Skoči do osrednje vsebine

Vloga za izdajo mnenja h gradnji oziroma izvedbi rudarskih del sevalnega ali jedrskega objekta

Vlogo vložite pri Upravi za jedrsko varnost.

Za oddajo vloge potrebujete:

 • zahtevek za izdajo mnenja h gradnji oziroma izvedbi rudarskih del sevalnega ali jedrskega objekta,

 • varnostno poročilo,

 • program razgradnje objekta,

 • predlog obsega in trajanja izvajanja predobratovalnega monitoringa radioaktivnosti,

 • dokumentacijo sistema vodenja,

 • program gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom,

 • program spremljanja obratovalnih izkušenj,

 • mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o varnosti objekta,

 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma rudarski projekt, če gre za izvajanje rudarskih del,

 • dokazila, da bodo podizvajalci med gradnjo objekta oziroma izvajanjem rudarskih del upoštevali enake standarde za sevalno oziroma jedrsko varnost kakor investitor oziroma upravljavec objekta,

 • načrt fizičnega varovanja, kot ločeni in tajni dokument,

 • poročila o vplivih na okolje in prebivalstvo med njegovo obratovalno dobo in razgradnjo, za odlagališče pa tudi po njegovem zaprtju v integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja,

 • strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost, ki mora vsebovati tudi mnenje o sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika sevalne in jedrske varnosti ter o ustreznosti poročila o vplivih na okolje in prebivalstvo med njegovo obratovalno dobo in razgradnjo, za odlagališče pa tudi po njegovem zaprtju (velja za pridobitev mnenja za gradnje po integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja ali v postopku izdaje celovitega dovoljenja).

Stroški postopka: /

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 97. in 98. člen Zakona o varstvu pred sevanji in jedrski varnosti in 24. člen Pravilnika o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti

Predviden rok za odločitev: do 24 mesecev, če gre za gradnjo nove jedrske elektrarne ali odlagališča radioaktivnih odpadkov, za ostale objekte do 90 dni.