara, ki ne vsebujejo vira sevanja, npr. optični ali termični javljalniki požara.

Pregled uporabe

Povzetek stanja uporabe virov sevanj v Sloveniji 31. decembra 2017:

Št. imetnikov dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti 247
Št. rentgenskih naprav izven medicine 339
Št. zaprtih virov sevanj izven medicine 639
Št. javljalnikov požara z radioaktivno snovjo (trenutno v evidenci) 22.440
Št. visoko aktivnih virov 19

 

 • Uporaba zaprtih virov sevanj z radioaktivno snovjo v industriji in raziskavah

  Industrijska radiografija, terensko površinsko merjenje gostote in vlažnosti, procesna tehnika in avtomatika itd.

  (povezava)

 • Uporaba odprtih virov sevanj z radioaktivno snovjo v industriji in raziskavah

  Odprti viri sevanj in najdeni viri sevanj

  (povezava)

 • Uporaba rentgenskih naprav v industriji

  Industrijska radiografija, kontrola prtljage in pošiljk itd.

  (povezava)

Evidenca virov

Namen vodenja evidenc je, da se prepreči izguba in nekontrolirana uporaba virov sevanja predvsem pa nepotrebna gospodarska škoda ter nenadzorovana obsevanost delavcev ali prebivalstva.

Vodenje evidenc o virih sevanja ureja 12. člen Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti

Izvajalec sevalne dejavnosti mora med izvajanjem sevalne dejavnosti in najmanj tri leta po prenehanju izvajanja shranjevati dokumentacijo in voditi evidenco o:

 1. izdanih veljavnih upravnih aktih za izvajanje sevalne dejavnosti in uporabo virov sevanja;
 2. številu in lastnostih virov sevanja;
 3. vsebnikih oziroma napravah, ki jih uporablja;
 4. programski opremi, pomembni za delo z virom sevanja in varstvo pred sevanji;
 5. datumu začetka uporabe virov sevanja;
 6. kraju (naslovu), kjer se vir sevanja uporablja ali shranjuje;
 7. predaji virov sevanja drugemu imetniku dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti;
 8. predaji radioaktivnih virov sevanja, ki se ne uporabljajo več, izvajalcu obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ali vračanju proizvajalcu ali dobavitelju;
 9. če gre za odprte vire sevanja: vrsti, količini in aktivnosti radionuklidov ob nabavi, lokaciji uporabe, količini in aktivnosti radionuklidov, porabljenih pri izvajanju sevalne dejavnosti in kontaminacijah delovnega okolja ali oseb, prenosih drugim osebam in izpustih v okolje;
 10. pregledu in meritvah virov sevanja iz 53. člena tega pravilnika in nadzornih meritvah na nadzorovanih in opazovanih območjih iz pravilnika, ki ureja obveznosti izvajalca sevalnih dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj;
 11. posegih pri viru sevanja, vključno z vzdrževanjem vsebnika oziroma naprave z virom sevanja;
 12. poročilih in mnenjih pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji;
 13. podatkih o odgovorni osebi za varstvo pred sevanji in njenih dokazilih o usposabljanju iz varstva pred sevanji;
 14. podatkih o delavcih, vključenih v izvajanje sevalne dejavnosti, vključno s podatki o izmerjenih dozah, opravljenih usposabljanjih in preverjanjih usposobljenosti ter opravljenih zdravstvenih nadzorih skladno z oceno varstva pred sevanji.

Za visokoaktivne vire sevanja mora lastnik podatke iz 1. do 6. točke prejšnjega seznama voditi na standardnem evidenčnem listu za visokoaktivne zaprte vire sevanja iz priloge 3 Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti.

Kopijo celotne evidence o visokoaktivnem viru sevanja (tretji odstavek 12. člena Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti) morate posredovati Upravi za jedrsko varnost elektronsko ali pisno, in sicer takoj po pridobitvi vira sevanja, vsakih 12 mesecev, takoj po spremembi podatkov iz drugega odstavka 9. člena Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti, takoj ob spremembi lastništva vira sevanja, pri čemer je treba sporočiti ime novega imetnika, takoj po tem, ko imetnik ne poseduje več nobenega vira ali na zahtevo Uprave za jedrsko varnost.

Prenehanje uporabe

Prenehanje uporabe virov sevanj je določena v 10. členu Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti.

Če uporabnik vira sevanja tega vira ne uporablja več, mora v 15 dneh prijaviti Upravi za jedrsko varnost prenehanje uporabe tega vira.

Če gre za prenehanje uporabe vira sevanja z radioaktivno snovjo, ga mora uporabnik vira sevanja v treh mesecih predati izvajalcu storitev obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, drugemu imetniku dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali jo vrniti proizvajalcu oziroma dobavitelju. V skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in vladno uredbo je za ravnanje z radioaktivnimi odpadki odgovorna Agencija za radioaktivne odpadke, ki upravlja centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju (Dol pri Ljubljani). Več informacij o sprejemu odpadkov v skladišče najdete na njihovi spletni strani. Uporabnik vira sevanja mora v osmih dneh po prenosu vira sevanja pristojnemu organu, ki je izdal dovoljenje za uporabo tega vira sevanja ali ga vpisal v register virov sevanja, dostaviti listino o oddaji vira sevanja, s katero se dokumentira prenos vira sevanja drugi osebi.

