Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev pooblastila za izvajalca meritev radioaktivnosti pošiljk

Za izvajanje meritev radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin, drugih odpadkov, odpadne električne in elektronske opreme in uvoženega blaga, ki bi lahko bilo kontaminirano je potrebno pridobiti pooblastilo.

Navodila za oddajo vloge 

Obrazec z obveznimi prilogami vložite pri Upravi za jedrsko varnost.

Za oddajo vloge potrebujete:

 • izpolnjen obrazec SVM-OMON1 [docxpdf], ki je bil sestavljen na Upravi za jedrsko varnost (ni obvezen). 

 • Program meritev radioaktivnosti, ki mora vsebovati opis opreme, ki se bo uporabljala pri meritvah (Seznam merilnikov, katere bo izvajalec uporabljal in njihove tehnične lastnosti), program usposabljanja delavcev, ki bodo opravljali meritve (program usposabljanja izvajalec določi samostojno ali skupaj s pooblaščenim izvedencem za varstvo pred sevanji), seznam delavcev, ki bodo izvajali meritve in dokazila o opravljenem usposabljanju, obliko poročila o opravljeni meritvi (obliko poročila izvajalec določi samostojno ali skupaj s pooblaščenim izvedencem za varstvo pred sevanji), pisne postopke za merjenje radioaktivnosti pošiljke, preverjanje delovanja uporabljenih merilnikov in ukrepanje v primeru povečane radioaktivnosti pošiljke (pisne postopke izvajalec določi samostojno ali skupaj s pooblaščenim izvedencem za varstvo pred sevanji).

 • pozitivno mnenje pooblaščenega izvedenca za varstvo pred sevanji o Programu meritev radioaktivnosti (Program meritev mora zagotavljati, da izvajalec meritev zazna hitrost doze sevanja gama na površini pošiljke, ki je za 20% višja od hitrosti doze sevanja zaradi naravnega ozadja.)

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 EUR (elektronsko). Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije. Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Pooblastilo za izvajalca meritev radioaktivnosti pošiljk
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS jedrsko varnost
 • naslov prejemnika: Litostrojska cesta 54, Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJSI2X
 • model in sklicna št. (referenca): 11 25631-7111002

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 9. in 10. člen Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti 

Predviden rok za odločitev: 60 dni

Letno poročilo o meritvah radioaktivnosti pošiljk

Način poročanja

Letno poročilo za preteklo leto mora biti najpozneje do 31. januarja predloženo na Upravo za jedrsko varnost.

Obliko poročila o opravljenih meritvah lahko izvajalec:

 • določi samostojno ali
 • uporabi obrazec SVM-OMON3 [docx, pdf].