Skoči do osrednje vsebine

Pooblaščeni izvajalci strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj

Na področju varstva pred sevanji deluje več vrst pooblaščenih izvedencev in ustanov, katerih usposobljenost priznavamo z izdajo ustreznega pooblastila.

Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji

Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji svetujejo o ukrepih varstva pred sevanji, izvajajo preverjanje delovnih pogojev in sevalnih razmer na nadzorovanih in opazovanih območjih, preglede virov sevanj in osebne varovalne opreme ter usposabljanja iz varstva pred sevanji.

Pooblastilo lahko pridobijo fizične in pravne osebe.

Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji, ki so fizične osebe:

  • podajo strokovno mnenje o ukrepih varstva pred sevanji ter v sodelovanju z izvajalcem sevalne dejavnosti izdelajo oceno varstva pred sevanji in poročilo o pregledu ocene varstva pred sevanji ali o njiju podajo strokovno mnenje.

Pooblaščeni izvedenci, ki so pravne osebe:

  • podajo strokovno mnenje o ukrepih varstva pred sevanji ter v sodelovanju z izvajalcem sevalne dejavnosti izdelajo oceno varstva pred sevanji in poročilo o pregledu ocene varstva pred sevanji ali o njiju podajo strokovno mnenje,
  • preverjajo delovne pogoje in sevalne razmere na nadzorovanih in opazovanih območjih ter izvajajo preglede virov sevanj in osebne varovalne opreme, 
  • izvajajo usposabljanja iz varstva pred sevanji za osebe, ki so vključene v izvajanje sevalne dejavnosti, in za izvajalce radioloških posegov.

Pooblaščeni izvajalci dozimetrije

Pooblaščeni izvajalci dozimetrije so pravne osebe, ki imajo ustrezne merilne metode in zaposlene usposobljene strokovnjake za oceno osebnih doz, vključno z umerjanjem, odčitavanjem in razlago odčitkov z instrumentov za merjenje osebnih doz ali merjenje radioaktivnosti v človekovem telesu ali bioloških vzorcih.

Pooblastilo za izvajanje meritev osebnih doz zaradi zunanjega sevanja s pasivnimi dozimetri imajo ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. o. o., Institut »Jožef Stefan« in Nuklearna elektrarna Krško.

Pooblaščeni izvedenci medicinske fizike

Pooblaščeni izvedenci medicinske fizike so fizične osebe, ki imajo zahtevano izobrazbo, znanje, usposobljenost in izkušnje za optimizacijo radioloških posegov, merjenje in ocenjevanje izpostavljenosti pacientov, zagotavljanje in preverjanje kakovosti radioloških posegov ter svetovanje na področju medicinske fizike. Pooblaščeni izvedenci medicinske fizike svetujejo izvajalcu sevalne dejavnosti v zdravstvene namene pri izdelavi programa radioloških posegov.

Pooblaščeni izvajalci meritev radona

Pooblaščeni izvajalci meritev radona so pravne osebe, ki imajo redno zaposlene strokovnjake s področja radona in razpolagajo z ustreznimi akreditiranimi merilnimi metodami na področju radona. Izvajajo meritve v okviru sistematičnega pregledovanja in izvajanja meritev radona, meritve radona na delovnih mestih in kontrolne meritve, s katerimi se preveri učinkovitost izvedenih ukrepov ter po potrebi oceni izpostavljenost posameznikov. 

Pooblaščeni izvajalci medicine dela

Pooblaščeni izvajalci medicine dela so zdravniki, ki so pooblaščeni za izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji