Skoči do osrednje vsebine

Številke za klice v sili so enotna evropska številka za klice v sili 112, številka policije 113, enotna evropska telefonska številka za prijavo pogrešanih otrok 116 000 in vse druge številke, ki so določene v nacionalnem načrtu oštevilčenja.

Kdaj potrebujemo klic v sili na številko 112?

 1. Če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije.
 2. Če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja.
 3. Če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

Klic v sili SMS

Ko pošljete besedilni klic v sili SMS:

 • V sporočilno polje vpišite kaj se je zgodilo.
 • Pišite vrsto pomoči, ki jo potrebujete (medicinska pomoč, gasilci, policija).
 • Preverite vpisane podatke, jih po potrebi popravite in pošljite.
 • Poslani besedilni klic se izpiše na računalniku v najbližjem Centru za obveščanje. Operaterja nanj opozori zvočni signal. Ob prevzemu klica se operaterju prikaže posredovano sporočilo in približna lokacija pošiljatelja.
 • Operater pisno odgovori na vaš klic v sili. Njegov odgovor oziroma dodatna vprašanja se izpišejo na zaslonu vašega telefonskega aparata.
 • Na prejeto sporočilo lahko odgovorite, lahko pošljete dodatne informacije ali pa ga zaključite. Klic lahko zaključi tudi operativec. Podatek o tem, ali je klic zaključen in kdo ga je zaključil, se izpiše na vašem telefonu in na zaslonu računalnika v Centru za obveščanje.

Besedilni klic v sili 112 je namenjen predvsem gluhim in naglušnim ljudem. Sprožite ga lahko z vseh mobilnih telefonov GSM.

Pravno obvestilo

Ob klicu na številko 112 samodejno pridobimo podatke o telefonski številki in lokaciji kličočega. Pogovor kličočega z operativcem v regijskem centru za obveščanje in reševalci snemamo. Podatke hranimo 6 mesecev. Zloraba klica na 112 ter znamenj za pomoč in nevarnost je kazniva.

Nesreče so različne

Nesreče so različne, za vse pa velja naslednje:

 • ohranite mirno kri, samo tako pomagate sebi in drugim,
 • najprej pomagajte sebi, nato drugim,
 • prvo pomoč poiščite pri ljudeh, ki so na kraju nesreče ali v bližini,
 • če situacije sami ne morete obvladati, pokličite klic v sili na številko 112,
 • čas je zelo pomemben, zato takoj storite vse, kar znate in zmorete.

Regijski centri za obveščanje

V okviru Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje deluje 13 regijskih centrov za obveščanje (v nadaljevanju ReCO), katerih 24-urno dežurstvo 365 dni v letu na evropski številki za klic v sili 112 zagotavlja učinkovito službo za nudenje pomoči v primeru naravne ali druge nesreče. Naloge ReCO so določene z zakoni in podzakonskimi akti in so na kratko naslednje:

 • opravljanje dispečerske službe za gasilske enote, nujno medicinsko pomoč, gorsko, jamarsko, podvodno in druge reševalne službe (sem ne sodijo policijske enote, ki so v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve in v okviru le-tega organiziranih Operativno-komunikacijskih centrov (OKC), dežurnih na številki 113);
 • zbiranje in obdelava podatkov o opravljenih intervencijah ter nesrečah in izrednih dogodkih;
 • posredovanje zahtevanih podatkov reševalnim službam, državnim organom, lokalnim skupnostim, medijem;
 • razglašanje nevarnosti;
 • izvajanje javnega alarmiranja (testiranje sistema vsako prvo soboto v mesecu ob 12.00);
 • posredovanje napotkov prebivalcem za ravnanje ob nevarnostih oziroma nesrečah;
 • zagotavljanje logistične podpore reševalnim službam na terenu.

Prebivalci Slovenije, tako kot tudi ostali prebivalci Evropske unije, poznajo centre za obveščanje predvsem po telefonski številki 112, ki jo kličejo v primeru naravne ali druge nesreče oziroma drugega pojava, ki lahko ogrozi življenje in varnost ljudi ali živali ter premoženje, ko je torej potrebna nujna medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, gorskih ali jamarskih reševalcev oziroma drugih reševalnih služb. ReCO pristojnim organom in javnosti nudi informacije o stanju ter daje napotke za ravnanje, razglasi nevarnost ali pa na kraj izrednega dogodka napoti sile za zaščito, reševanje in pomoč (sile ZRP) ter obvešča za to pristojne organe in službe.

V primerih, ko je potrebna intervencija sil ZRP, je ključnega pomena hitro in pravilno ukrepanje, ki mora temeljiti na pravilnih informacijah. Prav tako pristojni ReCO sodeluje tudi pri zagotavljanju logistične podpore silam ZRP na terenu ter spremlja in beleži potek intervencije.

Za ustrezno ukrepanje ob klicu na številko 112 ReCO-ji uporabljajo samostojne in nepovezane informacijske in telekomunikacijske sisteme, ki zagotavljajo beleženje vseh vhodnih in izhodnih telefonskih klicev na ISDN telefonski centrali.

Za orientacijo v prostoru in iskanju lokacije nesreče si pomagajo z geografskim informacijskim sistemom GIS_UJME; 

 • kjer na podlagi sporočenega naslova nesreče (kraj, ulica, hišna številka), kot je to na primer Dunajska 123,
 • mesta nesreče v naravnem okolju, kot je na primer Triglavska severna stena;
 • oziroma glede na sporočeni naziv poslovnega subjekta (podjetje XYZ) in
 • območja pristojnosti sil ZRP, ki delujejo na območju ter pregled podatkov o teh silah, aktiviranje pripadnikov sil ZRP s pošiljanjem kratkih tekstovnih sporočil imetnikom sprejemnikov osebnega klica, izvajanje javnega alarmiranja in pregledovanje podatkov o najbolj pogosto uporabljanih nevarnih snoveh ter postopkov za ravnanje ob nesreči z le-to.

Zgibanke in plakati

Klic v sili 113

113 je interventna telefonska številka policije, namenjena obveščanju o kršitvah javnega reda in miru, prometnih nesrečah, kaznivih dejanjih, torej takrat, ko ljudje nujno potrebujejo pomoč oziroma takojšnje ukrepanje policije. Policisti, ki sprejemajo klic na tej številki, imajo namreč možnost na kraj takoj napotiti ustrezno policijsko patruljo.

Na številko 113 pokličite, če:

 • ste udeleženci ali priče v prometni nesreči,
 • ste žrtev ali očividci kriminalnega dejanja,
 • mislite, da je moten vaš mir,
 • menite, da policija lahko na drug način poskrbi za vašo varnost.