Skoči do osrednje vsebine

Celovita presoja vplivov na okolje je upravni postopek. Njen namen je preprečiti ali zmanjšati škodljive vplive načrtovanih dejavnosti na okolje in njihove posledice. Izvajamo jo v okviru priprave prostorskih aktov ter drugih planov in programov s področij upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, kmetijstva, energetike, industrije, prometa, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in turizma, ki jih na podlagi zakona sprejmejo državni organi ali občine.

Postopek celovite presoje vplivov na okolje

Postopek celovite presoje vplivov na okolje vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije. Pri tem s svojimi mnenji sodelujejo vsa pristojna ministrstva in organizacije.

Postopek se začne na podlagi vloge državnega organa ali občine, ki pripravlja plan, program ali njegovo spremembo. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v postopku ugotovi, ali je za plan treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje ali ne, in o tem izda odločbo.

Postopek celovite presoje vplivov na okolje je treba izvesti, če:

  • se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisih s področja varstva okolja,
  • je za plan zahtevana presoja sprejemljivosti na varovana območja narave po predpisih s področja ohranjanja narave,
  • ministrstvo oceni, da bi izvedba plana lahko pomembneje vplivala na okolje.

Če je za plan treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, mora državni organ ali občina, ki plan pripravlja, zagotoviti izdelavo okoljskega poročila. V okoljskem poročilu so opisani in ovrednoteni vplivi plana na okolje. Podani so tudi omilitveni ukrepi, s katerimi preprečujemo ali zmanjšujemo škodljive vplive plana na okolje in njihove posledice. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v postopku preveri ustreznost okoljskega poročila. Državni organ ali občina, ki plan pripravlja, mora okoljsko poročilo skupaj s planom javno razgrniti za najmanj trideset dni.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo na podlagi predloga plana, ki ga pripravi državni organ ali občina po javni razgrnitvi, odloči o sprejemljivosti njegovih vplivov na okolje.

Usposabljanja za presoje vplivov na okolje

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Presoja sprejemljivosti po predpisih s področja ohranjanja narave

V okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ugotavlja tudi, ali je na varovanih območjih narave treba izvesti tudi presojo sprejemljivosti plana po predpisih s področja ohranjanja narave. Presojo sprejemljivosti je treba izvesti za plan, ki bi lahko pomembno vplival na varovano območje sam po sebi ali v povezavi z drugimi plani. V primeru, da je za plan treba izvesti presojo sprejemljivosti, je sestavni del okoljskega poročila tudi dodatek za presojo sprejemljivosti. V dodatku za presojo sprejemljivosti je ocenjena sprejemljivost vplivov plana oziroma njihovih posledic na varstvene cilje varovanih območij. Presoje sprejemljivosti ni treba izvesti za tiste plane, ki so neposredno povezani ali potrebni za varstvo teh območij.

Določitev planov, za katere je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje

  1. Celovito presojo vplivov na okolje je treba izvesti, če se s planom določa ali načrtuje poseg, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Pri tem je treba upoštevati določbe 89. člena Zakona o varstvu okolja in določbe Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.
  2. Celovito presojo vplivov na okolje je treba izvesti za plane, če je zanje zahtevana presoja sprejemljivosti na varovanih območjih narave. Med varovana območja narave štejemo zavarovana območja ter posebna varstvena območja in potencialna posebna ohranitvena območja (območja Nature 2000). Med zavarovana območja sodijo območja narodnega, regijskih in krajinskih parkov, strogega naravnega rezervata, naravnega rezervata in naravnega spomenika, vključno z vsemi akti o razglasitvi naravnih znamenitosti. Posebna varstvena območja oziroma območja Nature 2000 je določila vlada z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).
  3. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo lahko uvede postopek celovite presoje vplivov na okolje tudi za plane, ki ne vsebujejo posegov, zaradi katerih je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ali ne segajo v varovana območja narave, če oceni, da bi lahko njihova izvedba pomembneje vplivala na okolje. Pri tem upošteva merila za ocenjevanje pomembnejših vplivov, ki jih določa Uredba o merilih ocenjevanja verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje.