Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji imamo tri jedrske objekte, en sevalni objekt, dva manj pomembna sevalna objekta in en objekt državne infrastrukture.

Vrste objektov

Jedrski objekt

Jedrski objekt je objekt za predelavo in obogatitev jedrskih snovi ali izdelavo jedrskega goriva, jedrski reaktor v kritični ali podkritični sestavi, raziskovalni reaktor, jedrska elektrarna, objekt za skladiščenje, predelavo, obdelavo ali odlaganje jedrskega goriva ali visokoradioaktivnih odpadkov, in objekt za skladiščenje, obdelavo ali odlaganje nizko- ali srednjeradioaktivnih odpadkov.

Jedrski objekti v Sloveniji:

Sevalni objekt

Sevalni objekt je objekt z enim ali več viri sevanja, namenjenimi obsevanju z ionizirajočimi sevanji, za katere je verjetno, da bi povzročili čezmerno izpostavljenost posameznikov iz prebivalstva; objekt z enim ali več odprtimi viri sevanja, za katere je verjetno, da bi bila zaradi sproščanja radioaktivnih snovi v okolje izpostavljenost posameznikov iz prebivalstva čezmerna; objekt, kjer se uporabljajo viri sevanja za obsevanje predmetov ali živil z visokimi hitrostmi doz, ki bi pod nekaterimi nenadzorovanimi pogoji uporabe lahko povzročile deterministične učinke na ljudeh; objekt, v katerem se uporablja pospeševalnik, ki pospešuje delce na energijo, višjo od 25 MeV; objekt, namenjen pridobivanju in predelavi jedrskih mineralnih surovin in odlagališče z rudarsko jalovino ali hidrometalurško jalovino, ki nastaja pri pridobivanju jedrskih surovin.

Sevalni objekt v Sloveniji:

Manj pomemben sevalni objekt

Objekt se razvrsti med manj pomembne sevalne objekte, če se v njem uporablja radioterapevtska naprava, odprti vir sevanja pri delih z odprtimi viri sevanja, ki so razvrščeni v I. ali II. razred v skladu s 17. členom Uredbe o sevalnih dejavnostih, pospeševalnik, ki pospešuje delce na energijo največ 25 MeV ali en ali več zaprtih virov sevanja, ki na razdalji enega metra brez zaščite povzročajo hitrost doze, večjo od 1 Sv/h.

Manj pomembna sevalna objekta v Sloveniji:

Objekt državne infrastrukture

Objekt državne infrastrukture je objekt, ki je namenjen opravljanju državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki; državne gospodarske javne službe odlaganja radioaktivnih odpadkov, izrabljenega goriva iz jedrskih elektrarn, rudarske ali hidrometalurške jalovine ali državne gospodarske javne službe izvajanja dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin.

Objekti državne infrastrukture in zemljišča, na katerih so zgrajeni, so v lasti države in niso v pravnem prometu.

Objekt državne infrastrukture:

Zemljevid jedrskih in sevalnih objektov v Sloveniji

Na zemljevidu Slovenije so označeni jedrski in sevalni objekti v Sloveniji

Zemljevid jedrskih in sevalnih objektov | Avtor Uprava za jedrsko varnost

Nuklearna elektrarna

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je edina slovenska jedrska elektrarna. Deluje od leta 1981. Jedrski reaktor je tlačnovodnega tipa. Nazivna moč elektrarne je 696 MW.

Upravljavec: Nuklearna elektrarna Krško

Naziv objekta: Nuklearna elektrarna Krško

Namen uporabe: Pridobivanje električne energije

Veljavnost dovoljenja/soglasja: Do 2023, pri čemer se veljavnost podaljša, če je uspešno opravljen občasni varnostni pregled

Status objekta: Obratuje

Raziskovalni reaktor TRIGA Mark II z vročo celico

Reaktorski infrastrukturni center (RIC) je del Instituta Jožef Stefan. Osnovni namen Centra je obratovanje in vzdrževanje raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II za potrebe raziskovalnih skupin z IJS in od drugod.

Upravljavec: Institut "Jožef Stefan"

Naziv objekta: Raziskovalni reaktor TRIGA Mark II

Namen uporabe: Raziskave, šolanje, proizvodnja izotopov

Veljavnost dovoljenja/soglasja: Od 3. 7. 1992

Status objekta: Obratuje

Centralno skladišče RAO

Upravljavec: ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke

Naziv objekta: Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju

Namen uporabe: Skladiščenje radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo v industriji, raziskavah in medicini

Veljavnost dovoljenja/soglasja: Obratovalno dovoljenje do 19. 4. 2028

Status objekta: Obratuje

Poslovno proizvodni skladiščni objekt STERIS

V letu 2017 so na območju poslovne cone Komenda zgradili Poslovno proizvodni skladiščni
objekt Steris, ki je namenjen sterilizaciji nove medicinske opreme. Objekt, v katerem sta dva linearna pospeševalnika, je razvrščen med manj pomembne sevalne objekte.

Upravljavec: STERIS-AST, storitve v zdravstvu, d. o. o.

Naziv objekta: Poslovno proizvodni skladiščni objekt STERIS

Namen uporabe: Sterilizacija predmetov in naprav, ki se uporabljajo v medicini

Veljavnost dovoljenja/soglasja: Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti velja do 3. 4. 2021

Status objekta: Obratovanje

Linearni pospeševalnik v Luki Koper

Upravljavec: Ministrstvo za finance, Finančna uprava

Naziv objekta: Linearni pospeševalnik v Luki Koper

Namen uporabe: pregled zabojnikov in tovornih vozil

Veljavnost dovoljenja/soglasja: dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti velja do 5. 10. 2025

Status objekta: obratovanje

Odlagališče rudarske jalovine

Jalovišče Jazbec

Upravljavec: ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke

Naziv objekta: Odlagališče rudarske jalovine Jazbec

Namen uporabe: Izvajanje dolgoročnega nadzora in vzdrževanja

Veljavnost dovoljenja: Od 8. 3. 2013

Status objekta: Zaprto

Odlagališče hidrometalurške jalovine

Jalovišče Boršt

Upravljavec: Rudnik Žirovski vrh Javno podjetje za zapiranje rudnika urana d. o. o.

Naziv objekta: Odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt

Namen uporabe: Odlaganje hidrometalurške jalovine

Veljavnost dovoljenja/soglasja: Soglasje izdano 11. 4. 2007

Status objekta: V zapiranju