Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev pooblastila za izvedenca za sevalno in jedrsko varnost za tujo pravno osebo

Za pooblastilo za izvedenca za sevalno in jedrsko varnost lahko zaprosi tuja pravna oseba, ki ima pooblastilo po predpisih države, v kateri je registrirana za ocenjevanje sevalne in jedrske varnosti, ki je enakovredno pooblastilu po Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.

Navodila za oddajo vloge

Vlogo s prilogami vložite pri Upravi za jedrsko varnost.

Za oddajo vloge potrebujete:

 • navedbo firme in sedeža pravne osebe,

 • podatke o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe, če ta ni registrirana v Republiki Sloveniji,

 • navedbo področij sevalne in jedrske varnosti, za katera se namerava pridobiti pooblastilo, ter vrsto objekta,

 • pooblastilo tujega organa,

 • dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so za pridobitev pooblastila za izvedenca za sevalno in jedrsko varnost določena v zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, ter v 5. do 8. členu Pravilnika o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 EUR (elektronsko). Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije. Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Pooblastilo za izvedenca za sevalno in jedrsko varnost - tuja pravna oseba 
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS jedrsko varnost
 • naslov prejemnika: Litostrojska cesta 54, Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJSI2X
 • model in sklicna št. (referenca): 11 25631-7111002 

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 89. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost

Predviden rok za odločitev: do 60 dni