Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe na Raziskovalnem reaktorju TRIGA MARK II z vročo celico

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Sprememba v sevalnem ali jedrskem objektu je vsaka nameravana sprememba v zvezi z objektom ali načinom njegovega upravljanja ali njegovim obratovanjem, vključno z vzdrževalnimi deli, pregledovanjem, preskušanjem ali uvedbo tehnične, organizacijske ali druge spremembe v zvezi s temi deli. Upravljavec jedrskega objekta mora vsako nameravano spremembo oceniti glede na njen pomen na sevalno ali jedrsko varnost.

Spremembe so glede na pomen za sevalno ali jedrsko varnost lahko spremembe:

  • 1. kategorije, o katerih je potrebno pristojno ministrstvo le obvestiti,
  • 2. kategorije, katerih izvedbo je treba ministrstvu, pristojnemu za okolje, priglasiti,
  • 3. kategorije, ki so pomembne za sevalno ali jedrsko varnost in za katerih izvedbo je treba pridobiti odobritev ministrstva, pristojnega za okolje.

V spodnji tabeli so navedene vse spremembe, ki smo jih na URSJV obravnavali ali dobili v vednost.

Datum odobritve Naziv spremembe Kategorija Opis spremembe
21. 6. 2019 Izdelava obsevalne naprave v tangencialnem kanalu št. 5 2 S spremembo bo zagotovljeno, da povprečna hitrost doze na dostopnih površinah v nadzorovanem območju ne bo presegla 10 Sv/h ob obratovanju reaktorja na polni moči. Analiza v poročilu IJS-DP-12818 je bila pripravljena v skladu z obratovalnimi pogoji in omejitvami 7.3.22. Postopek RIC-QA-948 določa kriterije sprejemljivosti za delo z eksperimentom. Predlog sprememb varnostnega poročila v dopolnitvi ustrezno opisuje eksperimentalno napravo.
21. 3. 2019 Posodobitev pnevmatske pošte vrtiljaka 2 Sprememba obsega posodobitev pnevmatske pošte vrtiljaka, pri tem pa vse komponente znotraj reaktorskega bazena ostanejo nespremenjene. Na ploščadi reaktorja bo dodan usmerjevalnik vzorcev na želeno lokacijo za obsevanje ali za prenos v vročo celico in tako bo vzpostavljena tudi povezana med pnevmatsko pošto vrtiljaka in standardno pnevmatsko pošto.
23. 1. 2019 Zamenjava in posodobitev razglasnega sistema na reaktorskem centru 2 Zamenjava in posodobitev razglasnega sistema na Reaktorskem centru obsega zamenjavo dotrajanega sistema z novim, pri tem pa se ne spreminja konfiguracija sistema. Namestilo se bo novo ožičenje in nove komponente za sistem, na koncu pa bodo odstranili stari sistem. Opis v varnostnem poročilu je poenostavljen. Sprememba ne vpliva na jedrsko varnost. Zamenjava sistema se bo izvajala ob zaustavljenem reaktorju.
3. 4. 2018 Zamenjava in nadgradnja električnega razdelilca reaktorja TRIGA 2 Sprememba obsega zamenjavo električnega razdelilca z oznako R-G/1 za stavbo reaktorja in vgraditev naprave za brezprekinitveno napajanje (UPS) za razdelilec R23 za komandno sobo. V razdelilcu R-G/1 bo vgrajeno stikalo za preklop napajanja razdelilca R-23 preko UPS naprave ali pa direktno iz omrežja. Na zbiralkah so predvidena manjša bremena kot do sedaj.
20. 3. 2017 Varnostno poročilo za reaktor TRIGA, rev. 7 3 Spremembe varnostnega poročila se navezujejo na uskladitev formata in vsebine varnostnega poročila z novimi zahtevami iz JV 5 in JV 9 ter na spremembe varnostnega poročila glede na trenutno stanje struktur, sistemov in komponent reaktorja. Spremenjeni in dodani so tudi novi obratovalni pogoji in omejitve za eksperimente in obsevanje v poglavju 7, predlagani na osnovi analiz projektnih dogodkov v poglavju 4. Varnostno poročilo v poglavju 9 vsebuje tudi navedbo in opis nove revizije programa za ravnanje z radioaktivnimi odpadki. V skladu z zahtevami JV 5 je IJS pripravil nov program spremljanja obratovalnih izkušenj, ki je tudi naveden in opisan v varnostnem poročilu v poglavju 6. Na novo je izdelan tudi program nadzora staranja, ki je naveden in opisan v 6. poglavju varnostnega poročila.
21. 2. 2016 Celovita obnova opreme v transformatorski postaji na reaktorskem centru v Podgorici 2 V sklopu spremembe bo IJS celovito obnovil in zamenjal opremo v transformatorski postaji. Zamenjano bo srednje- in nizko-napetostno stikališče, oba transformatorja, povezave in inštalacije. Zamenjan bo tudi dizel agregat, ki bo sedaj imel večjo moč, in sicer 400 kVA. Novi dizel agregat bo postavljen zunaj (sedanji je postavljen v transformatorski postaji). Poleg spremenjene moči dizel agregata se v varnostnem poročilu spremeni tudi shema električnih razdelilcev preko katerih je izvedeno napajanje.
