Skoči do osrednje vsebine

Ionizacijski javljalniki požara so zelo razširjene naprave za široko potrošnjo, ki vsebujejo radioaktivni vir sevanja, običajno Am-241. Uporaba takih javljalnikov požara v zadnjih 15 letih upada, saj se v sisteme aktivne požarne zaščite večinoma vgrajujejo javljalniki požara, ki ne vsebujejo radioaktivnega vira sevanja, npr. optični ali termični javljalniki požara.
Za uporabo ionizacijskih javljalnikov požara je potrebna njihova priglasitev in izpolnjevanje predpisanih obveznosti, pridobivanje posebnih dovoljenj pa ni potrebno.

Obveznosti imetnika ionizacijskih javljalnikov požara

Lastništvo ionizacijskih javljalnikov požara je treba priglasiti Upravi za jedrsko varnost, ki jih vpiše v register virov sevanja. Priglasiti je potrebno tudi vse spremembe v njihovem številu, spremembo njihove lokacije ali spremembo lastništva.

Ves čas uporabe je treba zagotavljati nadzor in meritve, ki jih izvede pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji pred začetkom uporabe in nato najmanj na tri leta. Pooblaščena izvedenca varstva pred sevanji, ki lahko opravljata preglede virov sevanja, sta ZVD Zavod za varstvo pri delu d. o. o. in Inštitut »Jožef Stefan«.

Druge zahteve glede nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, med katere sodijo tudi ionizacijski javljalniki požara, so objavljene na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.

5 kom različnih javljalnikov požara na beli podlagi

Različne oblike ionizacijskih javljalnikov požara | Avtor Arhiv URSJV

1 / 3

Vgradnja in demontaža

Vgradnjo in demontažo ionizacijskih javljalnikov požara lahko izvede le podjetje, ki je pred tem pridobilo dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, saj lahko pride do poškodbe vira  sevanja in posledično do kontaminacije zraka, delovnih površin in okolja ter tudi notranje kontaminacije človeka.

večje število izrabljenih javljalnikov v odpadni embalaži

Odstranjeni javljalniki požara | Avtor Arhiv URSJV

1 / 2

Prenehanje uporabe

Po prenehanju uporabe je potrebno ionizacijske javljalnike požara, v treh mesecih predati izvajalcu javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki - Agenciji za radioaktivne odpadke, drugemu uporabniku ali jih vrniti proizvajalcu oziroma dobavitelju. V osmih dneh po predaji vira sevanja je potrebno na Upravi za jedrsko varnost dostaviti listino o oddaji vira sevanja, s katero se dokumentira prenos lastništva in odgovornosti.