Skoči do osrednje vsebine

Prijava zaprtih sistemov za delo z gensko spremenjenimi organizmi in delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtih sistemih

Gensko spremenjeni organizem (GSO) je organizem, z izjemo človeka, ali mikroorganizem, katerega genski material je spremenjen s postopki, ki spreminjajo genski material drugače kot to poteka v naravnih razmerah s križanjem ali naravno rekombinacijo.

Delo z GSO v zaprtem sistemu, namerno sproščanje GSO v okolje in dajanje izdelkov na trg so dovoljeni le, če ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter zagotavljanju varnostnih ukrepov ni pričakovati možnih neposrednih ali posrednih, takojšnjih ali poznejših ali dolgoročno kumulativnih škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi (načelo previdnosti).

Delo z GSO v zaprtem sistemu je vsaka dejavnost, pri kateri se gensko spreminja organizem pri kateri se GSO ali goji, razmnožuje, shranjuje, prevaža, uničuje, odstranjuje ali na drug način uporablja in za katero se izvajajo zadrževalni ukrepi.

Delo z GSO v zaprtem sistemu se lahko opravlja le v zaprtem sistemu, v katerem so izpolnjeni predpisani pogoji za varnostni razred, v katerega je nameravano delo uvrščeno.

Prijavitelj mora zaprti sistem za delo z GSO pred prvo uporabo prijaviti ministrstvu, ki preveri skladnost prijave z zahtevami in vpiše zaprti sistem v register GSO.

Prijavitelj vso zahtevano dokumentacijo v pisni in elektronski obliki odda Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.