Skoči do osrednje vsebine

Pooblaščanje izvajalcev strokovnih nalog na področju varstva pred sevanji

Na področju varstva pred sevanji deluje več vrst pooblaščenih izvedencev in pooblaščenih institucij. Njihovo delovanje zagotavlja neodvisno strokovno mnenje ali neodvisne strokovne storitve na področju izvajanja sevalne dejavnosti in uporabe virov sevanj. Visoka strokovnost pooblaščenih izvedencev in pooblaščenih institucij je ključnega pomena za varstvo pred sevanji, zato morajo izvedenci in institucije izpolnjevati z zakonodajo predpisane pogoje za pridobitev pooblastila.

Pogoji za pridobitev pooblastila izvedenca varstva pred sevanji – Fizične osebe

 • zaključen vsaj magistrski študijski program druge stopnje, ki zagotavlja znanje fizikalnih in tehničnih osnov varstva pred sevanji, ali ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji znanja;

 • ustrezna znanja in izkušnje ter je usposobljena s področja varstva pred sevanji;
 • po končanem študiju najmanj pet let delovnih izkušenj na področju ionizirajočih sevanj

Izpolnjevanje pogojev vključuje:

 • strokovne reference na področjih iz prejšnjega člena, potrebna znanja iz varstva pred sevanji in ustrezno znanje o uporabi merilne opreme,
 • znanja, usposobljenost in izkušnje, potrebne za izdelavo ocene varstva pred sevanji,
 • poznavanje predpisov in mednarodnih priporočil s področja varstva pred sevanji,
 • izpolnjevanje pogojev za stalno poklicno izpopolnjevanje.

Fizična oseba lahko pridobi pooblastilo za

I. svetovanje glede izvajanja sevalnih dejavnosti, izdelavo ocen varstva pred sevanji in dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah oziroma izračunih,

II. podajanje vsebin v okviru usposabljanj iz varstva pred sevanji

na enem ali več naslednjih področij:

 1. diagnostična in intervencijska radiologija v zdravstvu in veterini,
 2. radioterapija – teleterapija v zdravstvu in veterini,
 3. radioterapija – brahiterapija v zdravstvu in veterini,
 4. nuklearna medicina v zdravstvu in veterini,
 5. dejavnosti v industriji, raziskovanju in šolstvu, kjer se uporabljajo viri sevanj,
 6. varstvo pred sevanji v jedrskih in sevalnih objektih,
 7. izpostavljenost prebivalcev zaradi izvajanja sevalnih dejavnosti,
 8. izpostavljenost zaradi naravnih in tehnološko modificiranih virov sevanja,
 9. ravnanje z radioaktivnimi odpadki,
 10. izpostavljenost pri letalskih prevozih,
 11. pripravljenost na izredne dogodke.

Pogoji za pridobitev pooblastila izvedence varstva pred sevanji – Pravne osebe

I. za svetovanje glede izvajanja sevalnih dejavnosti, izdelavo ocen varstva pred sevanji in dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah oziroma izračunih:

 • za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki  je na posameznem področju pridobila pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji kot fizična oseba;

II. za izvajanje nadzornih meritev na nadzorovanih in opazovanih območjih, preglede in meritve virov sevanj in osebne varovalne opreme:

 • za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki je na posameznem področju pridobila pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji kot fizična oseba in
 • za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki ima pooblastilo izvedenca medicinske fizike (samo za področja v zdravstvu in veterini)
 • je akreditirana za izvajanje meritev v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 z merskimi metodami, ki so ustrezne za posamezno področje
 • ima vzpostavljene protokole za izvajanje nadzornih meritev na nadzorovanih in opazovanih območjih, preglede in meritve virov sevanj in osebne varovalne opreme;

III. izvajanje usposabljanja oseb, vključenih v izvajanje sevalne dejavnosti in izvajalcev radioloških posegov:

 • za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki je na posameznem področju pridobila pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji kot fizična oseba
 • vsaj polovico programa, ki se nanaša na varstvo pred sevanji in varstvo delavcev, morajo izvesti predavatelji, ki so na posameznem področju pridobili pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji kot fizična oseba
 • vsaj polovico programa, ki se nanaša na varstvo pacientov, morajo izvesti predavatelji, ki imajo pooblastilo izvedenca medicinske fizike (samo za izvajanje usposabljanj izvajalcev radioloških posegov)
 • program usposabljanja, ki ga je potrdila Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
 • ustrezni prostori in potrebna oprema za izvajanje usposabljanja, in
 • sistem kakovosti na področju usposabljanja v skladu z zahtevami standarda SIST EN 9001, kar dokazuje s certifikatom o skladnosti.

Pravna oseba lahko pridobi pooblastilo na enem ali več naslednjih področji:

 1. diagnostična in intervencijska radiologija v zdravstvu in veterini,
 2. radioterapija – teleterapija v zdravstvu in veterini,
 3. radioterapija – brahiterapija v zdravstvu in veterini,
 4. nuklearna medicina v zdravstvu in veterini,
 5. dejavnosti v industriji, raziskovanju in šolstvu, kjer se uporabljajo viri sevanj,
 6. varstvo pred sevanji v jedrskih in sevalnih objektih,
 7. izpostavljenost prebivalcev zaradi izvajanja sevalnih dejavnosti,
 8. izpostavljenost zaradi naravnih in tehnološko modificiranih virov sevanja,
 9. ravnanje z radioaktivnimi odpadki,
 10. izpostavljenost pri letalskih prevozih,
 11. pripravljenost na izredne dogodke.

Pogoji za pridobitev pooblastila izvedenca medicinske fizike

 • zaključena specializacija iz medicinske fizike
 • znanje, usposobljenost in izkušnje s področja medicinske fizike.

Izpolnjevanje pogojev vključuje:

 • strokovne reference na posameznem področju medicinske fizike,
 • ustrezno znanje o uporabi merilne opreme, potrebne za zagotavljanje in preverjanje kakovosti radioloških posegov v zdravstvu in
 • izpolnjevanjem pogojev za stalno poklicno izpopolnjevanje.

Pooblastilo se lahko pridobi na enem od naslednjih področij:

 1. diagnostična radiologija,
 2. radioterapija-teleterapija,
 3. radioterapija-brahiterapija,
 4. nuklearna medicina.

Pooblaščeni izvedenci medicinske fizike so fizične osebe.

Pogoji za pridobitev pooblastila za izvajanje dozimetrije

I. za ugotavljanje izpostavljenosti zunanjemu obsevanju in dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah oziroma izračunih:

 • za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje

-       zaključen vsaj magistrski študijski program tehnične ali naravoslovne smeri druge stopnje ali ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji znanja, in

-       po končanem študiju najmanj pet let delovnih izkušenj s področja izvajanja nalog dozimetrije, kar izkazuje s strokovnimi referencami na področju zunanje dozimetrije

 • akreditacija za izvajanje meritev zunanjih doz ionizirajočega sevanja s pasivnimi dozimetri v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025;

II. ugotavljanje izpostavljenosti notranjemu obsevanju pri delu z odprtimi viri in dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah oziroma izračunih:

 • za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje

-       zaključen vsaj magistrski študijski program tehnične ali naravoslovne smeri druge stopnje ali ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji znanja, in

-       po končanem študiju najmanj pet let delovnih izkušenj s področja izvajanja nalog dozimetrije, kar izkazuje s strokovnimi referencami na področju zunanje dozimetrije, in

 • akreditacija v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 za eno ali več naslednjih metod:

-       meritev radioaktivne kontaminacije,

-       meritev celotne radioaktivnosti v telesu ali kritičnih organih,

-       meritev koncentracije posameznih radionuklidov v bioloških vzorcih;

III. ugotavljanje izpostavljenosti zaradi radona in torona ter dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah oziroma izračunih:

 • za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

-      zaključen vsaj magistrski študijski program druge stopnje, ki zagotavlja znanje fizikalnih osnov na področju izpostavljenosti radonu, ali ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji znanja;

-      ustrezna znanja in izkušnje s področja izpostavljenosti radonu;

-      po končanem študiju najmanj pet let delovnih izkušenj na področju ionizirajočih sevanj.

 • akreditacija za izvajanje meritev koncentracije radona, torona in njunih potomcev ter deleža nevezanih potomcev v zraku v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.

Pooblaščeni izvajalci dozimetrije so pravne osebe.

Pogoji za pridobitev pooblastila za izvajanje meritev radona

I. za izvajanje enostavnih meritev koncentracij radona:

 • za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

-       zaključen vsaj magistrski študijski program druge stopnje, ki zagotavlja znanje fizikalnih osnov na področju izpostavljenosti radonu, ali ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji znanja;

-       ustrezna znanja in izkušnje s področja izpostavljenosti radonu;

-       po končanem študiju najmanj pet let delovnih izkušenj na področju ionizirajočih sevanj.

 • akreditacija za izvajanje meritev koncentracij radona v zraku v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025;

II. za izvajanje kompleksnih meritev radona, oceno doz in dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah oziroma izračunih:

 • za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

-      zaključen vsaj magistrski študijski program druge stopnje, ki zagotavlja znanje fizikalnih osnov na področju izpostavljenosti radonu, ali ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji znanja;

-       ustrezna znanja in izkušnje s področja izpostavljenosti radonu;

-       po končanem študiju najmanj pet let delovnih izkušenj na področju ionizirajočih sevanj.

 • akreditacija za izvajanje meritev koncentracije radona, torona in njunih potomcev ter deleža nevezanih potomcev v zraku v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.

Pooblaščeni izvajalci meritev radona so pravne osebe.