GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za sevalno varnost in materiale nadziramo in spremljamo sevalno varnost v jedrskih, sevalnih in manj pomembnih sevalnih objektih, izdajamo dovoljenja, odobravamo spremembe, potrjujemo programe ter odobravamo gradnje na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskih objektov.

Izvajamo radiološki monitoring, analiziramo rezultate radioloških monitoringov in spremljamo ravni splošne radioaktivnosti, kontaminacije in trendov koncentracij radionuklidov v okolju. Skrbimo za mrežo zgodnjega obveščanja v primeru izrednega dogodka in sprotno spremljamo stanje ravni sevanja v okolju.

Izdajamo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti in uporabo virov sevanja v industriji in raziskavah, nadzorujemo ravnanje z radioaktivnimi odpadki vključno z razgradnjo objektov in opustitvijo nadzora nad radioaktivnimi snovmi, uvoz, izvoz, vnos, iznos, prevoz in tranzit jedrskih in radioaktivnih snovi.

Izvajamo nadzor nad neširjenjem jedrskega orožja, ukrepi varovanja jedrskega blaga, fizičnim varovanjem objektov vključno s kibernetsko varnostjo v jedrskem sektorju ter spremljamo področje jedrskega varovanja.

Izvajamo nadzor nad predmeti splošne rabe, materiali, ki vsebujejo naravne radionuklide, in pošiljkami, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora.

Skrbimo za zakonodajni okvir za področje dela sektorja, izpolnjujemo mednarodne obveznosti, pripravljamo poročila, ocene in analize ter vodimo registre in evidence za objekte, dejavnosti, materiale in snovi, ki jih nadziramo.

Sodelavci Sektorja za sevalno varnost in materiale

Neširjenje in varovanje