Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Naslov: Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 82 00

E-naslov: is.vog@epom.pg

Odgovorna oseba: mag. Bojan Kumer, minister

Datum prve objave kataloga: 24. 4. 2023

Datum zadnje spremembe: 19. 2. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=3753

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Organigram

Notranje organizacijske enote

Direktorat za energijo
mag. Hinko Šolinc, generalni direktor
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
01 478 74 50
is.vog@epom.pg

Direktorat za okolje
mag. Tanja Bolte, generalna direktorica
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
01 478 82 00
is.vog@epom.pg

Direktorat za podnebne politike
Andrej Gnezda, generalni direktor
Langusova 4, 1000 Ljubljana
01 478 82 00
is.vog@epom.pg

Direktorat za prometno politiko
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
01 478 83 21
is.vog@epom.pg

Generalni sekretariat
mag. Teja Božovič Holc, generalna sekretarka
Langusova 4, 1000 Ljubljana
01 478 82 00
is.vog@epom.pg

Kabinet ministra
Kristina Sever, vodja kabineta
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
01 478 82 00
is.vog@epom.pg

Sektor za izvajanje podnebnih politik
Langusova 4, 1000 Ljubljana
01 478 82 31
is.vog@epom.pg

Sektor za podnebne politike
Tina Kobilšek, vodja
Langusova 4, 1000 Ljubljana
01 478 82 31
is.vog@epom.pg

Služba za EU in mednarodne zadeve
Katja Piškur, vodja
Langusova 4, 1000 Ljubljana
01 478 82 00
is.vog@epom.pg

Služba za notranjo revizijo
Langusova 4, 1000 Ljubljana
01 478 82 00
is.vog@epom.pg

Služba za odnose z javnostmi
mag. Petra Mišič, vodja
Langusova 4, 1000 Ljubljana
01 478 89 72
is.vog@epom.jos

Urad za spodbujanje zelenega prehoda
Klemen Košir, direktor
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
01 478 82 00
is.vog@epom.pg

Organi v sestavi

Agencija Republike Slovenije za okolje
mag. Jože Knez, generalni direktor
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 40 00
is.vog@osra.pg

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo
Mirana Omerzu, vršilka dolžnosti glavnega inšpektorja
Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
01 420 44 88
is.vog@eosri.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

mag. Karmen Jerot

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Zakon o varstvu okolja
Odpadki
Kakovost zraka
Podnebne spremembe
Industrijsko onesnaževanje
Industrijske nesreče
Okoljske presoje
Svetlobno onesnaževanje
Elektromagnetno sevanje
Varstvo tal
Hrup
Sanacija in preprečevanja okoljske škode
Varstvo voda
Programi in načrti varstva okolja
Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami
Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi
Zakon o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo
Zakon o dimnikarskih storitvah
Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi
Ratifikacije konvencij, protokolov
Energetika

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Torek

  Zaprto

 • Sreda

  od do

  od do

 • Četrtek

  Zaprto

 • Petek

  od do

Uradne ure po telefonu so v času poslovnega časa ministrstva.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


Katalogi informacij javnega značaja