Skoči do osrednje vsebine

Poklicna izpostavljenost sevanju

Pri izvajanju sevalnih dejavnosti so delavci, ki to dejavnost izvajajo, lahko izpostavljeni ionizirajočim sevanjem. Za zagotavljanje varnosti in zdravja teh delavcev je treba izvajati ukrepe varstva pred sevanji. Izvajalec sevalne dejavnosti mora ukrepe opisati v oceni varstva pred sevanji, ki jo izdela v sodelovanju s pooblaščenim izvedencem varstva pred sevanji. Izpostavljeni delavci morajo biti ustrezno usposobljeni, izpolnjevati posebne zdravstvene zahteve in biti vključeni v sistem osebne dozimetrije.

Mejne doze in optimizacija izpostavljenosti

Doze delavcev ne smejo preseči mejnih doz, njihova izpostavljenost pa mora biti optimizirana, da je tako nizka, kot je to mogoče doseči z razumnimi ukrepi (angleško As Low As Reasonably Achievable  – ALARA). Efektivna doza, ki  jo v enem letu lahko prejme delavec (efektivna mejna doza), ne sme preseči 20 mSv. Za optimizacijo izpostavljenosti se uporabljajo dozne ograde. To je vrednost efektivne doze, ki je še sprejemljiva glede na posamezno dejavnosti ali vir sevanja.

Izpostavljenosti delavcev v Sloveniji

Osebna izpostavljenost delavcev se redno meri z uporabo dozimetrov ali ocenjuje na podlagi meritev v delovnem okolju. Od leta 2000 podatke zbiramo v Centralni evidenci osebnih doz. Najbolj izpostavljena skupina delavcev pri nas so vodiči v kraških jamah, ki so izpostavljeni radonu in prejmejo v povprečju od 4 do 5 mSv (mili Sievert) letno. Sledijo člani letalskih posadk, ki so izpostavljeni kozmičnemu sevanju med poleti. Njihove povprečne letne doze se gibljejo od 1 do 1,5 mSv. Povprečne izpostavljenosti zaradi uporabe umetnih virov ionizirajočih sevanj so praviloma nižje. Med bolj izpostavljene skupine delavcev spadajo delavci v Nuklearni elektrarni Krško, delavci, ki izvajajo industrijsko radiografijo, in delavci na oddelkih nuklearne medicine. Njihove povprečne letne izpostavljenosti se gibljejo od 0,5 do 1 mSv.

V Sloveniji je približno 7.500 izpostavljenih delavcev, ki skupno prejmejo letno kolektivno dozo od 1,5 do 2,5 človek Sv.

Ugotavljanje izpostavljenosti za izvajalce zaščitnih ukrepov v primeru izrednega dogodka

V primeru jedrske nesreče ali drugega izrednega dogodka bi pri odpravi posledic take nesreče sodelovalo večje število ljudi pripadnikov enot zaščite, reševanja in pomoči. Ker bi bili izpostavljeni ionizirajočim sevanjem, je treba zagotoviti, da se njihova izpostavljenost ustrezno ugotavlja. Za pripadnike ekip Nujne medicinske pomoči so v testni uporabi elektronski alarmni dozimetri Mirion.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za zdravje