Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev pooblastila za izvajalca monitoringa radioaktivnosti v okolju

Navodila za oddajo vloge

Obrazec z obveznimi prilogami vložite pri Upravi za jedrsko varnost.

Za oddajo vloge potrebujete:

 • izpolnjen obrazec SVM-OMON2 [docxpdf], ki je bil sestavljen na URSJV (ni obvezen).
 • navedbo vrste, področja in obsega izvajanja monitoringa radioaktivnosti,
 • dokazilo o vzpostavljenem sistemu vodenja, ki mora ustrezati vrsti, področju in obsegu izvajanja monitoringa radioaktivnost,

 • akreditacija nacionalne akreditacijske službe za izvajanje preskušanja po standardu SIST EN ISO/IJC 17025 skladno z zahtevami Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti za meritve, za katere se prosi za pooblastilo,

 • dokazilo o razpolaganju z merilno opremo, ki ustreza zahtevam, določenim s prilogo 1 Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti, za vrste meritev, za katere se prosi za pooblastilo,

 • dokazilo o zagotavljanju zmogljivosti merilne opreme, ki vsaj za tretjino presega predviden obseg meritev, za katerega se prosi za pooblastilo,

 • dokazilo o razpolaganju z usposobljenim osebjem, zmožnostmi vzorčenja in opremo, potrebno za izvajanje izrednega monitoringa radioaktivnosti, predpisanega v 36. in 37. členu Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti in

 • dokazilo o izvajanju programa primerjalnih meritev in o sodelovanju v mednarodnih interkomparacijskih meritvah.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 (elektronsko). Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije. Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Pooblastilo za izvajalca monitoringa radioaktivnosti v okolju
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS jedrsko varnost
 • naslov prejemnika: Litostrojska cesta 54, Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJSI2X
 • model in sklicna št. (referenca): 11 25631-7111002

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 8. in 10. člen Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti in 159. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti