Skoči do osrednje vsebine

Zaprosilo za informacijo o obsegu in vsebini poročila o vplivih izvedbe in obratovanja nameravanega posega na okolje

Nosilec nameravanega posega, ki mora pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev, lahko pred začetkom postopka presoje vplivov na okolje od Ministrstva za okolje in prostor zahteva informacijo o obsegu in vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje.

Nosilec nameravanega posega mora za pridobitev informacije predložiti idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev nameravanega posega po predpisih o graditvi objektov, če gre za gradnjo, ali podatke o njegovi namembnosti in bistvenih značilnostih, če ne gre za gradnjo. Nosilec nameravanega posega lahko za pridobitev informacije zahteva tudi ustno predstavitev idejne zasnove nameravanega posega ali njegovih bistvenih značilnostih ministrstvu.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo posreduje predhodno informacijo v 30 oziroma 60 dneh, v kolikor gre za naprave, ki povzročajo onesnaženje večjega obsega.