Skoči do osrednje vsebine

Vloga za priglasitev namere o izvajanju sevalne dejavnosti in uporabi vira sevanja

Vloga za priglasitev namere o izvajanju sevalne dejavnosti in uporabi vira sevanja

Priglasitev namere mora podati, kdor namerava:

 • izdelovati, proizvajati, predelovati, odlagati, uporabljati, skladiščiti, posedovati, prevažati, vnašati iz držav članic EU ali iznašati vanje, uvažati ali izvažati radioaktivne snovi ali kakor koli drugače ravnati z radioaktivnimi snovmi,

 • izdelovati ali uporabljati električno opremo, ki oddaja sevanje in vsebuje sestavine, ki delujejo pri električni napetosti, večji kot 5 kV, ali

 • opravljati dejavnosti, v katere so vključeni naravni viri sevanja in med katerimi lahko pride do pomembnega povečanja izpostavljenosti delavcev ali posameznikov iz prebivalstva, kot je predelava materialov, ki vsebujejo naravno prisotne radionuklide.

Ne glede na zgoraj navedeno, ni treba priglasiti namere, če oseba, ki namerava izvajati sevalno dejavnost, poda vlogo za registracijo sevalne dejavnosti ali vlogo za izvajanje sevalne dejavnosti iz 19. oziroma 20. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.

Navodila za oddajo vloge

Vlogo vložite pri Upravi za jedrsko varnost.

Za oddajo vloge potrebujete:

 • izpolnjen obrazec SVM-ODE1 [docx], ki je bil sestavljen na URSJV (ni obvezen),

 • namen priglasitve,

 • ime in sedež pravne ali fizične osebe in ime njenega zakonitega zastopnika,

 • podatke o sevalni dejavnosti,

 • kraj, kjer se bo vir sevanja uporabljal in shranjeval,

 • značilnosti vir sevanja (vrsta, aktivnost, največja napetost, največji tok, ipd.),

 • čas začetka in predvideni čas trajanja sevalne dejavnosti ali uporabe vira sevanja oziroma čas uvoza, vnosa iz držav članic EU, nabave, odprodaje, oddaje, izvoza, iznosa v države članice EU, opustitve nadzora, odstranitve ali razgradnje oziroma uničenja vira sevanja, 

 • podatke o naravnih virih sevanja (kadar gre za opravljanje dejavnosti, v katero so vključeni taki viri, in če se med izvajanjem dejavnosti lahko pomembno poveča izpostavljenost delavcev ali posameznikov iz prebivalstva).

Za priglasitev namere šteje tudi:

 • vloga za izdajo dovoljenja za uvoz, izvoz in tranzit jedrskih snovi, radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva,
 • vloga za izdajo dovoljenja za uvoz in izvoz radioaktivnih snovi,
 • prijava tranzita radioaktivnih snovi,
 • vloga za uporabo vira sevanja, če gre za vir sevanja, ki je glede namena rabe in značilnosti ionizirajočega sevanja enak viru sevanja, za katerega je zavezanec že pridobil dovoljenje za uporabo,
 • vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja, če gre za izvajanje sevalne dejavnosti v sevalnem objektu ali v jedrskem objektu.

Stroški postopka: /

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 16. in 17. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, 3. člen Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti

Predviden rok za odločitev: v roku 15 dni bo organ obvestil priglaševalca, ali mora za priglašeno dejavnost oziroma vir sevanja vložiti vlogo za registracijo  sevalne dejavnosti ali vlogo za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti