Skoči do osrednje vsebine

Delovno področje sektorja zajema zagotavljanje pripravljenosti uprave na ukrepanje v primeru izrednih dogodkov (jedrskih ali radioloških nesreč), sodelovanje s številnimi organizacijami in organi pri načrtovanju in odzivu ob izrednih dogodkih na državni ravni ter sodelovanje na področju pripravljenosti na izredne dogodke na mednarodni ravni.

Na Upravi za jedrsko varnost imamo v skladu z Načrtom zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči ob izrednem dogodku številne naloge, za izvajanje katerih skrbi Sektor za pripravljenost na izredne dogodke. Prva med njimi je svetovalna vloga, ki vključuje analizo izrednega dogodka in podporo poveljniku Civilne zaščite Republike Slovenije in Štabu Civilne zaščite Republike Slovenije s predlogi zaščitnih ukrepov za prebivalstvo in s sodelovanjem pri obveščanju javnosti na državni ravni. Na mednarodni ravni je Uprava za jedrsko varnost odgovorna za obveščanje Mednarodne agencije za atomsko energijo, Evropske unije in sosednjih držav o izrednem dogodku v Republiki Sloveniji ali od njih dobiva informacije, če gre za izredni dogodek v tujini. Uprava prek spletnega orodja za komuniciranje med organi vodenja na državni ravni (komunikacija med izrednim dogodkom, KID) podpira tudi delo drugih ministrstev, če potrebujejo podatke o izrednem dogodku ali napoved razvoja dogodka.

Kot v mirnodobnem času na upravi tudi ob izrednih dogodkih izmenjujemo radiološke podatke z mednarodno skupnostjo prek sistema EURDEP, usklajujemo izredni monitoring radioaktivnosti in praviloma izvajamo inšpekcijski nadzor na lokaciji izrednega dogodka.

V primeru izrednega dogodka teroristične narave smo na upravi odgovorni za takojšen odziv, predstavništvo v medresorski operativni skupini, za spremljanje stanja radiološkega monitoringa, strokovno pomoč v primeru radiološke kontaminacije ali nevarnosti, za določitev meril za ukrepanje za primer napada z jedrskimi ali radioaktivnimi snovmi, za predlaganje izvajanja ustreznih zaščitnih ukrepov poveljniku Civilne zaščite Republike Slovenije ter sodelovanje pri pripravi informacij za javnost.

Področja dela sektorja

  • Jedrske in radiološke nesreče

    Jedrske ali radiološke nesreče se lahko zgodijo v jedrskih in sevalnih objektih, pri uporabi virov ionizirajočega sevanja, pri prevozih radioaktivnih snovi, zaradi najdenih virov v odpadnih kovinah in drugje, zaradi terorističnih dejanj ali pa zaradi padca satelita z radioaktivno snovjo.

  • Krizno upravljanje in vodenje

    Krizno upravljanje in vodenje je namenjeno zagotavljanju usklajenega delovanja ministrstev, podsistemov sistema nacionalne varnosti, vladnih služb in drugih organov v odzivanju na kompleksne krize. Kompleksna kriza pomeni stopnjevanje nesreče oziroma tako imenovane področne krize. Odzivanje na kompleksno krizo se tako prenese na raven vlade. Odzivanje na področne krize ter naravne in druge nesreče pa se praviloma izvaja na ravni resorjev ter organov v sestavi.

  • Izredni dogodki na področju jedrske varnosti

    Jedrske in radiološke nesreče so izredni dogodki, ki neposredno ogrožajo prebivalce in okolje ter zahtevajo zaščitne ukrepe. Vsak izredni dogodek v splošnem še ne pomeni nastanka nesreče. Lahko gre le za zmanjšanje jedrske ali sevalne varnosti, ki pa ravno tako zahteva ustrezen odziv pristojnih.