Skoči do osrednje vsebine

Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Za določene vrste posegov v okolje je namreč zaradi njihove velikosti, obsega, lokacije ali drugih značilnosti, ki lahko vplivajo na okolje, presoja vplivov na okolje obvezna.

V postopku presoje vplivov na okolje se ugotovi, opiše in oceni dolgoročne, kratkoročne, posredne ali neposredne vplive nameravanega posega na človeka, tla, vodo, zrak, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na človekovo nepremično premoženje in kulturno dediščino, ter njihova medsebojna razmerja.

Postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja se na Ministrstvu za okolje in prostor, za posege, ki niso gradnja, začne na zahtevo nosilca nameravanega posega.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Predhodna informacija

Nosilec nameravanega posega lahko pred začetkom postopka presoje vplivov na okolje ministrstvu zaprosi za informacijo o obsegu in vsebini poročila o vplivih izvedbe in obratovanja nameravanega posega na okolje .

Predhodni postopek

Določene so tudi vrste posegov, za katere bo moral nosilec nameravanega posega v okolje od ministrstva zahtevati, da v predhodnem postopku ugotovi, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Izvede se za posege v okolje, pri katerih se zaradi značilnosti nameravanega posega ali njegove lokacije lahko pričakujejo pomembni vplivi na okolje.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Integralni postopek

Če je objekt, za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, objekt z vplivi na okolje, se postopek izdaje gradbenega dovoljenja in postopek presoje vplivov na okolje, združita (integralni postopek), gradbeno dovoljenje pa izda Ministrstvo za okolje in prostor. Agencija za okolje je v integralnem postopku mnenjedajalec.