Skoči do osrednje vsebine

Vloga za izdajo mnenja na državne prostorske načrte oziroma v združenem postopku umestitev jedrskega objekta v prostor

Vlogo vložite pri Upravi za jedrsko varnost.

Za oddajo vloge potrebujete:

  • zahtevek za izdajo mnenja na državni prostorski načrt oziroma v združenem postopku umestitev jedrskega objekta v prostor,

  • študijo variant,

  • okoljsko poročilo,

  • strokovno mnenje o sprejemljivosti variant oziroma predlagane najustreznejše variante, če se izvaja združen postopek pa tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov na okolje in prebivalstvo med njegovo obratovalno dobo in razgradnjo, za odlagališče pa tudi po njegovem zaprtju,
  • vso dokumentacijo, ki je zahtevana za mnenje h gradnji oziroma izvedbi rudarskih del sevalnega ali jedrskega objekta (velja v primeru združenega postopka). 

Stroški postopka: /

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 95. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 

Predviden rok za odločitev: do 60 dni