Skoči do osrednje vsebine

Vloga za izdajo mnenja h gradnjam, ki vplivajo na jedrsko varnost na območju omejene rabe prostora jedrskega objekta

Vlogo vložite pri Upravi za jedrsko varnost.

Za oddajo vloge potrebujete:

  • zahtevek za izdajo mnenja h gradnjam, ki vplivajo na jedrsko varnost na območju omejene rabe prostora jedrskega objekta,

  • dokumentacijo, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje projektnih pogojev,

  • dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja,

  • dokazila, iz katerih je razvidno, da gradnja objekta ali njegovo obratovanje ter izredni dogodki na objektu ne ogrožajo jedrskega objekta zaradi požarov, eksplozij, onesnaženosti zraka, zastrupitev, korozijskega onesnaženja, izstrelkov, poplavljanja ali na kak drug način,

  • dokazila, iz katerih je razvidno, da gradnja objekta ali njegovo obratovanje ne ovira komunikacijskih poti do jedrskega objekta,

  • dokazila, iz katerih je razvidno, da je zagotovljena dopolnitev ali sprememba načrtov zaščite in reševanja za ukrepanje ob izrednih dogodkih v jedrskem objektu po predpisih, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, če ima gradnja objekta ali njegovo obratovanje vpliv na jedrski objekt,

  • dokazila, iz katerih je razvidno, da so zagotovljene evakuacijske poti za vse prebivalstvo in zaposlene v skladu z načrtom zaščite in reševanja v primeru izrednega dogodka v jedrskem objektu.

Stroški postopka: /

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 97. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in 5. člen Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih

Predviden rok za odločitev: do 30 dni