Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev dovoljenja za opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo

Uprava za jedrsko varnost (URSJV) odobri opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo, ki izvira iz dejavnosti, ki je pod nadzorom po Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, če specifična aktivnost trdnega materiala, namenjenega za ponovno uporabo, predelavo, običajno odlaganje ali sežiganje, ne presega vrednosti iz drugega stolpca tabel 1 ali 2 iz priloge Uredbe o sevalnih dejavnostih.

Za posebne materiale ali materiale, ki izvirajo iz posebnih vrst dejavnosti ali specifičnih poti izpostavljenosti, lahko upravni organ v postopku opustitve nadzora nad radioaktivno snovjo določi vrednosti, ki so višje od tistih v tabeli 1 ali 2 iz priloge Uredbe o sevalnih dejavnostih, če so izpolnjena splošna merila za opustitev nadzora iz 24. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, in merila za izvzetje iz 11. člena Uredbe o sevalnih dejavnostih.

Navodila za oddajo vloge

Za oddajo vloge potrebujete:

  • izpolnjen obrazec SVM-ONAD [docx], ki je bil sestavljen na URSJV (ni obvezen),
  • poročilo o meritvah specifičnih aktivnosti radionuklidov v snovi in površinski kontaminaciji, če je to potrebno,

  • dokazila o izpolnjevanju meril za opustitev nadzora, ki so določena v Uredbi o sevalnih dejavnostih,

  • načrt ravnanja z radioaktivno snovjo po opustitvi nadzora,

  • oceno varstva pred sevanji zaradi opustitve nadzora nad radioaktivno snovjo, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje meril za opustitev nadzora iz 24. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in 13. ter 14. člena Uredbe o sevalnih dejavnostih, le če so presežene vrednosti meril za opustitev nadzora predpisane v Uredbi o sevalnih dejavnostih.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 EUR (elektronsko) 
 
Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /
 
Pravna podlaga: 24. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, 13. - 15. člen Uredbe o sevalnih dejavnostih in 8. člen Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti
 
Predviden rok za odločitev: do 60 dni