Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o meritvah radioaktivnosti pošiljk

Poročilo o meritvah radioaktivnosti pošiljk

Za poročilo o izvedenih meritvah radioaktivnosti pošiljk se uporablja nepredpisan obrazec Uprave za jedrsko varnost »Obrazec za prijavo vira sevanja«, in sicer v primeru ugotovljenega/izmerjenega povišanega radioaktivnega sevanja v pošiljki. 

V kolikor izvajalec meritev na podlagi meritev radioaktivnosti ugotovi, da hitrost doze na površini pošiljke več kot za 50 odstotkov presega hitrost doze naravnega ozadja, mora v najkrajšem mogočem času obvestiti organ, pristojen za jedrsko varnost preko tega obrazca. Obvestilo mora vsebovati celovito informacijo, kot jo opredeljuje zakonodaja.

Poleg primerov iz prejšnjega odstavka mora izvajalec meritev obvestiti organ, pristojen za jedrsko varnost, tudi v drugih posebnih primerih, ko bi z merilno opremo zaznal manjše preseganje hitrosti doze naravnega ozadja, a utemeljeno sumil, da je v pošiljki vir sevanja, ko bi s svojo opremo zaznal druge vrste sevanja (npr. sevanje beta, nevtronsko sevanje), površinsko kontaminacijo ali identificiral na podlagi meritve vsebnost radionuklidov, ki so neskladni s pošiljko.

Navodila za oddajo poročila:

Izvajalec meritve mora v najkrajšem možnem času obvestiti delavca v pripravljenosti na Upravi za jedrsko varnost na številko 041 982 713 in poslati poročilo. Poročilo o izvedenih meritvah radioaktivnosti pošiljk se dostavi/pošlje Upravi za jedrsko varnosti z obrazcem [docx, pdf] po elektronski pošti na naslov gp.ursjv@gov.si ali po fax-u na številko: 01 472 11 99.

Za oddajo poročila potrebujete: čitljivo izpolnjen obrazec z  naslovom »Obrazec za prijavo vira sevanja« z izpolnjenimi vsemi rubrikami iz obrazca in navedenimi izmerjenimi vrednostmi radioaktivnega sevanja ter drugimi relevantnimi podatki, ki so navedeni v obrazcu.

Stroški postopka za oddajo poročila: /

Pravna podlaga: 4., 8. in 9. člen Uredbe o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora, in osmi odstavek 26. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

Predviden rok za oddajo poročila: takoj po izvedenih meritvah in ugotovljenih povišanih vrednostih radioaktivnega sevanja v pošiljki.