Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni končana, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo. To lahko dosežemo z ustreznim načrtovanjem in upoštevanjem preventivnih ukrepov, s pravočasnim odkrivanjem in obveščanjem, z omejitvijo širjenja požara ter učinkovitim gašenjem.

Dejavnosti varstva pred požarom

Dejavnosti varstva pred požarom so raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje ukrepov, nadziranje, požarno zavarovanje, gasilstvo, tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne zaščite, požarno varovanje in dimnikarstvo. Izvajajo jih fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje oziroma gasilske enote, kot obvezno ali neobvezno javno službo.

Upravna organiziranost varstva pred požarom

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izvaja splošne upravne, strokovne, razvojne in tehnične naloge na področju varstva pred požarom. Sodeluje pri usmerjanju in usklajevanju razvojnih in strokovno tehničnih nalog, daje smernice in mnenja k prostorskim aktom, organizira in načrtuje dejavnosti, razglaša povečano požarno ogroženost, pripravlja podzakonske predpise in državni načrt zaščite in reševanja ob velikih požarih v naravi.

Nadzor izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Raziskovanje

Raziskovalni in razvojni projekti s področja varstva pred požarom se deloma financirajo s sredstvi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, največji delež pa je zagotovljen s sredstvi požarne takse. Vlada imenuje Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, v katerem so predstavniki uprave, prostovoljnih in poklicnih gasilcev, raziskovalne, šolske in gospodarske dejavnosti.

Izobraževanje in usposabljanje

Vsebine s področja varstva pred požarom se posredujejo v osnovnem, srednjem in visokošolskem izobraževanju. Za varstvo pred požarom morajo biti usposobljeni tudi vsi zaposleni ob nastopu dela, premestitvi na drugo delovno mesto, razporeditvi na drugo delo ali ob spremembi oziroma uvajanju nove tehnologije. Za usposabljanje poskrbi delodajalec.

Načrtovanje ukrepov varstva pred požarom

Ukrepe varstva pred požarom je treba načrtovati pri pripravi prostorskih aktov, graditvi objektov, ravnanju s požarno nevarnimi snovmi ter v prometu in v naravnem okolju.

Delimo jih na preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom. To so vsi tehnični in organizacijski ukrepi s pomočjo katerih zmanjšamo možnost nastanka požara, če do njega pride pa omejimo njegovo širjenje in ga učinkovito pogasimo.