Skoči do osrednje vsebine

Prijava namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje

Gensko spremenjeni organizem (GSO) je organizem, z izjemo človeka, ali mikroorganizem, katerega genski material je spremenjen s postopki, ki spreminjajo genski material drugače kot to poteka v naravnih razmerah s križanjem ali naravno rekombinacijo.

Namerno sproščanje GSO v okolje je vsak nameren vnos GSO ali kombinacije GSO v okolje, razen dajanja izdelkov na trg, pri katerem se ne izvajajo zadrževalni ukrepi za omejitev stika GSO z okoljem in prebivalstvom ter za zagotovitev visoke stopnje varnosti.

Način izvedbe

Prijavitelj mora za namerno sproščanje GSO v okolje pridobiti dovoljenje Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki ga to izda v soglasju z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V skladu s Pravilnikom o vsebini prijave namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje (Uradni list RS, št. 42/05) mora prijavitelj podatke predložiti v papirnati in elektronski obliki na obrazcih določenih v pravilniku (Priloga 1, Priloga 2). Prilogi 1 in 2 sta pripravljeni v formatu word.doc z vključenimi makroji in vsebujeta aktivna polja, kamor prijavitelj vpisuje zahtevane podatke. Ostalo besedilo je zaklenjeno. Ustrezne obrazce/priloge za svojo prijavo prijavitelj po izpolnjevanju shrani na elektronski medij, natisne, podpiše papirnato obliko in odda v papirnati in elektronski obliki. V skladu s pravilnikom mora prijavitelj podati ob prijavi tudi povzetek tehnične dokumentacije (v nadaljnjem besedilu SNIF) v slovenskem in angleškem jeziku. Obrazci za SNIF so pripravljeni v word.doc datoteki, v katero prijavitelj vpiše podatke brez potrebnih dodatnih nastavitev.

Prijavitelj vso zahtevano dokumentacijo v pisni in elektronski obliki predloži po pošti in e-pošti Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.