Skoči do osrednje vsebine

Vključitev v sistem EMAS

EMAS

Shema EMAS (ECO - Management and Audit Scheme - sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij) je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih njihovih dejavnosti na okolje. Okoljska izjava predstavlja glavni način seznanjanja javnosti z rezultati nenehnega izboljševanja učinkov ravnanja z okoljem in je hkrati priložnost za promocijo pozitivne podobe organizacije pri kupcih, dobaviteljih, okolici, pogodbenikih in zaposlenih.

Izpolnjevanje pogojev preverja EMAS preveritelj, to je pravna oseba, ki ima akreditacijo državnega akreditacijskega organa (Slovenske akreditacije) po predpisih o akreditaciji.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo odobri organizaciji vključitev v sistem EMAS z odločbo o registraciji, pri čemer se ji dodeli tudi registracijska številka. Registracija v sistemu EMAS se omeji na tri leta, to je do roka, v katerem mora organizacija v skladu z določili Uredbe (ES) št. 1221/2009 poslati ministrstvu s strani okoljskega preveritelja potrjeno posodobljeno okoljsko izjavo. Registracija se po tem roku lahko podaljša, če organizacija pravočasno, vsaj tri mesece pred potekom veljavnosti odločbe o registraciji vloži zahtevo za podaljšanje in izpolnjuje vse pogoje

Organizacija, registrirana v sistemu EMAS, se lahko sklicuje na registracijo in uporablja znak EMAS v obliki, na način in pod pogoji, ki so določeni s predpisi EU. Uporaba znaka EMAS s strani organizacije, ki ni registrirana v sistemu EMAS, in uporaba znaka, ki je znaku EMAS podoben do te mere, da bi lahko ustvaril zmedo na trgu ali zavedel potrošnike, je prepovedana.

Zahteva za vključitev v sistem EMAS

Zahtevo za vključitev v sistem EMAS poda gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, zavod in druga organizacija. K zahtevi priloži dokumente in dokazila o tem, da organizacija izpolnjuje predpisane pogoje, določene s predpisi EU.