Če gre za rentgensko napravo, jo mora izvajalec sevalne dejavnosti v roku šestih mesecev po prenehanju uporabe predati pooblaščeni strokovni organizaciji za ravnanje z nevarnimi odpadki, drugi fizični ali pravni osebi, jo vrniti proizvajalcu oziroma dobavitelju ali priglasiti Upravi za jedrsko varnost, da namerava rentgensko napravo obdržati kot rezervo. Uporabnik vira sevanja mora v osmih dneh po prenosu rentgenske naprave pristojnemu organu, ki je izdal dovoljenje za uporabo tega vira sevanja ali ga vpisal v register virov sevanja, dostaviti listino o oddaji rentgenske naprave ali dokazilo o uničenju.

Če uporabnik vira sevanja ne more izpolniti zgornjih obveznosti po prenehanju uporabe vira, mora te obveznosti izpolniti lastnik vira, če ni ista oseba kot uporabnik vira sevanja.

Zgornje določbe se smiselno uporabljajo tudi v primeru prenehanja uporabe ionizacijskih javljalnikov požara in drugih radioaktivnih virov sevanja, ki so bili izvzeti na podlagi ocene varstva pred sevanji ali po predpisu, ki ureja izvajanje sevalne dejavnosti in za katere imetniku ni bilo treba pridobiti dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali dejavnosti registrirati.

Radioaktivni odpadki

Prevzemanje, zbiranje, prevažanje, predhodna obdelava in skladiščenje pred odlaganjem ter odlaganje radioaktivnih odpadkov malih povzročiteljev je obvezna državna gospodarska javna služba. Obvezno državno gospodarsko javno službo  izvaja javni gospodarski zavod Agencija za radioaktivne odpadke. Infrastrukturni objekt za izvajanje javne službe po tej uredbi je obstoječe skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Brinje 40, Dol pri Ljubljani.

Stroške ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom plača povzročitelj radioaktivnih odpadkov oziroma njihov imetnik, če jih je od povzročitelja prevzel ali na drug način pridobil. Če povzročitelj radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva ni znan, prevzame odgovornost za ravnanje z radioaktivnimi odpadki država.

Vlada Republike Slovenije je sprejela cenik, ki določa način oblikovanja cene ter ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki nastajajo na območju Republike Slovenije in jo morajo plačevati uporabniki storitev.

Ionizacijski javljalniki požara

Ionizacijski javljalniki požara so verjetno najbolj razširjene naprave za široko potrošnjo, ki vsebujejo radioaktivni vir sevanja običajno 241 Am. Uporaba teh javljalnikov požara v zadnjih 15 letih pada, saj se v sisteme aktivne požarne zaščite večinoma vgrajujejo javljalniki požara, ki ne vsebujejo vira sevanja, npr. optični ali termični javljalniki požara.


Za uporabo ionizacijskih javljalnikov požara v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti ter Uredbo o sevalnih dejavnostih pridobivanje posebnih dovoljenj ni potrebno. Potrebna pa je priglasitev na Upravi za jedrsko varnost in vpis v register virov sevanja ter izpolnjevanje ostalih obveznosti, ki so navedene spodaj.

Obveznosti imetnika ionizacijskih javljalnikov požara

Priglasitev na URSJV, ki vire vpiše v centralni register virov sevanja. Priglasiti je potrebno tudi vse spremembe v številu ionizacijskih javljalnikov požara, spremembo njihove lokacije ali spremembo lastništva. Postopek priglasitve je podrobneje opisan tukaj.

Zagotoviti nadzor in meritve virov sevanja, ki jih izvede pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji pred začetkom uporabe in nato najmanj na tri leta kot je to določeno v Pravilniku o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnostiSeznam pooblaščenih izvedencev varstva pred sevanji je objavljen tudi na naši spletni strani. Pooblaščena izvedenca, ki lahko opravljata preglede virov sevanja sta ZVD Zavod za varstvo pri delu d. o. o. in Inštitut »Jožef Stefan«.

Po prenehanju uporabe je potrebno ionizacijske javljalnike požara, v treh mesecih predati izvajalcu javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki - Agencija za radioaktivne odpadke, drugemu uporabniku ali jih vrniti proizvajalcu oziroma dobavitelju. V osmih dneh po predaji vira sevanja je potrebno na Upravi za jedrsko varnost dostaviti listino o oddaji vira sevanja, s katero se dokumentira prenos lastništva in odgovornosti.

Demontažo ionizacijskih javljalnikov požara lahko izvede le podjetje, ki je pred tem pridobilo dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, saj lahko pride do poškodbe vira in posledično do kontaminacije zraka, delovnih površin ali okolja. Pri tem lahko pride do notranje kontaminacije človeka. Podjetja, ki lahko opravljajo sevalno dejavnost z ionizacijskimi javljalniki požara so naslednja:

Podjetje Veljavnost dovoljenja
Tenzor d. o. o. 28. 1. 2020
Aktiva varovanje d. d. 1. 2. 2020
Zarja d. o. o., Kamnik 12. 2. 2020
POŽARNI SISTEMI d. o. o. 12. 3. 2020
Bildos d. o. o. 18. 10. 2021
A KODA PLUS d. o. o. 13. 6. 2022
Sintal d. d. 25. 9. 2023
Sintal Celje d. d. 12. 11. 2023
Iskra Sistemi d. d. 7. 11. 2023
ARAO 19. 7. 2027

Zmanjšanje izpostavljenosti zaradi NORM, pretekle dejavnosti ali dogodkov

Poročila sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja

Iskalnik