Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za okoljske presoje  izvajamo postopke celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje ter koordiniramo organe v postopkih priprave državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov.

Izvajamo predhodne postopke, preglede skladnosti projektov s predhodno izdanimi projektnimi pogoji ter postopke spremembe, podaljšanja oziroma prenosa okoljevarstvenega soglasja. Skrbimo za izvajanje direktiv, sodelujemo s strokovnimi mnenji, nasveti in stališči v postopkih, v katerih Republika Slovenija sodeluje pri pripravi in usklajevanju pravnih aktov EU, ki se nanašajo na presoje vplivov na okolje.

Teme

  • Celovita presoja vplivov na okolje

    Celovita presoja vplivov na okolje je upravni postopek. Njen namen je preprečiti ali zmanjšati škodljive vplive načrtovanih dejavnosti na okolje in njihove posledice. Izvajamo jo v okviru priprave prostorskih aktov ter drugih planov in programov s področij upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, kmetijstva, energetike, industrije, prometa, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in turizma, ki jih na podlagi zakona sprejmejo državni organi ali občine.

  • Čezmejna presoja vplivov na okolje

    Za plane, programe in posege, ki bi lahko pomembno vplivali na okolje v sosednjih državah ali drugih državah članicah EU, je treba izvesti čezmejno presojo vplivov na okolje.

  • Presoja vplivov na okolje

    Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Za določene vrste posegov v okolje je namreč zaradi njihove velikosti, obsega, lokacije ali drugih značilnosti, ki lahko vplivajo na okolje, presoja vplivov na okolje obvezna.