Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev znaka za okolje ECOLABEL

Okoljska marjetica odlikuje proizvode in storitve, ki zadovoljujejo visoke okoljske standarde ter visoka merila glede uporabnosti. Znak za pridobitelja pomeni dodano vrednost in konkurenčno prednost na rastočem trgu blaga in storitev.

Okoljska marjetica

Znak za okolje Evropske unije (Ecolabel flower oziroma okoljska marjetica) je zelo zanimiv instrument zagotavljanja varstva okolja, ki je prostovoljen in osnovan na tržni osnovi. Znak odlikuje proizvode oziroma storitve, ki zadovoljujejo visoke okoljske standarde ter visoka merila glede uporabnosti. Okoljska marjetica pomeni za njenega pridobitelja dodano vrednost in konkurenčno prednost na rastočem trgu blaga in storitev.

Znak za okolje je znak, ki ga je Evropska unija vpeljala v svoj pravni red že od leta 1992, njegovega pridobitelja pa zavezuje k trajni strategiji varovanja okolja v največji možni meri v celotnem življenjskem obdobju proizvodov oziroma storitev, ki jih ponuja tržišču.

Ministrstvo podeli znak za okolje z odločbo. Veljavnost znaka za okolje je vezana na veljavnost meril, na podlagi katerih je bil podeljen znak za okolje.

Zahteva za pridobitev znaka za okolje

Pravno podlago za pridobitev znaka za okolje Evropske unije (Ecolabel flower oziroma okoljske marjetice) v Sloveniji predstavlja 67. člen Zakona o varstvu okolja (št. 44/22 in 18/23-ZDU-1O), ki določa, da se za spodbujanje proizvodnje izdelkov ali opravljanja storitev, ki imajo v primerjavi drugimi istovrstnimi proizvodi manjše negativne vplive na okolje v celotnem obdobju svojega obstoja in s tem prispevajo k učinkoviti rabi delov okolja ter visoki stopnji varstva okolja, lahko podeli znak za okolje. Skupine proizvodov oziroma storitev, pogoji, ki jih mora proizvod izpolnjevati za pridobitev znaka za okolje, in oblika znaka, so določeni s predpisi EU, ki se nanašajo na sistem EU za podeljevanje znaka za okolje.

Znak za okolje podeljuje Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo z upravno odločbo na način in pod pogoji, določenimi s prej navedenimi predpisi EU, pri čemer mora oseba, ki je znak pridobila, plačati tudi posebno pristojbino za vlogo, in sicer v višini 200 EUR. Podatke o podeljenem znaku je treba sporočiti Komisiji EU takoj, ko postane odločba o podelitvi znaka pravnomočna.

  • Obrazec

    Izpolnjenemu obrazcu je potrebno priložiti dokumente in dokazila o tem, da organizacija izpolnjuje predpisane pogoje, določene s predpisi EU.
    Obrazci, prijavnice

Uporaba Znaka za okolje

Znak za okolje se mora uporabljati na način in pod pogoji, kot so določeni v posebni pogodbi o pogojih za uporabo znaka za okolje sklenjeni s pridobiteljem znaka in Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo.

Seznam pridobiteljev