Skoči do osrednje vsebine

Dajanje gensko spremenjenih organizmov na trg v Sloveniji in Evropski uniji

Gensko spremenjeni organizem (GSO) je organizem, z izjemo človeka, ali mikroorganizem, katerega genski material je spremenjen s postopki, ki spreminjajo genski material drugače kot to poteka v naravnih razmerah s križanjem ali naravno rekombinacijo.

Dajanje na trg je dajanje izdelkov tretjim osebam proti plačilu ali brez njega. Za dajanje na trg se šteje tudi uvoz izdelkov na carinsko območje Evropske skupnosti.

Za dajanje na trg se ne šteje dajanje GSO tretjim osebam za delo z GSO v zaprtih sistemih ali za namerno sproščanje GSO v okolje skladno s tem zakonom.

Način izvedbe

Prijavitelj, ki namerava dati v Republiki Sloveniji na trg izdelek, ki se prvič daje na trg v EU, mora pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo vložiti prijavo za pridobitev dovoljenja za dajanje tega izdelka na trg.

Prijava mora v skladu z Zakonom o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi in Pravilnikom o vsebini prijave za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg vsebovati:

 1. tehnično dokumentacijo, ki jo sestavljajo podatki, določeni v 1. točki prvega odstavka 31. člena tega zakona, in podatki zlasti o:
  • predlaganem trgovskem imenu izdelka,
  • proizvajalcu, uvozniku ali distributerju, ki je skladno s predpisi odgovoren za dajanje izdelka na trg,
  • osebi, ki bo zagotavljala kontrolo vzorcev in njihovo posredovanje pristojnemu organu,
  • nameravani rabi izdelka,
  • geografskem območju in tipu okolja, kjer je predvidena uporaba izdelka,
  • predvidenih uporabnikih izdelka,
 2. oceno tveganja nameravanega dajanja izdelka na trg,
 3. podatke o pogojih dajanja izdelka na trg, vključno s specifičnimi pogoji uporabe izdelka in ravnanja z njim,
 4. program monitoringa vplivov izdelka in njegove uporabe na okolje in zdravje ljudi, vključno s predlogom obdobja za njegovo izvajanje,
 5. predlog obdobja, za katerega naj se izda dovoljenje,
 6. predlog za označevanje izdelka,
 7. predlog za pakiranje izdelka,
 8. povzetek vsebine prijave in
 9. vzorce GSO in referenčni material ali njegov genski material in podatke iz drugega odstavka 31. člena Direktive 2001/18/ES.

Prijavitelj vso zahtevano dokumentacijo v pisni in elektronski obliki odda Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.