Skoči do osrednje vsebine

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vsebinska prenova strani še ni končana, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je namenjen zagotavljanju varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami. Naš cilj je zmanjšati število nesreč ter preprečiti žrtve in druge posledice oziroma zmanjšati njihovo število. Politika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je naravnana v krepitev zmogljivosti za celovito obvladovanje naravnih in drugih nesreč, ki obsegajo preventivo, pripravljenost, ukrepanje ob nesrečah, zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje in obnovo.

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN) temelji na odgovornemu ravnanju državnih organov in občin za preprečevanje in odpravljanje nevarnosti ter pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Temelji tudi na izvrševanju obveznosti gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij za izvajanje nujnih ukrepov za zaščito in reševanje ljudi in premoženja v okviru njihove dejavnosti ter na odgovornosti prebivalcev za lastno varnost in varnost njihovega premoženja. 

24 ur na dan, 365 dni v letu

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor in financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Kot nesreča se obravnavajo tudi posledice vojne, uporabe orožja ali sredstev za množično uničevanje ter posledice terorističnih napadov in drugih oblik množičnega nasilja.

Operativno pripravljenost sistema VNDN zagotavljamo s stalnim delovanjem centrov za obveščanje in javnih reševalnih služb ter s pripravljenostjo drugih reševalnih služb, komisij, enot in štabov CZ. Operativno-komunikacijske naloge opazovanja, obveščanja in alarmiranja opravljajo 24 ur na dan, neprekinjeno 365 dni v letu Center za obveščanje (CORS) ter 13 regijskih centrov za obveščanje (ReCO), ki se odzivajo na klic v sili 112. Z delovanjem ReCO vsem državljanom zagotavljamo dostopnost nujne medicinske pomoči, hitro aktiviranje reševalcev, predvsem gasilcev, ter ustrezno odzivanje različnih reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah.

Od zaščite do sanacije

Glavne naloge VNDN so preprečevanje nesreč, pripravljenost nanje, zaščita pred nevarnostmi, reševanje in pomoč ob nesrečah ter sanacija posledic nesreč. Za zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami smo sprejeli mnoge ukrepe, kot so ureditev prostora in naselij za zaščito in reševanje, evakuacija, nastanitev in oskrba brezdomcev in drugih ogroženih, radiološka, kemijska in biološka zaščita, izgradnja zaklonišč in drugih zaščitnih objektov, zaščita kulturne dediščine ter zaščita pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Reševanje in pomoč ob nesrečah pa obsegata predvsem gašenje požarov, reševanje ob eksplozijah, reševanje iz ruševin in plazov, reševanje na vodi in iz vode, reševanje v gorah, reševanje v jamah in rudnikih, reševanje v prometnih nesrečah, prvo medicinsko in veterinarsko pomoč ter humanitarno pomoč. 

Preventiva in ozaveščenost

Posebno pozornost namenjamo tudi preventivnim dejavnostim na področju VNDN, kot so potresno varna gradnja, ukrepi za zmanjšanje posledic toče in suše, ukrepi protipoplavne zaščite in zaščite pred plazovi ter preventivni protipožarni ukrepi na požarno najbolj ogroženih območjih.

Eden naših temeljnih ciljev je povečevati odpornost posameznikov ter družbe proti naravnim in drugim nesrečam. Pomembno vlogo pri tem ima ozaveščanje prebivalstva, s katerim želimo zvišati njegovo poučenost o nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter o skupnih in vzajemnih ukrepih pred  in med nesrečami ter po njih.