24. 8. 2016 Izdelava obsevalne naprave v tangencialnem kanalu 2 V tangencialni kanal št. 6 se namesti obsevalna naprava za obsevanje in testiranje večjih elektronskih komponent v visokem fluksu nevtronov in fotonov. Radiološka zaščita naprave bo zagotavljala sevalno varnost delavcev ter dovolj nizko polje sevanja v okolici naprave glede na kriterije iz varnostnega poročila reaktorja TRIGA. Po prenehanju uporabe bo obsevalna naprava razgrajena v okviru razgradnje reaktorja TRIGA.
16. 2. 2015 Posodobitev sistema standardne pnevmatske pošte 2 Sprememba obsega posodobitev in nadgradnjo obstoječega sistema standardne pnevmatske pošte. Posodobilo se bo vložno in končno postajo in dodalo zalogovnik za 20 zajčkov z merilnikom radioaktivnosti in hladilno posodo. Dodani bodo senzorji za prehod zajčka z vzorcem in meritev hitrosti zajčka. Vse cevne povezave sistema (tudi v sredici reaktorja) bodo ostale nespremenjene. Izvesti je treba tudi spremembe varnostnega poročila v poglavju z opisom standardne pnevmatske pošte. Izdelan je bil nov postopek za ravnanje s sistemom.
16. 12. 2015 Reaktor TRIGA - Namestitev glušnika na izpustni ventil pulzne palice 2 Sprememba obsega namestitev glušnika na izpuh pulzne palice. Ob izvedbi pulziranja se z nadpritiskom zraka izstreli pulzno palico iz sredice. Ob tem se zrak nad batom stiska in izhaja skozi majhne odprtine na vrhu cilindra, zaradi zraka v cilindru pulzne palice pa se zasliši glasen pok. Glušnik bo zadušil ta pok.
18. 9. 2013 Posodobitev in vzdrževanje protipožarnega sistema v reaktorju TRIGA 2 Na osnovi požarne študije bo izvedena vgradnja aktivnega sistema protipožarne zaščite, ki vključuje javljalnike požara, požarno centralo, krmilne module alarmne sirene in zagotovitev brezprekinitvenega električnega napajanja. Spremembe varnostnega poročila uvajajo požarno študijo, oceno požarne ogroženosti, PID in postopke IJS ter nov opis sistema požarne varnosti na osnovi teh referenc. Dodane bodo tabele in slike s pregledom požarnih sektorjev in lokacij javljalnikov požara in gasilnikov.
9. 5. 2012 Obnova in vzdrževanje prezračevalnega sistema Objekta vroča celica - faza II 2 IJS na svojem objektu Vroča celica obnavlja sistem prezračevanja. Sistem bo zagotovil kontrolirano prezračevanje navedenih prostorov in v primeru morebitne kontaminacije zraka preprečeval njeno širjenje v okolje. Z obnovo sistema bo zagotovljen zanesljiv, enoten in pregleden nadzor nad delovanjem vseh obstoječih elementov prezračevanja. Z obnovo krmilnega nadzornega sistema pa se bo izboljšala zanesljivost in nadzor nad delovanjem prezračevalnih sistemov vročih celic. Sprememba vključuje različna demontažna dela, servisna dela, vgradnjo klima naprave z regulacijsko opremo in dogradnjo obstoječega regulacijskega nadzornega sistema.
20. 9. 2012 ZAČASNA SPREMEMBA: Termična kalibracija reaktorja TRIGA 2 Eksperiment "Termična kalibracija reaktorja TRIGA" ni opisan v varnostnem poročilu. Z eksperimentom se izvede kalibracija detektorjev moči reaktorja tako, da se z 9 električnimi grelci v krogu F sredice segreva hladilo ob zaustavljenem reaktorju. Nato se grelce odstrani in se segrevanje hladila izvede z gorivnimi elementi v sredici s podobno močjo kot je električna moč grelcev. Eksperiment se zaključi z odstranitvijo temperaturnih senzorjev in vrnitvijo nevtronskega vira v sredico reaktorja.
27. 11. 2012 ZAČASNA SPREMEMBA: Meritev reaktivnostnega koeficienta praznin 2 Predlagana je začasna sprememba, pri katerem se bo postavil sistem za vpihovanje zraka v sredico reaktorja in merile spremembe reaktivnosti v odvisnosti od količine in lokacije vpihanega zraka. Reaktor naj bi obratoval na moči do 700 W (omejitev je postavljena na 1 kW), v sredico pa naj bi s posebnim sistemom vpihovali zračne mehurčke, ki imajo negativen vpliv na reaktivnost. Merili bi zmanjšanje moči reaktorja ali pa bi spremembo reaktivnosti kompenzirali s kontrolnimi palicami in bi reaktor ves čas ohranjali kritičen.
22. 11. 2011 Obnova sistema napajanja reaktorja TRIGA 2 Sprememba zajema obnovo sistema električnega napajanja električnega razdelilca R11 reaktorja TRIGA. Po tej spremembi bo nov razdelilec omogočal električno napajanje tudi v primeru potrebe za izklop napajanja za objekte, ki se napajajo preko razdelilca R11. Navedena sprememba vpliva na vsebino varnostnega poročila, v katerem bodo zamenjali obstoječo sliko 3.62 z novo in jo uskladili z besedilom.