Skoči do osrednje vsebine

Prijava PCB naprave ali opreme, načrt odstranjevanja PCB

PCB je:

  • poliklorirani bifenil,
  • poliklorirani terfenil,
  • monometiltetraklorodifenilmetan, monometildiklorodifenilmetan,  monometildibromodifenilmetan oziroma
  • druga mešanica, kjer posamična ali skupna vsebnost snovi iz prejšnjih alinej presega 0,005% njene teže.

Naprava, ki vsebuje PCB, je transformator, kondenzator, posoda z ostanki PCB ali druga naprava, ki vsebuje ali je vsebovala PCB in ni bila dekontaminirana. Za napravo se šteje tudi naprava, katere sestavni del je transformator ali kondenzator in za katero iz dokumentacije o njeni proizvodnji ali vzdrževanju ni razvidno, da ne vsebuje PCB.

Imetnik PCB mora napravo prijaviti ministrstvu skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Uradni list RS, št. 34/08, 9/09 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju: PCB uredba).

Imetnik PCB mora za napravo izdelati načrt odstranjevanja odpadnih PCB, s katerim se določi ukrepe za odstranjevanje PCB, ki so v napravi, ali za odstranjevanje celotne naprave in ukrepe za dekontaminacijo naprave, če se PCB iz naprave izločijo. Imetnik PCB mora posredovati načrt odstranjevanja odpadnih PCB ministrstvu skladno s petim odstavkom 12. člena PCB uredbe.

Lastnik opreme, ki vsebuje PCB, mora tako opremo prijaviti ministrstvu skladno s prvim odstavkom 17.c. člena PCB uredbe.

Vloga