Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni končana, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Slovenijo, glede na svojo geografsko lego, ogrožajo predvsem nesreče, kot so poplava, potres, pojav nalezljivih bolezni pri ljudeh, veliki požari v naravnem okolju, suša, neurja, plazovi zemljin in kamnin, blatni tokovi, jedrska ali radiološka nesreča, nesreča na morju, železniška nesreča in nesreča v železniških predorih, prometna nesreča na avtocestah in hitrih cestah z velikim številom poškodovanih in nesreče v cestnih predorih, snežni plazovi, nesreča z nevarnimi snovmi, visok sneg, žled, posebno nevarne bolezni živali in nekatere druge nesreče.

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti je kakovostna in količinska analiza naravnih ter drugih danosti za nastanek naravne in druge nesreče, z oceno možnega poteka in posledic nesreče, s predlagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom preventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč. Ocene ogroženosti se pripravijo na državni, regijski in občinski ravni ter v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, glede na stopnjo ogroženosti.

Načrti zaščite in reševanja

Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zamisel izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči. Temelji na oceni ogroženosti zaradi naravne ali druge nesreče in drugih strokovnih podlagah, dejstvih, pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč. Z načrti zaščite in reševanja se podrobneje določijo potrebni zaščitni ukrepi ter naloge izvajalcev načrtov glede na njihove z zakonom določene pristojnosti, kar omogoči organizirano in usklajeno izvajanje učinkovite zaščite, reševanja in pomoči za zmanjšanje posledic ob nesrečah oziroma čim hitrejšo vzpostavitev osnovnih pogojev za življenje po nesrečah.

Ocene tveganj za nesreče

Z ocenami tveganja za nesreče ocenjujemo, kakšno je tveganje za posamezne nesreče z vidika njihovih posledic (vplivov) in pogostosti oziroma verjetnosti njihovega pojavljanja. Pristojna ministrstva so izdelala ocene tveganja za 15 nesreč, na podlagi katerih smo izdelali Državno oceno tveganj za nesreče, ki predstavlja ugotovitve in zaključke vseh ocen tveganja za posamezne nesreče in primerjavo rezultatov teh ocen na podlagi meril tveganja in matrik tveganja za nesreče.

Ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče

Z ocenami zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče se ocenjuje zmožnosti družbe za obvladovanje tveganj za nesreče oziroma sposobnost, da vplive (posledice) in oziroma ali pogostost oziroma verjetnost pojavljanja nesreč zmanjša do ravni, ki so za družbo še sprejemljive. Pristojna ministrstva so izdelala ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za 15 nesreč, na podlagi katerih smo izdelali Državno oceno zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče.