Skoči do osrednje vsebine

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost je organ v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor. Na upravi opravljamo strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na področjih sevalne in jedrske varnosti, izvajanja sevalne dejavnosti in dejavnosti uporabe virov ionizirajočih sevanj (razen v zdravstvu ali veterinarstvu), varstva okolja pred ionizirajočimi sevanji, fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov, neširjenja jedrskega orožja ter varovanja jedrskega blaga.

Na navedenih področjih opravljamo naloge inšpekcijskega nadzora, ob radioloških ali jedrskih izrednih dogodkih pa sodelujemo s Štabom Civilne zaščite Republike Slovenije pri določanju zaščitnih ukrepov za prebivalstvo in obveščanju. Izpolnjujemo tudi mednarodne obveznosti in opravljamo naloge mednarodne izmenjave podatkov.

Na upravi imamo vzpostavljen sistem vodenja, ki omogoča nemoteno in učinkovito delovanje organizacije ter združuje vse zahteve glede varnosti, zdravja, okolja, fizičnega varovanja, kakovosti in gospodarnosti.

Uprava je zelo vpeta v mednarodna dogajanja na svojem področju. Tesneje sodelujemo z naslednjimi mednarodnimi organizacijami:

Vodstvo

Poslanstvo

Zagotavljamo, da je preprečen ali omejen škodljiv vpliv ionizirajočega sevanja na ljudi in okolje ter da se viri ionizirajočega sevanja uporabljajo zgolj v miroljubne namene.

Organizacijske enote uprave

Seznam pooblaščenih uradnih oseb

  • Seznam pooblaščenih uradnih oseb na Upravi za jedrsko varnost

    Uprava za jedrsko varnost vodi evidenco uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje in odločanje v upravnih zadevah. Evidenca vsebuje poimenski seznam, pri čemer je razvidno področje, za katerega je pooblaščena in vrsta pooblastila.
    Seznami in evidence