Skoči do osrednje vsebine

Krizno upravljanje in vodenje je namenjeno zagotavljanju usklajenega delovanja ministrstev, podsistemov sistema nacionalne varnosti, vladnih služb in drugih organov v odzivanju na kompleksne krize. Kompleksna kriza pomeni stopnjevanje nesreče oziroma tako imenovane področne krize. Odzivanje na kompleksno krizo se tako prenese na raven vlade. Odzivanje na področne krize ter naravne in druge nesreče pa se praviloma izvaja na ravni resorjev ter organov v sestavi.

Oblikovanje sistema kriznega upravljanja in vodenja

Z namenom oblikovanja celovitega sistema kriznega upravljanja in vodenja (KUV) je bil med aprilom 2015 in decembrom 2016 izveden vladni strateški razvojni projekt P7: Sistem kriznega upravljanja in vodenja. Z njim so bili oblikovani konkretni predlogi za organiziranje kriznega upravljanja in vodenja na ravni vlade, nadgradnjo nekaterih mehanizmov kriznega upravljanja ter normativno pravno ureditev kriznega upravljanja in vodenja v Republiki Sloveniji.

Nadgradnjo sistema nacionalne varnosti, predvsem njegovega upravljalno-vodstvenega podsistema za upravljanje kompleksnih kriz sicer predvideva Resolucija o strategiji nacionalne varnosti.

Na podlagi projekta P7 je bila sprejeta novela Zakona o Vladi Republike Slovenije, ki v 20. členu opredeljuje kompleksno krizo ter krizno upravljanje in vodenje. Prav tako vzpostavlja strukturo, medsebojna razmerja in naloge:

  • Sveta za nacionalno varnost (SNAV),
  • sekretariata Sveta za nacionalno varnost (SSNAV),
  • operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost (operativna skupina SSNAV),
  • Nacionalnega centra za krizno upravljanje (NCKU) ter
  • medresorske analitične skupine (MAS)

v običajnih razmerah, kompleksni krizi in drugih primerih v skladu s predpisi.

Struktura kriznega upravljanja in vodenja

SNAV ostaja posvetovalno in usklajevalno telo vlade za področje obrambe, varnostnega sistema, sistema zaščite in reševanja ter za druga vprašanja nacionalne varnosti. V njegovo podporo deluje SSNAV, ki operativno usklajuje aktivnosti za delovanje SNAV, v kompleksni krizi pa po odločitvi vlade opravlja tudi naloge usklajevanja odziva med ministrstvi, vladnimi službami in podsistemi sistema nacionalne varnosti ter na osnovi analize pričakovanega razvoja dogodkov MAS pripravlja predloge za odzivanje nanjo.

Zakon uvaja tudi novo, operativno skupino SSNAV, ki deluje pri državnemu sekretarju, pristojnemu za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade. Skupina petih strokovnjakov v običajnih razmerah pripravlja celovite analize stanja nacionalne varnosti po posameznih področjih in izvaja dejavnosti, potrebne za učinkovito krizno odzivanje v vseh resorjih. Ob aktivaciji strukture KUV pa se lahko vključi v MAS.

Prostorske, tehnične, informacijske in telekomunikacijske pogoje za delovanje strukture KUV v kompleksni krizi in drugih primerih zagotavlja NCKU, ki redno zbira in analizira stanje na področju nacionalne varnosti za SSNAV in operativno skupino SSNAV. V kompleksni krizi se za zagotavljanje analitične in strokovne podpore pri izvajanju kriznega upravljanja in vodenja vzpostavi MAS. Slednja v kompleksni krizi spremlja in ocenjuje varnostne razmere ter potek dogodkov, pripravlja ocene stanja in prihodnjega razvoja dogodkov za SSNAV.

Vlada z Odlokom o Svetu za nacionalno varnost natančneje ureja sestavo in delovanje SNAV. Z Uredbo o kriznem upravljanju in vodenju ter Nacionalnem centru za krizno upravljanje vlada natančneje ureja krizno upravljanje in vodenje, imenovanje, naloge in delovanje vseh teles kriznega upravljanja v kompleksni krizi ter delovanje NCKU in MAS v primeru uveljavitve ukrepov kriznega odzivanja na obrambnem področju, v izrednem in vojnem stanju ter v drugih primerih skladno s predpisi.

Vsi trije pravni akti predstavljajo normativni okvir in podlago za učinkovito delovanje ter usklajeno odzivanje na kompleksne krize, ki ogrožajo temeljne družbene vrednote in so čedalje bolj pogoste, večdimenzionalne ter z večjimi družbenimi posledicami. Uveljavljene rešitve so predstavljene v priročniku o strukturi kriznega upravljanja in vodenja z naslovom Priprave in odziv na kompleksno krizo, ki ga je izdalo Ministrstvo za obrambo.

Dokumenti