Skoči do osrednje vsebine

Namen vodenja evidenc je, da se prepreči izguba in nekontrolirana uporaba virov sevanja, predvsem pa nepotrebna gospodarska škoda ter nenadzorovana obsevanost delavcev ali prebivalstva.

Izvajalec sevalne dejavnosti mora med izvajanjem sevalne dejavnosti in najmanj tri leta po prenehanju izvajanja shranjevati dokumentacijo in voditi evidenco o:

 • izdanih veljavnih upravnih aktih za izvajanje sevalne dejavnosti in uporabo virov sevanja,
 • številu in lastnostih virov sevanja,
 • vsebnikih oziroma napravah, ki jih uporablja,
 • programski opremi, pomembni za delo z virom sevanja in varstvo pred sevanji,
 • datumu začetka uporabe virov sevanja,
 • kraju (naslovu), kjer se vir sevanja uporablja ali shranjuje,
 • predaji virov sevanja drugemu imetniku dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti,
 • predaji radioaktivnih virov sevanja, ki se ne uporabljajo več, izvajalcu obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ali vračanju proizvajalcu ali dobavitelju,
 • če gre za odprte vire sevanja: vrsti, količini in aktivnosti radionuklidov ob nabavi, lokaciji uporabe, količini in aktivnosti radionuklidov, porabljenih pri izvajanju sevalne dejavnosti in kontaminacijah delovnega okolja ali oseb, prenosih drugim osebam in izpustih v okolje,
 • pregledu in meritvah virov sevanja in nadzornih meritvah na nadzorovanih in opazovanih območjih,
 • posegih pri viru sevanja, vključno z vzdrževanjem vsebnika oziroma naprave z virom sevanja,
 • poročilih in mnenjih pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji,
 • podatkih o odgovorni osebi za varstvo pred sevanji in njenih dokazilih o usposabljanju iz varstva pred sevanji,
 • podatkih o delavcih, vključenih v izvajanje sevalne dejavnosti, vključno s podatki o izmerjenih dozah, opravljenih usposabljanjih in preverjanjih usposobljenosti ter opravljenih zdravstvenih nadzorih skladno z oceno varstva pred sevanji.

Dodatno za visokoaktivne vire sevanja

Za visokoaktivni vir sevanja mora njegov lastnik podatke iz prvih šestih alinej zgornjega seznama voditi na Standardnem evidenčnem listu za visokoaktivne zaprte vire sevanja (Priloga 3 Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti).

Kopijo celotne evidence o visokoaktivnem viru sevanja mora njegov lastnik posredovati Upravi za jedrsko varnost elektronsko ali pisno, in sicer:

 • takoj po pridobitvi vira sevanja,
 • vsakih 12 mesecev,
 • takoj po spremembi podatkov, ki so sestavni del predpisane evidence, ki jo mora voditi,
 • takoj ob spremembi lastništva vira sevanja, pri čemer je treba sporočiti ime novega imetnika,
 • takoj po tem, ko imetnik ne poseduje več nobenega vira, in
 • na zahtevo Uprave za jedrsko varnost.