Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev znaka za okolje ECOLABEL

Okoljska marjetica

Znak za okolje Evropske unije (Ecolabel flower oziroma okoljska marjetica) je prostovoljen in na tržni osnovi osnovan instrument zagotavljanja varstva okolja. Znak odlikuje proizvode oziroma storitve, ki zadovoljujejo visoke okoljske standarde ter visoka merila glede uporabnosti. Okoljska marjetica pomeni za njenega pridobitelja dodano vrednost in konkurenčno prednost na rastočem trgu blaga in storitev.

Znak za okolje je Evropska unija vpeljala v svoj pravni red že leta 1992, njegovega pridobitelja pa zavezuje k trajni strategiji varovanja okolja v največji možni meri v celotnem življenjskem obdobju proizvodov oziroma storitev, ki jih ponuja tržišču.

Agencija Republike Slovenije za okolje podeli znak za okolje z odločbo. Veljavnost znaka za okolje je vezana na veljavnost meril, na podlagi katerih je bil podeljen znak za okolje.

Zahteva za pridobitev znaka za okolje

Pravno podlago za pridobitev znaka za okolje Evropske unije (Ecolabel flower oziroma okoljske marjetice) v Sloveniji predstavlja 31. člen Zakona o varstvu okolja (št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/19-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE), ki določa, da se za spodbujanje proizvodnje izdelkov ali opravljanja storitev, ki imajo v primerjavi drugimi istovrstnimi proizvodi manjše negativne vplive na okolje v celotnem obdobju svojega obstoja in s tem prispevajo k učinkoviti rabi delov okolja ter visoki stopnji varstva okolja, lahko podeli znak za okolje. Skupine proizvodov oziroma storitev, pogoji, ki jih mora proizvod izpolnjevati za pridobitev znaka za okolje, in oblika znaka, so določeni s predpisi EU, ki se nanašajo na sistem EU za podeljevanje znaka za okolje.

Znak za okolje podeljuje Agencija Republike Slovenije za okolje z upravno odločbo na način in pod pogoji, določenimi s prej navedenimi predpisi EU, pri čemer mora oseba, ki je znak pridobila, plačati tudi posebno pristojbino za vlogo ter letno pristojbino. Podatke o podeljenem znaku je treba sporočiti Komisiji EU takoj, ko postane odločba o podelitvi znaka pravnomočna.

  • Obrazec

    Izpolnjenemu obrazcu je potrebno priložiti dokumente in dokazila o tem, da organizacija izpolnjuje predpisane pogoje, določene s predpisi EU.
    Obrazci, prijavnice | Agencija Republike Slovenije za okolje

Uporaba Znaka za okolje

Znak za okolje se mora uporabljati na način in pod pogoji, kot so določeni v posebni pogodbi o pogojih za uporabo znaka za okolje sklenjeni s pridobiteljem znaka in Agencijo Republike Slovenije za okolje.

Seznam pridobiteljev