Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev pooblastila za izvajalca monitoringa radioaktivnosti v okolju

Navodila za oddajo vloge

Obrazec z obveznimi prilogami vložite pri Upravi za jedrsko varnost.

Za oddajo vloge potrebujete:

  • izpolnjen obrazec SVM-OMO2 [docxpdf], ki je bil sestavljen na URSJV (ni obvezen).
  • navedbo vrste, področja in obsega izvajanja monitoringa radioaktivnosti,
  • dokazilo o vzpostavljenem sistemu vodenja, ki mora ustrezati vrsti, področju in obsegu izvajanja monitoringa radioaktivnost,

  • akreditacija nacionalne akreditacijske službe za izvajanje preskušanja po standardu SIST EN ISO/IJC 17025 skladno z zahtevami Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti za meritve, za katere se prosi za pooblastilo,

  • dokazilo o razpolaganju z merilno opremo, ki ustreza zahtevam, določenim s prilogo 1 Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti, za vrste meritev, za katere se prosi za pooblastilo,

  • dokazilo o zagotavljanju zmogljivosti merilne opreme, ki vsaj za tretjino presega predviden obseg meritev, za katerega se prosi za pooblastilo,

  • dokazilo o razpolaganju z usposobljenim osebjem, zmožnostmi vzorčenja in opremo, potrebno za izvajanje izrednega monitoringa radioaktivnosti, predpisanega v 36. in 37. členu Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti in

  • dokazilo o izvajanju programa primerjalnih meritev in o sodelovanju v mednarodnih interkomparacijskih meritvah.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 (elektronsko)

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 8. in 10. člen Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti in 159. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti