Skoči do osrednje vsebine

Zmanjšanje izpostavljenosti zaradi naravnih radionuklidov, preteklih dejavnosti in izrednega dogodka

V naravi smo izpostavljeni naravnim radionuklidom, ki so v našem okolju od nastanka Zemlje. Nekateri so razpadli, nekateri pa še vedno razpadajo. Z razpadom radionuklidov se sprošča energija v obliki ionizirajočega sevanja, pri čemer se večji del energije odloži v našem telesu takrat, ko vnesemo radionuklide v telo z dihanjem, s pitno vodo ali hrano. Tako prejmemo prebivalci Slovenije več kot polovico doze od naravnega sevanja zaradi radona in njegovih potomcev.

Uvod

Nekateri materiali vsebujejo več naravno prisotnih radionuklidov kot drugi, zato lahko povzročijo večjo izpostavljenost sevanju. Take materiale največkrat poimenujemo kar z angleško kratico NORM (Naturally Occurring Radioactive Material). V določenih industrijskih dejavnostih NORM predelujejo in po predelavi skladiščijo. Predelan NORM poimenujemo z angleško kratico TeNORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material). Tako zaradi NORM kot TENORM je potrebno izvajati ukrepe varstva pred sevanji za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev, prebivalcev in okolja.

Pomembno je prepoznati tudi izpostavljenosti, ki so posledica kontaminacije območij zaradi preostalega radioaktivnega materiala preteklih dejavnosti, ki niso bile pod upravnim nadzorom, ali pa so nastale kot posledica izrednega dogodka, po tem, ko je bilo končano ukrepanje ob izrednem dogodku.

Meritve

Med ukrepe varstva pred sevanji za zmanjšanje izpostavljenosti sodijo tudi meritve, ki jih je potrebno izvajati na območjih s povečano vsebnostjo naravnih radionuklidov (NORM) oziroma v dejavnostih, kjer zaradi tehnološke predelave skladiščijo material s povečano vsebnostjo naravnih radionuklidov (TENORM).

Pregledajo se lahko tudi objekti in območja oziroma ocenijo doze pri drugih dejavnostih, če je verjetno, da so delavci ali posamezniki iz prebivalstva izpostavljeni povečanemu sevanju zaradi naravnih virov sevanja. Sistematično pregledovanje delovnega okolja opravlja Uprava za jedrsko varnost, ki lahko preprostejše meritve koncentracije radona in hitrosti doz na objektu izvede sama, vendar pa letno naroči vsaj še pet meritev pri pooblaščenem izvedencu varstva pred sevanji, ki ima pooblastilo za izvajanje teh meritev.

Osnova ukrepanja za zmanjšanje izpostavljenosti naravnim virom sevanja, ki jih mora izvesti nosilec dejavnosti, so meritve iz programa.

Poročila sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja

Po opravljenih meritvah mora izvajalec meritev pripraviti poročilo, ki mora, poleg ocene izpostavljenosti delavcev in posameznikov iz prebivalstva, vsebovati tudi predlog ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti.

Če se na podlagi poročila ugotovi, da delavci ali posamezniki iz prebivalstva letno prejmejo več kot 1 mSv zaradi sevanja gama oziroma drugega kozmičnega sevanja ali več kot 6 mSv zaradi izpostavljenosti radonu in toronu ter njunim potomcem, Uprava za jedrsko varnost odredi ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti.

Poročila sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja, ki so bila opravljena v zadnjih letih, so javno objavljena.