Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za sevalno varnost in materiale nadziramo in spremljamo sevalno varnost v jedrskih, sevalnih in manj pomembnih sevalnih objektih, izdajamo dovoljenja, odobravamo spremembe, potrjujemo programe ter odobravamo gradnje na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskih objektov.

Izvajamo radiološki monitoring, analiziramo rezultate radioloških monitoringov in spremljamo ravni splošne radioaktivnosti, kontaminacije in trendov koncentracij radionuklidov v okolju. Skrbimo za mrežo zgodnjega obveščanja v primeru izrednega dogodka in sprotno spremljamo stanje ravni sevanja v okolju.

Izdajamo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti in uporabo virov sevanja v industriji in raziskavah, nadzorujemo ravnanje z radioaktivnimi odpadki vključno z razgradnjo objektov in opustitvijo nadzora nad radioaktivnimi snovmi, uvoz, izvoz, vnos, iznos, prevoz in tranzit jedrskih in radioaktivnih snovi.

Izvajamo nadzor nad neširjenjem jedrskega orožja, ukrepi varovanja jedrskega blaga, fizičnim varovanjem objektov ter spremljamo področje jedrskega varovanja.

Izvajamo nadzor nad predmeti splošne rabe, materiali, ki vsebujejo naravne radionuklide, in pošiljkami, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora.

Skrbimo za zakonodajni okvir za področje dela sektorja, izpolnjujemo mednarodne obveznosti, pripravljamo poročila, ocene in analize ter vodimo registre in evidence za objekte, dejavnosti, materiale in snovi, ki jih nadziramo.

Področja dela sektorja

 • Radioaktivnost v okolju

  Radioaktivnost, nadzor radioaktivnosti v okolju, pregled meritev radioaktivnosti v okolju, letna poročila ter raziskovalne študije na temo radioaktivnosti v okolju

 • Izvajanje sevalne dejavnosti

  Sevalna dejavnost je vsaka človekova dejavnost, ki lahko poveča izpostavljenost posameznikov ionizirajočemu sevanju zaradi virov sevanja. Dovoljenja na področju sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu izda Uprava za varstvo pred sevanji. Dovoljenja za vse ostale dejavnosti (industrija, raziskave, izobraževanje) izda Uprava za jedrsko varnost. Z izdajo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti država zagotavlja, da se z viri sevanja ravna tako, da ne bo nepotrebnih obsevanj delavcev in prebivalstva.

 • Neširjenje jedrskega orožja in jedrsko varovanje

  Dolgoletni pristopi, ukrepi in politike proti širjenju jedrskega orožja se z mednarodnimi sporazumi in pobudami pretočijo v slovenski nacionalni sistem, pri čemer morajo vsi subjekti, ki posedujejo jedrske snovi (in jedrsko blago), voditi ustrezne evidence in dovoliti pregled predstavnikom mednarodnih organizacij. Področje jedrskega varovanja je po drugi strani precej mlajše in se neprenehoma nadgrajuje. Ob fizičnem varovanju jedrskih objektov in jedrskih snovi, vključno s prevozom, vključuje obširen niz drugih ukrepov, od preprečevanja do zaznavanja in ukrepanja ob kraji, sabotaži ali drugih zlonamernih dejanjih, tudi z radioaktivnimi snovmi, pa tudi kibernetsko varnost.

 • Jedrski in sevalni objekti

  V Sloveniji imamo tri jedrske objekte, en sevalni objekt, dva manj pomembna sevalna objekta in en objekt državne infrastrukture.

Oddelka sektorja